Nieważność Umowy kredytu z 2008 r. zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 11 października 2023 r. (SSO Sylwia Hajnrych) w sprawie o sygn. II C 855/23 przeciwko Raiffeisen Bank International AG:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. zawarta przez powódkę z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) marca 2023 r. do dnia zapłaty;

III. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę (…) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) marca 2023 r. do dnia zapłaty;

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powódki w całości zwrot kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że podziela stanowisko strony powodowej, zgodnie z którym umowa kredytu zawiera klauzule abuzywne oraz że po ich wyeliminowaniu nie może być dalej wykonywana.

W związku z upadkiem umowy należało więc zasądzić na rzecz powódki zwrot wszystkich świadczeń, jako nienależnych.

Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od daty wynikającej z upływu terminu wskazanego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 6 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.