Wyrokiem z 25 lipca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie z przyczyn formalnych uchyla wyrok sądu I instancji i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie o sygn. V ACa 695/22 (Referent SSA Edyta Jefimko, SSA Edyta Mroczek, SSA Bogdan Świerczakowski) przeciwko Bankowi Millennium S.A., po rozpoznaniu apelacji pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 lutego022 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 4497/21 uchylił zaskarżony wyrok w całości, zniósł postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, pozostawiając sądowi I instancji rozstrzygnięcie o kosztach postępowania.

W ustnych motywach Sąd Apelacyjny wskazał, że sprawa musi zostać ponownie rozpoznana przez Sąd I instancji z uwagi na nieważność postępowania, gdyż wyrok wydany został na posiedzeniu niejawnym, bez przeprowadzania żadnej rozprawy, pomimo tego, że bank wnosił o jej przeprowadzenie, a jednocześnie nie istniały przeszkody do przeprowadzenia rozprawy, np. w formie zdalnej.

Z tego powodu Sąd Apelacyjny w żaden sposób nie wypowiedział się na temat dokonanej przez Sąd I instancji oceny spornej umowy kredytu wyrażonej w zaskarżonym wyroku (ustalającym, że sporna umowa jest nieważna), wskazując, że z uwagi na powyższe uchybienia proceduralne, leżące po stronie Sądu, konieczne jest ponowne rozpoznanie sprawy w I instancji.

Postępowanie w I instancji trwało 10 miesięcy, a postępowanie w II instancji trwało 14 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.