Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. i bezzasadność zarzutu zatrzymania

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wyrokiem z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie o sygn. I C 733/22 (SSO Eliza Nowicka-Skowrońska) w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG:

I. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna,

II. zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę (…) PLN wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 lipca 2023 r. do dnia zapłaty,

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,

IV. zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej zwrot kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że sporna umowa jest nieważna z uwagi na zawarte w niej postanowienia niedozwolone.

Ponadto, pozwany bank nie dopełnił obowiązków informacyjnych i naraził stronę powodową na niczym nieograniczone ryzyko kursowe.

Oddalenie powództwa dotyczy jedynie części roszczenia o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie za okres poprzedzający rozprawę, na której sąd pouczył stronę powodową o konsekwencjach ustalenia, że umowa jest nieważna.

Jednocześnie sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania, uznając go za nieadekwatny do stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytowej, która nie ma charakteru wzajemnego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 13 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.