Umowa Millenium uczciwa i zgodna z prawem

W dniu 25 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Eliza Kurkowska, II C 275/19) wydał wyrok, w którym:

  1. oddalił powództwo w całości;
  2. obciążył powodów w całości kosztami procesu, pozostawiając szczegółowe wyliczenie kosztów referendarzowi sądowemu.

Sąd I instancji uznał, że umowa kredytu nie stoi w sprzeczności z przepisami Prawa bankowego, nie zawiera klauzul abuzywnych oraz nie narusza natury stosunku zobowiązaniowego. Ponadto Sąd I instancji wskazał, że powodowie zostali prawidłowo zapoznani z ryzykiem kursowym oraz od dnia zawarcia umowy mieli możliwość spłaty kredytu bezpośrednio w walucie indeksacji, co przemawia za ważnością umowy.

Wyrok jest nieprawomocny.

W dniu 8 września 2023 r. Kancelaria złożyła apelację w imieniu powodów.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna – Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.