Umowa kredytu indeksowanego Banku Millennium nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 24 lipca 2027 r. (XXIV C 1460/19; SSO Paweł Pyzio) Sąd:

  1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr KH… z (…) lipca 2007r. jest nieważna;
  2. zasądza od Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz (…) kwotę 1.502.924,44 zł. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie:
  • od kwoty 1.271.049,02 zł. od dnia 8 lutego 2020r. do dnia zapłaty;
  • od kwoty 231.875,42 zł. od dnia 16 października 2021r. do dnia zapłaty.

3. W pozostałym zakresie powództwo oddala.

4. Kosztami postępowania obciąża w całości pozwanego.

Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 44 miesiące.