Umowa zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. uznana za nieważną

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Paweł Krekora) wyrokiem z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 1928/21, poprzednia sygn. II C 849/21, przeciwko PKO BP S.A.: I. ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny zawarta w kwietniu 2008 r. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot zapłaconych kwot w wysokości 396.245,23 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 lutego 2021 r. do dnia zapłaty oraz III. zasądził na rzecz powodów kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd w całości podzielił argumentację strony powodowej. Klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są bezskuteczne wobec powodów, a ich eliminacja z umowy skutkuje brakiem możliwości jej dalszego wykonywania.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 29 miesięcy. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.