Ustalenie nieważności w 8 miesięcy, Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny (SSO Małgorzata Kamykowska) wyrokiem z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie o sygn. akt III C 2833/22 przeciwko Raiffeisen Bank International AG: I. ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy  z października 2005 r. zawartej pomiędzy powodami a bankiem EFG Eurobank Ergasias S.A., II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot zapłaconych kwot w wysokości ponad 155 tys. PLN oraz 57 tys. CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 lipca 2023 r., III. oddalił odsetki za okres poprzedzający pouczenie przed Sądem, IV. kosztami procesu obciążył w całości pozwany bank, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podniesionego przez bank.

 Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 8 miesięcy. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki i r. pr. Jakub Strojewski.