5 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny w sprawie przeciwko mBank S.A. (sygn. V Ca 1070/19) oddalił w całości apelację banku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny (sygn. VI C 2405/18) i zasądził na rzecz powoda koszty zastępstwa procesowego.

Tym samym utrzymany został wyrok Sądu I instancji, w którym zasądzono na rzecz powoda zwrot wszystkich składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w wysokości ponad 33 tys. zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienia od dnia 14 marca 2017 r. do dnia zapłaty.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzili adwokat Anna Wolna-Sroka oraz adwokat Jacek Czabański.