Umowa kredytu Banku Millennium z 2008 r. nieważna

Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny (SSO Krzysztof Marek Kruk) wyrokiem z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. akt I C 1049/23 przeciwko Bankowi Millennium S.A. o ustalenie i zapłatę:

I. Ustalił, że umowa o kredytu hipoteczny z dnia 8 lutego 2008 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna.

II. Oddalił powództwo o zapłatę i powództwo ewentualne o zapłatę.

III. Koszty postępowania pomiędzy stronami wzajemnie zniósł.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że zawarte w umowie klauzule przeliczeniowe są bezskuteczne wobec powodów. Konsumenci nie byli jednoznacznie poinformowani o skutkach przeliczeń kursowych. Postanowienia dotyczące przeliczenia zobowiązań kredytobiorców po kursie kupna i po kursie sprzedaży stanowią niedozwolone postanowienia umowne, a ich bezskuteczność skutkuje nieważnością całej umowy.

Sąd uznał jednak, że powodom nie przysługuje roszczenie o zapłatę, gdyż stanowiłoby to nadużycie prawa. W tym kontekście Sąd wyraził swój pogląd na temat sposobu rozliczeń między kredytobiorcami, a bankiem (mimo że żadne roszczenia banku nie były przedmiotem postępowania w tej sprawie, ani w żadnym innym postępowaniu) . Sąd nie podziela stanowiska TSUE o braku podstaw prawnych dochodzenia waloryzacji kwoty wypłaconego kredytu przez banki. Zdaniem Sądu rozliczenie nieważnej umowy z bankiem powinno zostać dokonane z uwzględnieniem wzrostu siły nabywczej pieniądza, a niewystarczający byłby zwrot bankowi wyłącznie nominalnej kwoty wypłaconego kredytu.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi radca prawny Jakub Strojewski.

Postępowanie w I instancji trwało 9 miesięcy.