Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym, PKO BP S.A. przegrywa w całości

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Paweł Pyzio; XXIV C 599/21):

1. ustalił, że umowa o kredytu mieszkaniowy Nordea-Habitat ze stycznia 2008 roku jest nieważna;

2. zasądził od PKO BP S.A. na rzecz powodów kwotę ponad 125 tys. PLN oraz 41 tys. CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 17 lutego 2021 r. do dnia zapłaty;

3. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w całości, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie znamy szczegółowych motywów rozstrzygnięcia. Z treści orzeczenia wynika jednak, że powództwo zostało uwzględnione w 100%.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.

Postępowanie w I instancji trwało 36 miesięcy.