Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 21 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Orzechowska, sygn.XXVIII C 8447/22) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym:

  1. Ustalił nieważność umowy z października 2007 r. zawartej z d. EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen)
  2. Zasądził od Raiffeisen Bank International A.G. na rzecz powoda kwotę 134.725,15 PLN zł oraz 42.506,37 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 października 2017 r. do dnia zapłaty
  3. Rozstrzyga, że pozwany ponosi koszty procesu w całości, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.