Umowa Banku Millennium nieważna

Wyrokiem z dnia 21 lutego 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Uchman, sygn. akt XXVIII C 14860/22)

I. ustalił, że umowa kredytowa o kredyt hipoteczny z (… ) października 2007 r. na kwotę ok. 1,5 mln. zł zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego Millennium S.A. na rzecz powodów (…) do ich majątku wspólnego kwotę 893.536,73 PLN oraz kwotę 55.533,15 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 października 2017 r. do dnia zapłaty;

III. w pozostałym zakresie oddalił powództwo co do roszczenia głównego;

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego  – pozostawiając referendarzowi sądowemu ich szczegółowe wyliczenie.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż w niniejszej sprawie klauzule zawarte w spornej umowie pozwalają dowolnie kształtować wysokość zobowiązania pieniężnego kredytobiorcy i są to postanowienia abuzywne w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zdaniem Sądu dalsze obowiązywanie tej umowy po usunięciu z niej nieuczciwych warunków byłoby niemożliwe, dlatego też Sąd ustalił, że umowa ta jest nieważna. Oddalenie powództwa w pozostałej części dotyczyło bardzo niewielkiej części roszczenia, a mianowicie oddalono roszczenie tylko co do żądania solidarnej zapłaty na rzecz powodów – tutaj Sąd miał na względzie, iż powodowie byli i są małżeństwem, łączył ich i łączy nadal ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, a wobec tego Sąd orzekł, że zapłata powinna nastąpić w sposób łączny do majątku wspólnego. Wobec powyższego dla porządku roszczenie o zapłatę solidarnie Sąd oddalił. 

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.

Postępowanie w I instancji trwało 77 miesięcy.