Nieważność aneksu umowy mBanku

W dniu 23 lutego 2024 r/ Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny (SSO Barbara Pyz-Kędzierska, sygn. II C 864/20) wydał wyrok, w którym:


1. Oddalił powództwo główne (o tzw. odfrankowienie)
2. Ustalił, że aneks nr 1 do umowy kredytowej wraz z załącznikiem nr 2 jest nieważny
2. Ustalił, że aneks nr 2 do umowy kredytowej jest nieważny
4. Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 41.305,01 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwot 19.017,22 PLN od dnia 12.03.2020 r. do dnia zapłaty i od kwoty 22.287,79 PLN od dnia 13.04.2023 r. do dnia zapłaty
5. Znosi koszty zastępstwa procesowego
6. Nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 2.671,75 PLN tytułem nieuiszczonych wydatków
7. Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.007,55 PLN tytułem zwrotu części kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty

USTNE MOTYWY ROZSTRZYGNIĘCIA

Sąd oddalił powództwo główne, w którym powódka żądała, aby pozostawić pierwotną umowę oprocentowaną wg wskaźnika LIBOR bez powiązana z walutą obcą.

Zdaniem Sądu klauzule waloryzacyjne stanowią istotną część umowy- bez nich umowa nie może pozostać w obrocie- dlatego Sąd ustalił, iż aneksy nr 1 i 2 są nieważne. Są one sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interes konsumenta.

Powódka w związku z tym, że wpłacała raty w odniesieniu do kursu CHF ustalanego przez Bank – zgodnie z opinią biegłego – to nadpłaciła kwotę kredytu o 41.305,01 PLN, którą to kwotę Sąd uwzględnił w sentencji orzeczenia zgodnie z żądaniem.

Wobec częściowej wygranej i przegranej każdej ze stron – Sąd zniósł koszty pomiędzy stronami.

Kosztami opinii biegłego Sąd obciążył pozwanego i nakazał ich pobranie od pozwanego, jak również zwrot części kosztów na rzecz powódki. 

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.