Wyrok w sprawie Millennium

W dniu 20 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tadeusz Bulanda; I C 923/21), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że powódka nie jest związana postanowieniami zawartymi w § 2 ust. 2 i §  7 ust. 1 umowy o kredyt hipoteczny zawartej z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 13  lutego 2008 r. jedynie w zakresie odesłania do kursu kupna i sprzedaży CHF z tabeli banku;

II. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

III. zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę 2.717,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu i nie obciążył powódki kosztami procesu w pozostałym zakresie.

W ocenie Sądu nie ma podstaw do ustalenia nieważności umowy, gdyż zawiera ona wszelkie elementy umowy kredytu jakie w dacie jej zawarcia były wymagane przez prawo bankowe i prawo cywilne. Zdaniem Sądu abuzywny jest jedynie zapis odsyłający do kursu kupna i sprzedaży a nie cała waloryzacja umowna.

Wyrok jest nieprawomocny. Oczywiście Kancelaria złoży w imieniu klienta apelację. Orzecznictwo sędziego Bulandy już od lat opiera się na założeniu uczciwości klauzuli dotyczącej wypłaty kredytu. W praktyce większość wyroków sędziego jest w całości zmieniana przez Sąd II instancji.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.