Wyrok p-ko Getin Noble Bank S.A. zasądzający dochodzoną kwotę z uwagi na nieważność umowy, jednak oddalający roszczenie o ustalenie z uwagi na wypowiedzenie umowy przez bank

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Edyta Sornat-Unisk) wyrokiem z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 9902/21 przeciwko Getin Noble Bank S.A:

I. zasądził od pozwanego Getin Noble Bank S.A z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę (…) PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 22 lipca 2021 r. do dnia 17 listopada 2021 r. zastrzegając, że zapłata przez Getin Noble Bank S.A. zasądzonej kwoty nastąpi za jednoczesnym zaoferowaniem przez powoda na rzecz Getin Noble Bank S.A. zapłaty kwoty (…) PLN tytułem zwrotu kapitału kredytu;

II. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

III. zniósł wzajemnie koszty postępowania pomiędzy stronami.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że powód, będąc konsumentem, zawarł w 2007 r. z d. Getin Bank S.A. umowę kredytową zawierającą postanowienia niedozwolone (na mocy których pozwany w sposób arbitralny ustalał wysokość kursów mających zastosowanie w toku wykonywania umowy), których wyeliminowanie z umowy prowadzi do uznania jej za nieważną.

Jednocześnie Sąd uznał jednak, że skoro powód dobrowolnie zaprzestał dokonywania spłat kredytu, skutkiem czego bank wypowiedział umowę kredytową, to nie przysługuje mu już interes prawny w ustaleniu, że umowa jest nieważna i w tym zakresie powództwo oddalił.

Sąd stwierdził więc, że z uwagi na brak interesu prawnego powoda w roszczeniu o ustalenie, wyrok nie może w swej sentencji wskazywać na ustalenie nieważności umowy, lecz musi stanowić tzw. wyrok przesłankowy, a więc zasądzający dochodzoną kwotę z uwagi na nieważność umowy kredytu (o której mowa będzie w jego pisemnym uzasadnieniu).

Sąd uwzględnił również podniesiony przez bank zarzut zatrzymania, skutkiem czego powództwo zostało oddalone również w zakresie części roszczenia o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie.

Zdaniem Sądu takie rozstrzygnięcie sprawy oznacza, że zasadne stało się wzajemne zniesienie kosztów postępowania.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 22 miesiące.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.