Prawomocna nieważność umowy kredytu denominowanego Banku Ochrony Środowiska z czerwca 2005 r.

Wyrokiem z 25 marca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1063/22; SSA Marta Szerel) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 kwietnia 2022 r. (II C 3016/20; SSR del. Anna Kiełek), w którym ustalono nieważność umowy i zasądzono na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami od wezwania przedsądowego z 2019 r. Sąd Apelacyjny stwierdził, że linia orzeczenia jest już ugruntowana, a więc argumenty banku co do możliwości dalszego wykonania umowy po eliminacji klauzul przeliczeniowych nie mogą być uznane. W sprawie nie było również właściwego pouczenia kredytobiorcy o ryzyku związanym z zaciąganym zobowiązaniem....

Prawomocna wygrana z Bankiem Ochrony Środowiska

W dniu 26.04.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt VI ACa713/20; SSA Marcin Strobel) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2 lipca 2020 r. (sygn. XXV C 84/18, SSR del. Anna Zalewska) i ustalił nieważność kredytu denominowanego zawartego przez kredytobiorców z Bankiem Ochrony Środowiska w sierpniu 2008 r. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Umowa BOŚ nieważna

Wyrokiem z 22 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Anna Kiełek, II C 3016/20) ustalił, że umowa kredytu denominowanego Banku Ochrony Środowiska z czerwca 2005 r. jest nieważna i zasądził zwrot zapłaconych kwot w PLN i CHF. Sąd stwierdził, że umowa nie określała wysokości kwoty jaka miała być wypłacona, a następnie zwrócona przez kredytobiorcę co jest sprzeczne z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, a umowa jest zatem nieważna. W efekcie należy się zwrot zapłaconych kwot przez kredytobiorcę. Podniesiony przez bank zarzut przedawnienia jest chybiony. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański.

Umowa Banku Ochrony Środowiska nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 2 lipca 2020 r. (XXV C 84/18; SSR del. Anna Zalewska) uznał umowę kredytu Banku Ochrony Środowiska za nieważną i zasądził dochodzoną kwotę ponad 37 tys. zł. (stanowiącą nadwyżkę spłat kredytobiorców ponad kwotę wypłaconego kredytu) na rzecz kredytobiorców. Sąd stwierdził, że zawarte w umowie klauzule mają charakter abuzywny, a po ich wyeliminowaniu nie da się utrzymać umowy w mocy, gdyż nie byłoby to zgodne z wolą stron, a ponadto umowa w takim kształcie byłaby wewnętrznie sprzeczna i sprzeczna z zasadami ekonomii. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka i adw. Jacek Czabański.