Nieważność umowy Fortis – kredyt całkowice spłacony

W dniu 5 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Dalba-Sobczyńska;  XXVIII C 6823/21), wydał wyrok, w którym: I. zasądził od pozwanego BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 246.583,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia zapłaty; II. zasądził od pozwanego BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 246.582,99 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 04 maja 2021 r. do dnia zapłaty; III. umorzył postępowanie w zakresie powództwa głównego co do kwot: 218.971,31 CHF...

Sąd uznaje umowę Banku Fortis za ważną i skuteczną

W dniu 28 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Justyna Pec-Nosińska, sygn. akt. XXVIII C 5702/23) wydał wyrok, w którym: 1.       oddalił powództwo w całości; 2.       zasądził od powodów na rzecz pozwanego kwotę 12.000,65 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty; 3.       nakazał zwrócić pozwanemu z kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 816,35 PLN tytułem zaliczki na biegłego. Sąd uznał, że przedmiotowy wzorzec umowy nie jest typowym wzorcem umowy kredytu indeksowanego do CHF. Zgodnie z treścią umowy kwota kredytu została wyrażona w walucie CHF, a...

Tydzień pod znakiem umów d. Fortis Banku. Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej banku, wyrok jest ostateczny!

W dniu 20 grudnia 2023 r. Sąd Najwyższy (SSN Mariusz Załucki, sygn. I CSK 2349/23) odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej banku BNP Paribas Bank Polska S.A. od korzystnego dla kredytobiorców wyroku ustalającego nieważność umowy d. Fortis Banku (VI ACa 166/22 wyrok z dnia 20 grudnia 2022 r.; SSA Małgorzata Kuracka). Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A. Postępowanie we wszystkich instancjach do czasu odmowy przyjęcia skargi trwało 33 miesiące. Skarga kasacyjna wpłynęła do Sądu Najwyższego w czerwcu 2023 r.

Nieważność umowy zawartej z d. Fortis Bankiem! Sąd zasądza blisko milion złotych z odsetkami od 20 czerwca 2020 r.

W dniu 18 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Piotr Grenda) w sprawie o sygn. akt XXVIII C 18246/21 (poprzednia sygnatura XXV C 4226/20), wydał wyrok, w którym: 1) ustalił, że umowa z września 2005 r. jest nieważna, 2)  zasądził łącznie od BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz powodów kwotę blisko 1 mln PLN wraz z odsetkami od 20 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty tj. od upływu terminu z wezwania do zapłaty, 3) zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości. Sąd podzielił stanowisko strony powodowej w całości odnośnie abuzywności postanowień umownych...

Umowa d. Fortis Banku uznana za nieważną.

W dniu 26 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 5888/21; SSO Katarzyna Dawid-Birska) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu zawarta z Fortis Bank Polska S.A. w kwietniu 2007 r. jest nieważna i zasądził na rzecz powodów od BNP Paribas Bank Polska S.A. całość dochodzonej kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia wezwania do zapłaty. Sąd zasądził również na rzecz kredytobiorców całość kosztów postępowania. Sąd uzasadniając wyrok wskazał, że żądania główne powodów o ustalenie nieważności umowy kredytu oraz o zapłatę zasługiwały na uwzględnienie w całości. W ocenie Sądu, postanowienia przeliczeniowe stanowią postanowienia niedozwolone, a tym...

Umowa kredytu d. FORTIS Bank Polska S.A. ważna, ponieważ jest kredytem walutowym

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 6584/22 (SSO Henryk Walczewski) przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A.: I. oddalił powództwo o ustalenie; II. oddalił powództwo o zapłatę; III. zasądził od powodów na rzecz pozwanego kwotę 10.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty; Zdaniem sądu powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie, ponieważ sporna umowa kredytu (dawnego FORTIS Bank Polska S.A. z 2007 r.) w sposób jasny i jednoznaczny wskazuje na to, że jest umową kredytu...

Umowa d. Fortis Banku uczciwa?

15 marca 2023 r. został wydany wyrok Sądu Okręgowego (XXV C 883/18; Anna Ogińska-Łągiewka), w którym:- oddalił powództwo w całości;- zasądził od powoda na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 5.417,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że w jego ocenie zarówno roszczenie główne jak i roszczenie ewentualne nie zasługiwały na uwzględnienie. Przeprowadzone postępowanie dowodowe, zarówno z dokumentów jak i ze źródeł osobowych nie dały podstaw, aby uznać zawartą przez strony umowę kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na jej sprzeczność z ustawą, zasadami współżycia społecznego czy nieważną w związku...

Prawomocna nieważność umowy dawnego Fortis Banku

20.12.2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 166/22; SSA Małgorzata Kuracka), co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 listopada 2021 r., (sygn. akt XXVIII C 128/21) ustalający nieważność umowy kredytu budowlano-hipotecznego z lipca 2008 r., a także zasądzający kwotę prawie 520.000,00 PLN. Sąd Apelacyjny potwierdził, że umowa jest nieważna. Sąd uznał jednak, że odsetki od dochodzonego roszczenia są należne od dnia złożenia oświadczenia kredytobiorcy, tj. od 25 listopada 2021 r. do dnia zapłaty.Dodatkowo Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz powoda 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym. Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki.Postępowanie w...

Umowa dawnego Fortis Banku uznana za nieważną!

W dniu 28 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha; XXVIII C 1417/21, poprzednia sygn. I C 1889/20), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt budowlano-hipoteczny z marca 2006 r. jest nieważna,II. zasądził od BNP Paribas Bank Polski S.A. kwoty 112 tys. PLN oraz 77 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od upływu terminu z przedsądowego wezwania do dnia zapłaty,III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka sp.p.Wyrok jest nieprawomocny.

Prawomocna wygrana z Fortis Bankiem.

4 stycznia 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 684/19; SSA Tomasz Pałdyna) wydał wyrok, w którym całkowicie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 6 czerwca 2019 r. (XXV C 652/18; SSO Edyta Bryzgalska) poprzez to, że ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz powódki zwrot całej dochodzonej kwoty w wysokości 935 tys. zł wraz z odsetkami od dnia wezwania. Kredyt był udzielony w kwocie 1,2 mln. zł. i został całkowicie spłacony przed wytoczeniem powództwa. Dochodzoną kwotą była kwota stanowiąca nadwyżkę kwot zapłaconych przez powódkę ponad kwotę udzielonego kredytu. Sprawa była trudna, gdyż powódka przez pewien czas...

Umowa dawnego FORTIS Bank nieważna

26 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Maciej Wójcicki; XXVIII C 128/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa kredytu budowlano-hipotecznego z lipca 2008 r. zawarta z dawnym Fortis Bank Polska S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot zapłaconych kwot w łącznej wysokości 518.375,80 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 marca 2021 r. do dnia zapłaty, III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu. Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia, zgadzając się z argumentami strony powodowej, szeroko opisał wady prawne umowy, które zdaniem Sądu spowodowały, że umowa...