Prawomocna nieważność umowy dawnego Fortis Banku

20.12.2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 166/22; SSA Małgorzata Kuracka), co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 listopada 2021 r., (sygn. akt XXVIII C 128/21) ustalający nieważność umowy kredytu budowlano-hipotecznego z lipca 2008 r., a także zasądzający kwotę prawie 520.000,00 PLN. Sąd Apelacyjny potwierdził, że umowa jest nieważna. Sąd uznał jednak, że odsetki od dochodzonego roszczenia są należne od dnia złożenia oświadczenia kredytobiorcy, tj. od 25 listopada 2021 r. do dnia zapłaty.Dodatkowo Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz powoda 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym. Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki.Postępowanie w...

Umowa dawnego Fortis Banku uznana za nieważną!

W dniu 28 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha; XXVIII C 1417/21, poprzednia sygn. I C 1889/20), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt budowlano-hipoteczny z marca 2006 r. jest nieważna,II. zasądził od BNP Paribas Bank Polski S.A. kwoty 112 tys. PLN oraz 77 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od upływu terminu z przedsądowego wezwania do dnia zapłaty,III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka sp.p.Wyrok jest nieprawomocny.

Prawomocna wygrana z Fortis Bankiem.

4 stycznia 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 684/19; SSA Tomasz Pałdyna) wydał wyrok, w którym całkowicie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 6 czerwca 2019 r. (XXV C 652/18; SSO Edyta Bryzgalska) poprzez to, że ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz powódki zwrot całej dochodzonej kwoty w wysokości 935 tys. zł wraz z odsetkami od dnia wezwania. Kredyt był udzielony w kwocie 1,2 mln. zł. i został całkowicie spłacony przed wytoczeniem powództwa. Dochodzoną kwotą była kwota stanowiąca nadwyżkę kwot zapłaconych przez powódkę ponad kwotę udzielonego kredytu. Sprawa była trudna, gdyż powódka przez pewien czas...

Umowa dawnego FORTIS Bank nieważna

26 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Maciej Wójcicki; XXVIII C 128/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa kredytu budowlano-hipotecznego z lipca 2008 r. zawarta z dawnym Fortis Bank Polska S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot zapłaconych kwot w łącznej wysokości 518.375,80 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 marca 2021 r. do dnia zapłaty, III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu. Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia, zgadzając się z argumentami strony powodowej, szeroko opisał wady prawne umowy, które zdaniem Sądu spowodowały, że umowa...