Oddalenie powództwa dotyczącego umowy d. Kredyt Banku

W dniu 21 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Ligoń-Krawczyk, I C 2911/20), wydał wyrok, w którym: I. oddalił powództwo w całości wywiedzione przeciwko Santander Bank Polska S.A.; II. ustalił, że powód przegrał proces w 100% - a szczegółowe wyliczenie kosztów pozostawił referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się wyroku  W ustnych motywach rozstrzygnięcia: Sąd doszedł do przekonania, że brak jest podstaw do uwzględnienia roszczeń zawartych w pozwie. W ocenie Sądu umowa jest ważna i nie zawiera klauzul abuzywnych. Brak jest podstaw do ustalenia jej nieważności i zasądzenia dochodzonych przez powoda kwot.  Nadto, zdaniem Sądu klauzule, na które powoływała...

Umowa kredytu powiązanego z walutą uznana za ważną i uczciwą.

W dniu 21 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Eliza Kurkowska, sygn. II C 1121/20) wydał wyrok, w którym oddalił powództwo w całości i obciążył powodów kosztami procesu, pozostawiając szczegółowe rozliczenie kosztów referendarzowi sądowemu. W ocenie Sądu umowa kredytu zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest umową ważną i spełniającą wymogi art. 69 Prawa bankowego. Nie narusza ona zasady swobody umów oraz zasad współżycia społecznego. Zdaniem Sądu umowa jednoznacznie wskazywała po jakim kursie nastąpi indeksacja. W ocenie Sądu nie można przyjąć, że powodowie nie zostali pouczeni, gdyż takie pouczenie wynika z Informacji dla Wnioskodawców przedłożonej przez pozwany bank. Sąd...

Umowa zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. uznana za ważną i uczciwą

W dniu 3 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Michał Chojnacki; II C 268/21), wydał wyrok, w którym oddalił powództwo i obciążył powoda kosztami procesu. Sędzia w motywach ustnych wskazał, że strona pozwana podniosła dwa zarzuty: przedawnienia, który został zdaniem Sądu podniesiony skutecznie oraz zarzut zatrzymania, którego sąd nie rozpoznał z uwagi na uwzględnienie pierwszego z zarzutów. W ocenie sądu umowa jest ważna i skuteczna, a strona powodowa nie wykazała interesu prawnego w unieważnieniu umowy ani przesłanki rażącego naruszenia praw konsumenta. Ponadto zdaniem Sądu na skutek zawarcia aneksu do umowy umożliwiającego dokonywanie spłat w walucie wyeliminowano odesłanie do...

Umowa Banku Millennium uznana za ważną.

W dniu 4 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Edyta Bryzgalska, XXV 2034/20) wydał wyrok oddalający powództwo kredytobiorcy. Rozstrzygnięcie nie budzi zaskoczenia z uwagi na skład, w którym został wydany. Sędzia konsekwentnie oddala powództwa wskazując, że umowy kredytów powiązanych z walutami obcymi są uczciwe i spełniają wszystkie wymogi prawa. Sędzia w ustnych motywach wskazała, że umowa nie narusza zasady swobody umów oraz zasad współżycia społecznego. Dopuszczalność zawierania tego typu umów została przesądzona w judykaturze i w doktrynie. Jeśli chodzi o klauzule ryzyka to pouczenie, które zostało udzielone powodowi, było pouczeniem właściwym, zgodnym z ówczesną Rekomendacją S. Jeśli chodzi...

Sąd uznaje umowę Banku Fortis za ważną i skuteczną

W dniu 28 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Justyna Pec-Nosińska, sygn. akt. XXVIII C 5702/23) wydał wyrok, w którym: 1.       oddalił powództwo w całości; 2.       zasądził od powodów na rzecz pozwanego kwotę 12.000,65 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty; 3.       nakazał zwrócić pozwanemu z kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 816,35 PLN tytułem zaliczki na biegłego. Sąd uznał, że przedmiotowy wzorzec umowy nie jest typowym wzorcem umowy kredytu indeksowanego do CHF. Zgodnie z treścią umowy kwota kredytu została wyrażona w walucie CHF, a...

Oddalenie powództwa dotyczącego spłaconej umowy mBanku.

W dniu 17 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSR Henryk Walczewski, sygn. XXVIII C 6404/22) wydał wyrok, w którym oddalił powództwo w całości i zasądził od powodów na rzecz pozwanego koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych. Sprawa dotyczyła umowy kredytu spłaconej przed terminem. Argumentacja Sądu sprowadzała się do wskazania, że z chwilą całkowitej spłaty kredytu wygasa stosunek prawny między stronami, a tym samym nie można odwoływać się do przepisów dotyczących klauzul niedozwolonych, gdyż te dotyczą wyłącznie umów czynnych. Sąd sugerował, że powodowie chcieli nabyć nieruchomość za darmo i nie chcieli...

Umowa d. Nordea Banku ważna i uczciwa

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 9 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 1576/19; SSO Eliza Kurkowska) oddalił powództwo kredytobiorców o ustalenie nieważności umowy zawartej z d. Nordea Bankiem w kwietniu 2009 r. i roszczenie o zapłatę. Ze względu na wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym przyczyny oddalenia powództwa nie są na razie znane, ale wiadomo, że sędzia Kurkowska jak do tej pory zawsze oddala powództwa kredytobiorców, a Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienia później te orzeczenia. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 56 miesięcy.

Nieprawomocna przegrana w sprawie kredytu Raiffeisen Bank Polska S.A. z 2007 r.

W dniu 18 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 467/19, SSO Edyta Bryzgalska) wydał wyrok, w którym uwzględnił powództwo przeciwko kredytobiorcom, uznając, że umowa jest ważna i tym samym: I. zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz Raiffeisen kwotę 293.341,57 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 288.750,70 CHF od dnia 25 listopada 2017 r. do dnia zapłaty,II. oddalił w pozostałym zakresie powództwo,III. zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz Raiffeisen kwotę 65.141,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,IV. nakazał pobrać od pozwanych...

Nieprawomocna przegrana w sprawie kredytu d. Nordea Banku z 2010 r.

17 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 1120/20; SSO Andrzej Kuryłek) Sąd oddalił powództwo przeciwko PKO BP w sprawie umowy d. Nordea Bank Polska z 2010 r., uznając, że umowa jest ważna i uczciwa. W zasadniczych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że: - w całości podpisuje się pod argumentacją wskazaną przez bank, - sąd nie dopatrzył się, aby zapisy umowne w jakikolwiek sposób, a zwłaszcza w sposób właściwy wynikający z dyspozycji przepisu 385 (1) k.c. kształtowały obowiązki powodów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający interes powodów, - sąd  nie dopatrzył się pokrzywdzenia, a tym bardziej...

Niekorzystny wyrok nieprawomocny w sprawie kredytu indeksowanego mBanku

17 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 700/18; SSO Eliza Kurkowska) wydał wyrok, w którym: I.       Oddalił w całości roszczenie powodów o ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego mBanku z sierpnia 2008 r. i zwrot zapłaconych kwot. II.     Zasądził koszty postępowania w całości od powodów na rzecz pozwanego, szczegółowe rozliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu. Sędzia w motywach ustnych podkreśliła, że nie ma przepisów, które zakazywałyby udzielania kredytów indeksowanych do obcej waluty, taka konstrukcja mieści się w umowie kredytu. Bank był zobowiązany do wypłaty kwoty kredytu w ciągu 3 dni od daty złożenia przez kredytobiorcę dyspozycji wypłaty....

Umowa Millenium uczciwa i zgodna z prawem

W dniu 25 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Eliza Kurkowska, II C 275/19) wydał wyrok, w którym: oddalił powództwo w całości; obciążył powodów w całości kosztami procesu, pozostawiając szczegółowe wyliczenie kosztów referendarzowi sądowemu. Sąd I instancji uznał, że umowa kredytu nie stoi w sprzeczności z przepisami Prawa bankowego, nie zawiera klauzul abuzywnych oraz nie narusza natury stosunku zobowiązaniowego. Ponadto Sąd I instancji wskazał, że powodowie zostali prawidłowo zapoznani z ryzykiem kursowym oraz od dnia zawarcia umowy mieli możliwość spłaty kredytu bezpośrednio w walucie indeksacji, co przemawia za ważnością umowy. Wyrok jest nieprawomocny. W dniu 8 września 2023...

Sąd uznaje, że umowa mBanku jest ważna i skuteczna

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Jaskłowski, sygn. IV C 38/20) w dniu 12 lipca 2023 r. w sprawie p-ko mBank S.A. wydał wyrok, w którym: Oddalił powództwo w całości; Obciążył powodów kosztami procesu w wysokości 10.817 zł Nakazał Skarbowi Państwa pobrać od powodów kwotę 1.418,06 PLN tytułem nieuiszczonych kosztów opinii biegłego. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że: - umowa zawiera postanowienia, które są abuzywne, dlatego że są w rejestrze klauzul niedozwolonych (część, bo te dotyczące po prostu powiązania z walutą obcą są w pełni ważne), choć sąd nie zgadza się, by można było tu mówić o abuzywności, -...

Niekorzystny nieprawomocny wyrok I instancji

W dniu 7 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Michał Chojnacki; II C 1852/20), wydał wyrok, w którym: I. oddalił powództwo w całości; II. zasądził od powoda na rzecz pozwanego Deutsche Bank Polska S.A. kwotę 10.817,00 PLN tytułem kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, w tym kwotę 10.800,00 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Jeżeli chodzi o ustalenie nieważności umowy, Sąd nie dopatrzył się interesu prawnego w takim żądaniu, dochodząc do przekonania, że takie rozstrzygnięcie nie zakończy sporu pomiędzy stronami. Sąd stwierdził, że...

Przegrana kredytobiorcy z Raiffeisen International Bank AG

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 26 maja 2023 r. (I C 3248/20; SSO Ewa Ligoń-Krawczyk) oddalił w całości powództwo kredytobiorców konsumentów w sprawie ustalenia nieważności dwóch umów kredytu indeksowanych do CHF zawartych z EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce oraz o zapłatę, ewentualnie o ustalenie bezskuteczności niektórych zapisów umownych i o zapłatę, pozostawiając rozstrzygnięcie o kosztach postępowania referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że w jego ocenie umowy kredytu indeksowane do CHF były i nadal są zgodne z przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawą Prawo bankowe. Sąd podkreślił także, że umowy nie zawierają żadnych klauzul abuzywnych,...

Umowa Getin Bank bez wad?

Wyrokiem z 17 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 631/19; SSO Tomasz Jaskłowski) oddalił powództwo kredytobiorcy. Sąd uznał, że umowa zawarta we wrześniu 2008 r. z Getin Bankiem na kredyt na około 230 tys. zł z przeznaczeniem na dowolny cel konsumpcyjny, a która została faktycznie wydatkowana na zakup mieszkania wakacyjnego w Grecji, nie zawiera klauzul abuzywnych, gdyż tabela kursów banku musiała być ustalana na podstawie kursów z rynku międzybankowego, a zatem bank nie miał dowolności. Ponadto każdy przeciętny konsument musiał sobie zdawać sprawę z ryzyka związanego z takim kredytem. Poza tym powódce w tej sprawie nie przysługiwał status...

Umowa kredytu d. FORTIS Bank Polska S.A. ważna, ponieważ jest kredytem walutowym

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 6584/22 (SSO Henryk Walczewski) przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A.: I. oddalił powództwo o ustalenie; II. oddalił powództwo o zapłatę; III. zasądził od powodów na rzecz pozwanego kwotę 10.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty; Zdaniem sądu powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie, ponieważ sporna umowa kredytu (dawnego FORTIS Bank Polska S.A. z 2007 r.) w sposób jasny i jednoznaczny wskazuje na to, że jest umową kredytu...

Uznanie umowy kredytu Deutsche Bank Polska S.A. z 2007 r. (CHF) za nieważną, a umowy kredytu z 2011 r. (EUR) za ważną

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Tomasz Niewiadomski) wyrokiem z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 7390/21 przeciwko Deutsche Bank Polska S.A.: I. ustalił, że Umowa kredytu zawarta w 2007 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę (…) PLN oraz (…) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 lutego 2023 r. do dnia 15 marca 2023 r. z zastrzeżeniem, że pozwanemu przysługuje prawo zatrzymania zasądzonych kwot do czasu zaofiarowania przez powodów zwrotu kwoty kapitału kredytu w wysokości (…) PLN; III. w pozostałym zakresie powództwo oddalił;...

Umowa z lutego 2007 r. zawarta z Bankiem Zachodnim WBK S.A. jest ważna.

W dniu 19 kwietnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 3328/20; SSO Tadeusz Bulanda) na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym w całości oddalił powództwo kredytobiorców o ustalenie i zapłatę skierowane przeciwko Santander Bank Polska Bank S.A. Motywy rozstrzygnięcia nie są znane, gdyż uzasadnienie nie zostało jeszcze sporządzone. Sąd postanowił obciążyć powodów kosztami procesu jedynie w części. Wyrok stoi w sprzeczności z orzeczeniami zapadającymi w apelacji warszawskiej i dlatego w sprawie zostanie złożona apelacja, która w naszej ocenie zostanie uwzględniona, a wyrok zostanie zmieniony. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 29...

Umowa mBanku jednak ważna

Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 531/17; SSO Andrzej Kuryłek) uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBank S.A. z października 2007 r. jest ważna i oddalił powództwo kredytobioców. W sprawie nie było żadnych szczególnych okoliczności, dla których wyrok miałby odbiegać od innych rozstrzygnięć w podobnych sprawach, poza poglądami sędziego, który nie zgadza się z linią orzeczniczą Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Sądu Najwyższego. Wydanie wyroku oznacza jednak możliwość złożenia apelacji i przejścia posiedzeniu niejawnym w dniu 7 kwietnia 2023 r. Wyrok jest niekorzystny, co nie dziwi ze względu na osobę sędziego, ale mamy teraz wreszcie możliwość przejścia do postępowania apelacyjnego - postępowanie...

Umowa kredytu indeksowanego kursem EUR z czerwca 2010 r. jest ważna.

Umowa kredytu indeksowanego kursem EUR zawarta z Bankiem DNB w czerwcu 2010 r. jest ważna. Wyrokiem z 17 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 337/22; SSA Małgorzata Kuracka) oddalił apelację kredytobiorców od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 24 stycznia 2022 r. (XXV C 2262/20; SSO Edyta Bryzgalska). Sąd Apelacyjny stwierdził, że czym innym jest indeksacja do kursu Euro a czym innym do CHF i nie można stosować tego samego schematu do oceny takiej umowy. Po kryzysie z roku 2008 r., w roku 2010 powszechna już była znajomość ryzyka związanego z taką konstrukcją, więc kredytobiorcy musieli mieć tego...