Nieprawomocna przegrana w sprawie kredytu d. Nordea Banku z 2010 r.

17 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 1120/20; SSO Andrzej Kuryłek) Sąd oddalił powództwo przeciwko PKO BP w sprawie umowy d. Nordea Bank Polska z 2010 r., uznając, że umowa jest ważna i uczciwa. W zasadniczych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że: - w całości podpisuje się pod argumentacją wskazaną przez bank, - sąd nie dopatrzył się, aby zapisy umowne w jakikolwiek sposób, a zwłaszcza w sposób właściwy wynikający z dyspozycji przepisu 385 (1) k.c. kształtowały obowiązki powodów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający interes powodów, - sąd  nie dopatrzył się pokrzywdzenia, a tym bardziej...

Niekorzystny wyrok nieprawomocny w sprawie kredytu indeksowanego mBanku

17 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 700/18; SSO Eliza Kurkowska) wydał wyrok, w którym: I.       Oddalił w całości roszczenie powodów o ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego mBanku z sierpnia 2008 r. i zwrot zapłaconych kwot. II.     Zasądził koszty postępowania w całości od powodów na rzecz pozwanego, szczegółowe rozliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu. Sędzia w motywach ustnych podkreśliła, że nie ma przepisów, które zakazywałyby udzielania kredytów indeksowanych do obcej waluty, taka konstrukcja mieści się w umowie kredytu. Bank był zobowiązany do wypłaty kwoty kredytu w ciągu 3 dni od daty złożenia przez kredytobiorcę dyspozycji wypłaty....

Umowa Millenium uczciwa i zgodna z prawem

W dniu 25 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Eliza Kurkowska, II C 275/19) wydał wyrok, w którym: oddalił powództwo w całości; obciążył powodów w całości kosztami procesu, pozostawiając szczegółowe wyliczenie kosztów referendarzowi sądowemu. Sąd I instancji uznał, że umowa kredytu nie stoi w sprzeczności z przepisami Prawa bankowego, nie zawiera klauzul abuzywnych oraz nie narusza natury stosunku zobowiązaniowego. Ponadto Sąd I instancji wskazał, że powodowie zostali prawidłowo zapoznani z ryzykiem kursowym oraz od dnia zawarcia umowy mieli możliwość spłaty kredytu bezpośrednio w walucie indeksacji, co przemawia za ważnością umowy. Wyrok jest nieprawomocny. W dniu 8 września 2023...

Sąd uznaje, że umowa mBanku jest ważna i skuteczna

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Jaskłowski, sygn. IV C 38/20) w dniu 12 lipca 2023 r. w sprawie p-ko mBank S.A. wydał wyrok, w którym: Oddalił powództwo w całości; Obciążył powodów kosztami procesu w wysokości 10.817 zł Nakazał Skarbowi Państwa pobrać od powodów kwotę 1.418,06 PLN tytułem nieuiszczonych kosztów opinii biegłego. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że: - umowa zawiera postanowienia, które są abuzywne, dlatego że są w rejestrze klauzul niedozwolonych (część, bo te dotyczące po prostu powiązania z walutą obcą są w pełni ważne), choć sąd nie zgadza się, by można było tu mówić o abuzywności, -...

Niekorzystny nieprawomocny wyrok I instancji

W dniu 7 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Michał Chojnacki; II C 1852/20), wydał wyrok, w którym: I. oddalił powództwo w całości; II. zasądził od powoda na rzecz pozwanego Deutsche Bank Polska S.A. kwotę 10.817,00 PLN tytułem kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, w tym kwotę 10.800,00 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Jeżeli chodzi o ustalenie nieważności umowy, Sąd nie dopatrzył się interesu prawnego w takim żądaniu, dochodząc do przekonania, że takie rozstrzygnięcie nie zakończy sporu pomiędzy stronami. Sąd stwierdził, że...

Przegrana kredytobiorcy z Raiffeisen International Bank AG

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 26 maja 2023 r. (I C 3248/20; SSO Ewa Ligoń-Krawczyk) oddalił w całości powództwo kredytobiorców konsumentów w sprawie ustalenia nieważności dwóch umów kredytu indeksowanych do CHF zawartych z EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce oraz o zapłatę, ewentualnie o ustalenie bezskuteczności niektórych zapisów umownych i o zapłatę, pozostawiając rozstrzygnięcie o kosztach postępowania referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że w jego ocenie umowy kredytu indeksowane do CHF były i nadal są zgodne z przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawą Prawo bankowe. Sąd podkreślił także, że umowy nie zawierają żadnych klauzul abuzywnych,...

Umowa Getin Bank bez wad?

Wyrokiem z 17 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 631/19; SSO Tomasz Jaskłowski) oddalił powództwo kredytobiorcy. Sąd uznał, że umowa zawarta we wrześniu 2008 r. z Getin Bankiem na kredyt na około 230 tys. zł z przeznaczeniem na dowolny cel konsumpcyjny, a która została faktycznie wydatkowana na zakup mieszkania wakacyjnego w Grecji, nie zawiera klauzul abuzywnych, gdyż tabela kursów banku musiała być ustalana na podstawie kursów z rynku międzybankowego, a zatem bank nie miał dowolności. Ponadto każdy przeciętny konsument musiał sobie zdawać sprawę z ryzyka związanego z takim kredytem. Poza tym powódce w tej sprawie nie przysługiwał status...

Umowa kredytu d. FORTIS Bank Polska S.A. ważna, ponieważ jest kredytem walutowym

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 6584/22 (SSO Henryk Walczewski) przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A.: I. oddalił powództwo o ustalenie; II. oddalił powództwo o zapłatę; III. zasądził od powodów na rzecz pozwanego kwotę 10.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty; Zdaniem sądu powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie, ponieważ sporna umowa kredytu (dawnego FORTIS Bank Polska S.A. z 2007 r.) w sposób jasny i jednoznaczny wskazuje na to, że jest umową kredytu...

Uznanie umowy kredytu Deutsche Bank Polska S.A. z 2007 r. (CHF) za nieważną, a umowy kredytu z 2011 r. (EUR) za ważną

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Tomasz Niewiadomski) wyrokiem z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 7390/21 przeciwko Deutsche Bank Polska S.A.: I. ustalił, że Umowa kredytu zawarta w 2007 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę (…) PLN oraz (…) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 lutego 2023 r. do dnia 15 marca 2023 r. z zastrzeżeniem, że pozwanemu przysługuje prawo zatrzymania zasądzonych kwot do czasu zaofiarowania przez powodów zwrotu kwoty kapitału kredytu w wysokości (…) PLN; III. w pozostałym zakresie powództwo oddalił;...

Umowa z lutego 2007 r. zawarta z Bankiem Zachodnim WBK S.A. jest ważna.

W dniu 19 kwietnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 3328/20; SSO Tadeusz Bulanda) na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym w całości oddalił powództwo kredytobiorców o ustalenie i zapłatę skierowane przeciwko Santander Bank Polska Bank S.A. Motywy rozstrzygnięcia nie są znane, gdyż uzasadnienie nie zostało jeszcze sporządzone. Sąd postanowił obciążyć powodów kosztami procesu jedynie w części. Wyrok stoi w sprzeczności z orzeczeniami zapadającymi w apelacji warszawskiej i dlatego w sprawie zostanie złożona apelacja, która w naszej ocenie zostanie uwzględniona, a wyrok zostanie zmieniony. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 29...

Umowa mBanku jednak ważna

Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 531/17; SSO Andrzej Kuryłek) uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBank S.A. z października 2007 r. jest ważna i oddalił powództwo kredytobioców. W sprawie nie było żadnych szczególnych okoliczności, dla których wyrok miałby odbiegać od innych rozstrzygnięć w podobnych sprawach, poza poglądami sędziego, który nie zgadza się z linią orzeczniczą Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Sądu Najwyższego. Wydanie wyroku oznacza jednak możliwość złożenia apelacji i przejścia posiedzeniu niejawnym w dniu 7 kwietnia 2023 r. Wyrok jest niekorzystny, co nie dziwi ze względu na osobę sędziego, ale mamy teraz wreszcie możliwość przejścia do postępowania apelacyjnego - postępowanie...

Umowa kredytu indeksowanego kursem EUR z czerwca 2010 r. jest ważna.

Umowa kredytu indeksowanego kursem EUR zawarta z Bankiem DNB w czerwcu 2010 r. jest ważna. Wyrokiem z 17 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 337/22; SSA Małgorzata Kuracka) oddalił apelację kredytobiorców od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 24 stycznia 2022 r. (XXV C 2262/20; SSO Edyta Bryzgalska). Sąd Apelacyjny stwierdził, że czym innym jest indeksacja do kursu Euro a czym innym do CHF i nie można stosować tego samego schematu do oceny takiej umowy. Po kryzysie z roku 2008 r., w roku 2010 powszechna już była znajomość ryzyka związanego z taką konstrukcją, więc kredytobiorcy musieli mieć tego...

Umowa d. Fortis Banku uczciwa?

15 marca 2023 r. został wydany wyrok Sądu Okręgowego (XXV C 883/18; Anna Ogińska-Łągiewka), w którym:- oddalił powództwo w całości;- zasądził od powoda na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 5.417,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że w jego ocenie zarówno roszczenie główne jak i roszczenie ewentualne nie zasługiwały na uwzględnienie. Przeprowadzone postępowanie dowodowe, zarówno z dokumentów jak i ze źródeł osobowych nie dały podstaw, aby uznać zawartą przez strony umowę kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na jej sprzeczność z ustawą, zasadami współżycia społecznego czy nieważną w związku...

Umowa mBanku ważna i uczciwa wg sędziego Andrzeja Kuryłka

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Andrzej Kuryłek; I C 793/17) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 28 lutego 2023 r., po sześciu latach deliberowania uznał ostatecznie, że umowa mBanku z sierpnia 2007 r. jest jednak ważna i uczciwa i oddalił powództwo kredytobiorców. Aczkolwiek wyrok jest niekorzystny, to dobrze, że wreszcie zapadł, bo w ten sposób sprawa trafi wreszcie do sądu apelacyjnego. Jak dotychczas wszystkie wyroki sędziego Kuryłka w sprawach frankowych, w sprawach prowadzonych przez Kancelarię, były zmieniane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, więc w tej sprawie również jesteśmy dobrej myśli. Wyrok jest nieprawomcny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański. Postępowanie w I...

Zdaniem sędziego umowa d. Kredyt Banku jest ważna i uczciwa

W dniu 22 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Andrzej Kuryłek; I C 364/20), wydał wyrok, w którym: I.                    oddalił powództwo. II.                 zasądził od powodów na rzecz pozwanych kwotę 10 817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że źródłem konfliktu pomiędzy stronami nie były zapisy umowy kredytu zawartej przez d. Kredyt Bank z października 2008 r., tylko okoliczności poza umową, które zaistniały później, tj. nieoczekiwany wzrost kursu CHF. Sąd wskazał, że to, co stanowi egzemplifikację Dyrektywy 93/13 do polskiego porządku prawnego to badanie autentycznej abuzywności umowy i służy do tego, żeby przywrócić równowagę kontaktową stron. Zdaniem Sądu,...

Oddalenie powództwa w sprawie przeciwko Raiffeisen

W dniu 14 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Michał Chojnacki; II C 957/20), wydał wyrok, w którym: I. Oddalił powództwo w całości;II. Zasądził od powodów w częściach równych na rzecz Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu kwotę 10.817,00 PLN tytułem kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, w tym kwotę 10.800,00 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że w sprawie doszło do zawarcia umowy kredytu hipotecznego, a powodowie działali jako konsumenci. Jeżeli chodzi o ustalenie nieważności umowy,...

Oddalenie powództwa przeciwko mBankowi

W dniu 5 października 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 2094/19; Michał Chojnacki) na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym w całości oddalił powództwo kredytobiorcy o ustalenie i zapłatę skierowane przeciwko mBank S.A. Motywy rozstrzygnięcia nie są znane, gdyż na razie uzasadnienie nie zostało sporządzone. Wyrok stoi w jaskrawej sprzeczności z orzeczeniami zapadającymi w apelacji warszawskiej i dlatego w sprawie zostanie złożona apelacja, która w naszej ocenie zostanie uwzględniona, a wyrok oczywiście zostanie zmieniony. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Oddalenie powództwa przeciwko mBankowi

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 348/17; SSO Eliza Kurkowska) oddalił powództwo kredytobiorców w całości w sprawie dotyczącej umowy mBanku. Sąd w tymże składzie uparcie stoi na stanowisku, że umowy kredytów powiązanych z kursem waluty obcej są ważne i nie zawierają wad prawnych. Klienci byli od samego początku poinformowani o orzecznictwie Sędziego. Kancelaria oczywiście będzie składała apelację wraz z wnioskiem o zastosowanie wytyku sędziowskiego. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddala powództwo kredytobiorcy

Sąd Najwyższy swoje, a Sąd Apelacyjny we Wrocławiu swoje. 27 kwietnia 2022 w sprawie I ACa 120/22 (SSA Agnieszka Terpiłowska) oddalił powództwo kredytobiorcy o ustalenie nieważności umowy d. Kredyt Banku. Apelację złożyły obie strony od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 25 listopada 2021 r. (I C 1156/18; SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska), w którym Sąd uznał, że umowa jest ważna, ale ma być wykonywana bez indeksacji (tzw. odfrankowienie). Uzasadnienie było rodem z pierwszych lat spraw frankowych na wokandzie: nie ma takiego roszczenia, aby z umowy wyeliminować klauzule indeksacyjne i aby powstał w ten sposób kredyt PLN + LIBOR. Takich...

Wygrana z Millenium przekazana do ponownego rozpatrzenia

Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie o sygn.akt VI ACa 253/21 (SSA Teresa Mróz) uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2020 r., sygn. XXV C 2185/20 (SSO Kamil Gołaszewski) (wyrok ustalający nieważność wraz z zasądzeniem) i przekazał go do ponownego rozpoznania. Zdaniem Sądu Apelacyjnego umowa kredytu indeksowanego Banku Millennium może być wykonywana dalej z pominięciem klauzul przeliczeniowym w umowie (Sąd Apelacyjny opowiedział się za tzw. odfrankowieniem kredytu). Kancelaria wystosuje zażalenie do Sądu Najwyższego po wpływie uzasadnienia wyroku. Oczywiście samo „odfrankowienie” jest zgodne z Dyrektywą EWG 93/13, jednakże Sąd Apelacyjny...