Oddalenie powództwa przeciwko mBankowi

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 348/17; SSO Eliza Kurkowska) oddalił powództwo kredytobiorców w całości w sprawie dotyczącej umowy mBanku. Sąd w tymże składzie uparcie stoi na stanowisku, że umowy kredytów powiązanych z kursem waluty obcej są ważne i nie zawierają wad prawnych. Klienci byli od samego początku poinformowani o orzecznictwie Sędziego. Kancelaria oczywiście będzie składała apelację wraz z wnioskiem o zastosowanie wytyku sędziowskiego. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddala powództwo kredytobiorcy

Sąd Najwyższy swoje, a Sąd Apelacyjny we Wrocławiu swoje. 27 kwietnia 2022 w sprawie I ACa 120/22 (SSA Agnieszka Terpiłowska) oddalił powództwo kredytobiorcy o ustalenie nieważności umowy d. Kredyt Banku. Apelację złożyły obie strony od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 25 listopada 2021 r. (I C 1156/18; SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska), w którym Sąd uznał, że umowa jest ważna, ale ma być wykonywana bez indeksacji (tzw. odfrankowienie). Uzasadnienie było rodem z pierwszych lat spraw frankowych na wokandzie: nie ma takiego roszczenia, aby z umowy wyeliminować klauzule indeksacyjne i aby powstał w ten sposób kredyt PLN + LIBOR. Takich...

Wygrana z Millenium przekazana do ponownego rozpatrzenia

Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie o sygn.akt VI ACa 253/21 (SSA Teresa Mróz) uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2020 r., sygn. XXV C 2185/20 (SSO Kamil Gołaszewski) (wyrok ustalający nieważność wraz z zasądzeniem) i przekazał go do ponownego rozpoznania. Zdaniem Sądu Apelacyjnego umowa kredytu indeksowanego Banku Millennium może być wykonywana dalej z pominięciem klauzul przeliczeniowym w umowie (Sąd Apelacyjny opowiedział się za tzw. odfrankowieniem kredytu). Kancelaria wystosuje zażalenie do Sądu Najwyższego po wpływie uzasadnienia wyroku. Oczywiście samo „odfrankowienie” jest zgodne z Dyrektywą EWG 93/13, jednakże Sąd Apelacyjny...

Oddalenie powództwa przeciwko mBankowi

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 940/16; SSO Michał Chojnacki) zasądził na rzecz powodów kwotę 3 tys. zł. i oddalił powództwo przeciwko mBankowi w pozostałym zakresie. Uzasadnienie wyroku nie jest jeszcze znane.

Oddalone powództwo przeciwko Getinowi

Wyrokiem z 4 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 376/21, ale sprawa z 2017 r.; SSR del. Anna Lipińska) oddalił powództwo kredytobiorcy przeciwko Getinowi. Sąd uznał, że kredytobiorca zdawał sobie sprawę z ryzyka związanego z zaciąganą umową, gdyż zawarł podobną umowę rok wcześniej, a ponadto wielokrotnie spotykał się z doradcą kredytowym. Oczywiście od wyroku zostanie złożona apelacja. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.

Oddalenie powództwa w sprawie przeciwko mBankowi

Wyrokiem z 31 marca 2022 r. (wydanym na posiedzeniu niejawnym) Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 335/18; SSO Michał Chojnacki) oddalił powództwo w sprawie przeciwko mBankowi. Uzasadnienie na razie nie jest znane. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański. Od tego wyroku również będzie złożona apelacja.

Umowa z Deutsche Bank ważna

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga, sygn. akt I C 933/18, (SSO Eliza Nowicka-Skowrońska) w dniu dzisiejszym w sprawie z powództwa Deutsche Bank S.A. przeciwko naszym klientom uznał, że umowa jest uczciwa i zgodna z prawem, a tym samym utrzymał w mocy nakaz zapłaty z dnia 20 lutego 2018 r., sygn. akt I Nc 3/18. Zdaniem Sądu umowa nie zawiera jakichkolwiek klauzul przeliczeniowych. Bank w dobrej wierze udzielił klientom kredytu, a z uwagi na „leniwość kredytobiorców” bank stosował swoje tabele „bo się klientom nie chce pójść i kupić franków w kantorze”. Nie można usprawiedliwiać lenistwa. „Klienci lenili się żeby sami zająć się tą...

Oddalenie powództwa klientów Nordea Banku

W dniu 30 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Duda) wydał wyrok w sprawie XXV C 3383/19 z powództwa kredytobiorców o ustalenie nieważności Umowy dawnego Nordea Bank Polska S.A. o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2009 r. i o zapłatę przeciwko PKO S.A., w którym to wyroku Są oddalił powództwo kredytobiorców i obciążył go kosztami procesu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że przedmiotowa Umowa nie jest nieważna i że nie zawiera ona abuzywnych klauzul. W ocenie Sądu, sporna Umowa nie była typowa, gdyż została ona zawarta w 2009 r., kiedy kurs PLN/CHF był wysoki (wzrósł o 50%...

Oddalenie powództwa dla umowy 2004 roku

21 marca 2022 Sąd Okręgowy w Warszawie w osobie SSO Piotra Bednarczyka w sprawie XXVIII C 4581/21 oddalił powództwo kredytobiorcy, gdyż umowa została zawarta 14 kwietnia 2004 r., a więc na 2 tygodnie przed wejściem Polski do UE, a zatem kredytobiorca nie może korzystać z ochrony. Ponadto zdaniem sędziego ówczesny kurs CHF był na tyle wysoki, że nie doszło do pokrzywdzenia kredytobiorcy. W tej sprawie oczywiście zostanie złożona apelacja, po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyroku.

Oddalenie powództwa przeciwko DNB Bank Polska

Wyrokiem z 24 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 2262/20; SSO Edyta Bryzgalska) oddalił powództwo kredytobiorców w sprawie przeciwko DNB Bank Polska. Powodowie zawarli w 2010 r. umowę kredytu indeksowanego do EUR. Zdaniem Sądu w tamtym okresie czasu wszystko już było wiadome na temat kredytów powiązanych z walutą obcą. W 2008 r. nastąpił istotny wzrost kursu franka szwajcarskiego i wszyscy, którzy mieli takie umowy w 2008 r. doświadczyli na własnej skórze w jaki sposób może zmaterializować się ryzyko. Wówczas został również sporządzony raport dotyczący spreadów. Wszczęto też wówczas proces legislacyjny dotyczący prawa bankowego i zmiany przepisów dotyczących...