Prawomocna nieważność umowy ING!

W dniu 16 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (SSA Anna Bohdziewicz, I ACa 371/21) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 15 grudnia 2020 r. (I C 195/19, SSO Agata Młynarczyk – Śmieja) ustalający nieważność umowy ING Bank Śląski S.A. i zasądzający na rzecz powodów raty kapitałowo-odsetkowe zgodnie z teorią dwóch kondykcji.Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne Sądu I instancji oraz ocenę prawną umowy kredytu, w szczególności zgodził się z faktem, że umowa zawiera klauzule abuzywne, a sama umowa po ich wyeliminowaniu nie może być dalej wykonywana. Wyrok jest prawomocny.Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna - Sroka...

Umowa z ING nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 maja 2022 r. sygn. akt I C 1518/18 (SSO Ewa Karwowska):1. ustalił, że umowa kredytu zawarta z ING Bank Śląski S.A. indeksowana do CHF jest nieważna;2. zasądził od ING Bank Śląski S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 165.925,16 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 6 listopada 2018 r. do dnia zapłaty;3. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 13.317,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania;4. nakazał ściągnąć od pozwanego banku kwotę 1.726,32 PLN na rzecz Skarbu Państwa. Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie znamy motywów...

Umowa z ING nieważna

Prawomocny wyrok - umowa kredytu indeksowanego ING Bank Śląski z grudnia 2008 r. na kwotę 430 tys. zł. jest nieważna.Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 lutego 2022 r. (I ACa 538/20; SSA Beata Byszewska) Sąd podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 lipca 2020 r. (I C 526/19; Bożena Chłopecka) co do nieważności umowy, ale zmienił go i zasądził na rzecz powodów zwrot dochodzonej kwotę rat kredytu z odsetkami od dnia złożenia oświadczenia o akceptacji upadku umowy przed sądem I instancji. Bank nie składał zarzutu zatrzymania ani potrącenia. Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą jeszcze złożyć...

Umowa z ING nieważna

W dniu 14 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (SSA Piotr Łakomiak) sygn. I ACa 972/20 podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach (SSO Jolanta Polko, sygn. I C 926/18), w którym Sąd I instancji ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z października 2008 r. na kwotę 800 tys. PLN zawarta z ING Bankiem Śląskim jest nieważna i zasądził na rzecz powodów ponad 476 tys. PLN oraz ponad 64 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od października 2018 r. do dnia zapłaty. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok jedynie w części dotyczącej odsetek i zasądził odsetki od marca 2019 r. wskazując...

Prawomocny wyrok: umowa ING Bank Śląski nieważna

16 listopada 2021 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 102/21; SSA Joanna Naczyńska) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z 8 grudnia 2020 r. (I C 832/19; SSO Krzysztof Żyłka). Tym wyrokiem Sąd Okręgowy ustalił, że umowa  kredytu budowlano-hipotecznego ING Bank Śląski z 2008 r. nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych kwot z odsetkami. Sąd Apelacyjny podkreślił naruszenie wymogów informacyjnych przez bank oraz nieuczciwość mechanizmu indeksacji kursami wyznaczanymi przez bank. W rezultacie uznał, że umowa jest nieważna wskutek nieprzejrzystości mechanizmu indeksacji i abuzywności klauzul przeliczeniowych. Wyrok jest prawomocny. Bank może złożyć skargę kasacyjną. Sprawę...

Prawomocna nieważność umowy spłaconego kredytu ING!

Prawomocna nieważność umowy spłaconego kredytu ING! 18 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (SSA Aleksandra Korusiewicz; sygn. I ACa 955/21) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 24 marca 2021 r. (SSO Joanna Kurek -Pachla; II C 235/19) i zasądził na pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. Poniżej informacja na temat wyroku Sądu I instancji: Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok, w którym: 1. zasądził od pozwanego ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach kwotę 424.338,89 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia...

Umowa z ING Bank Śląski nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 9 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (SSO Bogusława Kubica; II 843/20): 1. ustala, że umowa o mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF nr (...) zawarta przez powodów z ING Bank Śląski w dniu (...) września 2008 r. jest nieważna; 2. zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 354 810,97 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty wezwania i modyfikacji powództwa; 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie; 4. zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 22 934 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym postępowania apelacyjnego; 5. nakazuje pobrać...

Umowa kredytu ING Bank Śląski nieważna

24 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (SSO Joanna Kurek-Pachla, II C 235/19, wydał wyrok, w którym: 1. zasądził od pozwanego ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach kwotę 424.338,89 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 maja 2019 r. do dnia zapłaty tytułem nieważności umowy. 2. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 14.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu; W tej sprawie nie było potrzeby występowania z roszczeniem w zakresie ustalenia nieważności umowy, ponieważ sprawa dotyczy kredytu całkowicie spłaconego, hipoteka została już wykreślona kilka lat temu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka.

Umowa ING Bank Śląski nieważna

W dniu 15 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, I Wydział Cywilny (SO Agata Młynarczyk-Śmieja) w sprawie przeciwko ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (sygn. akt I C 195/19) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z lipca 2008 r. jest nieważna. Dodatkowo sąd zasądził na rzecz kredytobiorców całość dochodzonych środków tj. 89.006,03 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 7 lipca 2018 r. Ponadto sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka.

Umowa ING Bank Śląski nieważna

Wyrokiem z 8 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (SSO Krzysztof Żyłka, I C 832/19, wcześniejsza sygnatura w SR w Katowicach, I C 1380/16) ustalił, że umowa o mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF zawarta w 2008 roku z ING Bankiem Śląskim Spółką Akcyjną w Katowicach jest nieważna oraz zasądził zwrot zapłaconych przez kredytobiorców rat kredytu w PLN oraz CHF wraz z odsetkami. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański, adw. Maciej Zaborowski oraz adw. Jakub Ryzlak.