Przegrana ING Bank Śląski o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

12 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie ( I C 191/23; SSO Paweł Marycz) oddalił powództwo ING Bank Śląski o zapłatę wynagrodzenia za tzw. korzystanie z kapitału wypłaconego na podstawie nieważnej umowy. Umowa została uznana za nieważną prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 16.11.2021 r. (I ACa 102/21), a kredytobiorcy rozliczyli się z bankiem co do zwrotu kwoty kapitału. Nie przeszkodziło to bankowi w wytoczeniu w styczniu odrębnego powództwa o dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału (bez roszczenia o waloryzację wskaźnikiem inflacji). Sąd Okręgowy na pierwszej rozprawie oddalił roszczenie banku, stwierdzając że nigdy polskie prawo nie przewidywało tego...

Umowa kredytu ING Bank Śląski S.A. prawomocnie nieważna

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 06 marca 2023 r. (sygn. akt V ACa 1203/22; SSA Leszek Jantowski) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 19 maja 2022 r. (sygn. akt I C 1518/18; SSO Ewa Karwowska) w ten sposób, że oddalił roszczenie o zapłatę, oddalił apelację banku w pozostałym zakresie oraz zniósł wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego. Przed sądem pierwszej instancji powództwo zostało uwzględnione w całości, tj. ustalono nieważność umowy kredytu, uwzględniono roszczenie o zapłatę oraz zasądzono od banku na rzecz kredytobiorcy koszty postępowania. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok w zakresie roszczenia o zapłatę przyjmując, że bank...

Umowa zawarta z ING Bank Śląski prawomocnie nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 lutego 2023 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 1680/21; SSA Aleksandra Korusiewicz) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z 9 września 2021 r. (SSO Bogusława Kubica; II 843/20). Tym samym wyrok ustalający, że umowa jest nieważna i zasądzający od banku na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat kredytu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty wezwania i modyfikacji powództwa. Sprawa trwała od 2017 r. Początkowo, 11 kwietnia 2019 r. Sąd wydał wyrok niekorzystny w I instancji (II C 450/17). Wyrok ten został uchylony wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z...

Odfrankowienie umowy ING Banku Śląskiego

14 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie (SSO Krystian Szeląg, sygn. akt I C 171/21) stwierdził, że umowa ING Banku Śląskiego S.A. z listopada 2008 r. jest co prawda ważna, ale mechanizm indeksacji jest w całości bezskuteczny. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 50 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia zamknięcia rozprawy do dnia zapłaty, jako zwrot nadpłaconych rat kredytu. Sad zasądził również całość kosztów procesu wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz adw. Katarzyna Szydłowska. Postępowanie w I...

Prawomocna nieważność umowy ING!

W dniu 16 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (SSA Anna Bohdziewicz, I ACa 371/21) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 15 grudnia 2020 r. (I C 195/19, SSO Agata Młynarczyk – Śmieja) ustalający nieważność umowy ING Bank Śląski S.A. i zasądzający na rzecz powodów raty kapitałowo-odsetkowe zgodnie z teorią dwóch kondykcji.Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne Sądu I instancji oraz ocenę prawną umowy kredytu, w szczególności zgodził się z faktem, że umowa zawiera klauzule abuzywne, a sama umowa po ich wyeliminowaniu nie może być dalej wykonywana. Wyrok jest prawomocny.Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna - Sroka...

Umowa z ING nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 maja 2022 r. sygn. akt I C 1518/18 (SSO Ewa Karwowska):1. ustalił, że umowa kredytu zawarta z ING Bank Śląski S.A. indeksowana do CHF jest nieważna;2. zasądził od ING Bank Śląski S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 165.925,16 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 6 listopada 2018 r. do dnia zapłaty;3. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 13.317,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania;4. nakazał ściągnąć od pozwanego banku kwotę 1.726,32 PLN na rzecz Skarbu Państwa. Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie znamy motywów...

Umowa z ING nieważna

Prawomocny wyrok - umowa kredytu indeksowanego ING Bank Śląski z grudnia 2008 r. na kwotę 430 tys. zł. jest nieważna.Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 lutego 2022 r. (I ACa 538/20; SSA Beata Byszewska) Sąd podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 lipca 2020 r. (I C 526/19; Bożena Chłopecka) co do nieważności umowy, ale zmienił go i zasądził na rzecz powodów zwrot dochodzonej kwotę rat kredytu z odsetkami od dnia złożenia oświadczenia o akceptacji upadku umowy przed sądem I instancji. Bank nie składał zarzutu zatrzymania ani potrącenia. Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą jeszcze złożyć...

Umowa z ING nieważna

W dniu 14 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (SSA Piotr Łakomiak) sygn. I ACa 972/20 podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach (SSO Jolanta Polko, sygn. I C 926/18), w którym Sąd I instancji ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z października 2008 r. na kwotę 800 tys. PLN zawarta z ING Bankiem Śląskim jest nieważna i zasądził na rzecz powodów ponad 476 tys. PLN oraz ponad 64 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od października 2018 r. do dnia zapłaty. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok jedynie w części dotyczącej odsetek i zasądził odsetki od marca 2019 r. wskazując...

Prawomocny wyrok: umowa ING Bank Śląski nieważna

16 listopada 2021 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 102/21; SSA Joanna Naczyńska) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z 8 grudnia 2020 r. (I C 832/19; SSO Krzysztof Żyłka). Tym wyrokiem Sąd Okręgowy ustalił, że umowa  kredytu budowlano-hipotecznego ING Bank Śląski z 2008 r. nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych kwot z odsetkami. Sąd Apelacyjny podkreślił naruszenie wymogów informacyjnych przez bank oraz nieuczciwość mechanizmu indeksacji kursami wyznaczanymi przez bank. W rezultacie uznał, że umowa jest nieważna wskutek nieprzejrzystości mechanizmu indeksacji i abuzywności klauzul przeliczeniowych. Wyrok jest prawomocny. Bank może złożyć skargę kasacyjną. Sprawę...

Prawomocna nieważność umowy spłaconego kredytu ING!

Prawomocna nieważność umowy spłaconego kredytu ING! 18 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (SSA Aleksandra Korusiewicz; sygn. I ACa 955/21) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 24 marca 2021 r. (SSO Joanna Kurek -Pachla; II C 235/19) i zasądził na pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. Poniżej informacja na temat wyroku Sądu I instancji: Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok, w którym: 1. zasądził od pozwanego ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach kwotę 424.338,89 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia...

Umowa z ING Bank Śląski nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 9 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (SSO Bogusława Kubica; II 843/20): 1. ustala, że umowa o mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF nr (...) zawarta przez powodów z ING Bank Śląski w dniu (...) września 2008 r. jest nieważna; 2. zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 354 810,97 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty wezwania i modyfikacji powództwa; 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie; 4. zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 22 934 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym postępowania apelacyjnego; 5. nakazuje pobrać...

Umowa kredytu ING Bank Śląski nieważna

24 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (SSO Joanna Kurek-Pachla, II C 235/19, wydał wyrok, w którym: 1. zasądził od pozwanego ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach kwotę 424.338,89 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 maja 2019 r. do dnia zapłaty tytułem nieważności umowy. 2. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 14.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu; W tej sprawie nie było potrzeby występowania z roszczeniem w zakresie ustalenia nieważności umowy, ponieważ sprawa dotyczy kredytu całkowicie spłaconego, hipoteka została już wykreślona kilka lat temu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka.

Umowa ING Bank Śląski nieważna

W dniu 15 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, I Wydział Cywilny (SO Agata Młynarczyk-Śmieja) w sprawie przeciwko ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (sygn. akt I C 195/19) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z lipca 2008 r. jest nieważna. Dodatkowo sąd zasądził na rzecz kredytobiorców całość dochodzonych środków tj. 89.006,03 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 7 lipca 2018 r. Ponadto sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka.

Umowa ING Bank Śląski nieważna

Wyrokiem z 8 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (SSO Krzysztof Żyłka, I C 832/19, wcześniejsza sygnatura w SR w Katowicach, I C 1380/16) ustalił, że umowa o mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF zawarta w 2008 roku z ING Bankiem Śląskim Spółką Akcyjną w Katowicach jest nieważna oraz zasądził zwrot zapłaconych przez kredytobiorców rat kredytu w PLN oraz CHF wraz z odsetkami. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański, adw. Maciej Zaborowski oraz adw. Jakub Ryzlak.

Umowa ING Bank Śląski nieważna.

Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym! W dniu 30 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny (SO Jolanta Polko) w sprawie przeciwko ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (sygn. akt I C 926/18) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z października 2008 r. jest nieważna. Dodatkowo sąd zasądził na rzecz kredytobiorców całość dochodzonych środków tj. 476.714,99 PLN oraz 64.551,65 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od października 2018 r. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy.

Umowa kredytu indeksowanego ING Bank Śląski nieważna

16 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Bożena Chłopecka, I C 526/19): I. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF zawarta w grudniu 2008 r. z ING Bank Śląski S.A. na kwotę 430 tys. PLN jest nieważna ze względu na zawarte w niej klauzule abuzywne. II. oddalił roszczenie o zapłatę, gdyż należałoby rozliczyć wzajemne świadczenia stron. Kredytobiorcy zapłacili do tej pory na rzecz banku ok. 300 tys. PLN, a bank wypłacił 430 tys. PLN. III. obciążył kosztami procesu stronę pozwaną w całości. Nieważność umowy powoduje, że nie istnieje zadłużenie wobec banku na kwotę ok. 500 tys. PLN (wedle...

Sąd Apelacyjny w Katowicach uchyla niekorzystny wyrok

Wyrokiem z 3 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (SSA Joanna Naczyńska, SSA Lucyna Morys-Magiera; SSO del. Jacek Włodarczyk; I ACa 735/19) uchylił niekorzystny dla kredytobiorcy wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2019 r. (SSR del. Bogusława Kubica, II C 450/17), który niedopatrzył się żadnych nieuczciwości w umowie kredytu indeksowanego ING Bank Śląski z września 2008 r. Sąd Apelacyjny stwierdził, że Sąd Okręgowy nie rozważył nieuczciwości postanowień indeksacyjnych i ich wpływu na ważność całej umowy, a sprawę tę należy ocenić zgodnie z wytycznymi wynikającymi z wyroku TSUE z 3 października 2019 r. w sprawie Dziubak. Sprawa...

11 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (II C 450/17, SSO Bogusława Kubica)

Sąd oddala powództwo kredytobiorców przeciwko ING Bank Śląski. Sąd uznaje, że umowa jest ważna, podanie przez bank w umowie całkowitego kosztu kredytu w zaniżonej wysokości nie stanowiło wprowadzenia w błąd kredytobiorców. Klauzule indeksacyjne naruszają zaś co prawda dobre obyczaje, ale nie naruszają interesów kredytobiorców, gdyż nie wiadomo jak ostatecznie ukształtuje się wysokość kursu CHF. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.