Nieważność umowy mBank

W dniu 21 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Rafał Schmidt; III C 1655/20), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z kwietnia 2006 r. zawarta pomiędzy powodem a BRE Bank S.A. w Warszawie Oddziałem Bankowości Detalicznej mBank jest nieważna w całości,II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 303.406,37 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 maja 2022 r. do dnia zapłaty,III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,IV. Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd w umowie zawartej pomiędzy pozwanym a powodem upatruje dwie...

Prawomocna nieważność umowy d. GE Money Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 21 października 2022 r. sygn. akt I ACa 686/22: I. zmienił wyrok SO w Gdańsku w zakresie słowa "solidarnie" (dot. zasądzenia roszczenia głównego i kosztów);II. oddalił apelację banku w pozostałym zakresie;III. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 8.100 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W prowadzonej sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH S.A. Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 07 lutego 2022 r. sygn. akt I C 1156/17 ustalił nieważność umowy kredytu dawnego GE Money Bank S.A. oraz w całości uwzględnił roszczenie o zapłatę (odsetki od wezwania do zapłaty)....

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 20 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 3748/21; SSO Jowita Cieślik) wydał wyrok w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. jest nieważna w całości;II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę ponad 770 tys. PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 12 lutego 2020 r. do dnia zapłaty;III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot wszystkich kosztów procesu; W ustnych motywach wyroku sąd wskazał, że: 1. powództwo uwzględniono w całości zarówno w zakresie roszczenia o ustalenie, jak i o zapłatę, w tym także...

Nieważność umowy Raiffeisen Bank International A.G.

W dniu 20 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Henryk Walczewski, XXVIII C 4701/21) w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International A.G., wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowy kredytu z listopada 2006 r. oraz z września 2007 r. nie są dla powodów wiążące, a zatem są nieważne w następujących postanowieniach: zapisanych w umowie, tj. w § 2 ust. 1 oraz zapisanych w regulaminie stanowiącym część tej umowy, tj. w § 7 ust. 4, § 9 ust. 2, § 13 ust. 7 oraz § 21 ust. 3;II. ustalił, że w zw. z nieważnością w/w postanowień, umowy stały...

Wyrok ostateczny! Prawomocna nieważność, odsetki od doręczenia odpisu pozwu, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony!

W dniu 20 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy (sygn. XXVII Ca 2536/17) w składzie SSO Maksymilian Wesołowski na skutek apelacji strony powodowej od niekorzystnego wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy -Śródmieścia z dnia 29 czerwca 2017 r. zasądzającego na rzecz powoda kwotę 734,91 zł (tytułem unww) zmienił wyrok poprzez: 1. Zasądzenie od pozwanego mBank S.A. na rzecz powoda kwotę 30.248,58 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania za I instancję w kwocie 5.817 zł, a także 2.800 zł...

Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej Getin Noble Banku do rozpoznania

Postanowieniem z 19 października 2022 r. SSN Tomasz Szanciłło (I CSK 4982/22) odmawia przyjęcia skargi banku od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10 marca 2022 r. (VI ACa 7/21), w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu, ale oddalił roszczenie o zapłatę wskutek skutecznie dokonanego potrącenia roszczenia kredytobiorców z roszczeniem banku o zwrot kwoty wypłaconej w wykonaniu nieważnej umowy kredytu. W ten sposób sprawa jest ostatecznie zakończona. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

Prawomocna nieważność!

W dniu 19 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 695/21; SSA Agata Wolkenberg) co do zasady podtrzymał wyrok ustalający nieważność umowy Raiffeisen International A.G. (d. EFG Eurbank Ergasias) i zasądzający na rzecz powodów kwoty roszczenia z pozwu tj. niemal 500 tys. PLN. Odsetki ustawowe zostały zasądzone od 2 kwietnia 2021 r. do dnia 14 września 2022 r. tj. do złożenia przez bank zarzutu zatrzymania co do kwoty faktycznie wypłaconego kredytu. Wyrok jest prawomocny.Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p

Umowa z Bankiem BPH nieważna

W dniu 18 października 2022 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie (SSO Emil Lewandowski; II C 301/20), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 21 listopada 2006 r. zawarta pomiędzy Bankiem BPH S.A. w Gdańsku a powodami jest nieważna;II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 177.655,13 PLN oraz kwotę 75.967,21 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty.III. zasądził na rzecz powodów całość kosztów procesu i kosztów sądowych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Sąd podzielił argumentację...

Nieważność umowy d. Getin Banku

Wyrokiem z 17 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 4576/21; SSO Piotr Bednarczyk) ponownie uznał umowę zawartą z d. Getin Bankiem w sierpniu 2008 r. za nieważną. Ponownie, gdyż w 2018 r. Sąd wyrokiem z 29 października 2018 r. (XXV C 590/17; SSO Piotr Bednarczyk) unieważnił umowę na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ale wyrok został 16 czerwca 2020 r. uchylony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 162/19). Tym razem Sąd stwierdził, że kredytobiorca nie zawarł umowy jako konsument (odmiennie niż za pierwszym razem). Okoliczności były takie, że kredytobiorca będący marynarzem najpierw zaciągnął kredyt...

Nieważność umowy PKO BP

W dniu 17 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 233/17; SSO Agnieszka Bedyńska-Abramczyk) w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny zawarta w lipcu 2007 r. pomiędzy powodami a pozwanym jest nieważna.II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat w wysokości ok. 160 tys. zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 17 września 2020 r. do dnia zapłaty.III. w pozostałej części powództwo oddalił (wyłącznie w zakresie żądania zasądzenia odsetek za wcześniejszy okres).IV. kosztami procesu obciążył w całości pozwanego....