Umowa Banku Millennium nieważna

27 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 55/21 ; SSO Ewa Suchecka- Bartnik) wydał wyrok, w którym orzekł, że: 1. umowa o kredyt indeksowany zawarta z Bankiem Millennium w styczniu 2008 r. jest nieważna; 2. zasądził na rzecz powódki kwoty 106.110,78 PLN z odsetkami od 4.12.2020 oraz 44.190,18 CHF z odsetkami od dnia 12.05.2021; 3. powództwo w pozostałym zakresie oddalił; 4. koszty zasądził na rzecz powódki, ich szczegółowe wyliczenie pozostawiono referendarzowi; Z ustnych motywów rozstrzygnięcia: - istnieje interes prawny powódki w ustaleniu nieważności, - umowa musiała zostać uznana za nieważną z powodu zawartych w niej klauzul abuzywnych obejmujących...

Prawomocna nieważność umowy BPH S.A. z 2004 r. (d. Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.)

W dniu 24 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska, sygn. V ACa 1754/23) wydał wyrok, w który zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 marca 2022 r., (XXVIII C 4581/21, SSO Piotr Bednarczyk) oddalający powództwo kredytobiorcy. W treści wyroku Sąd Apelacyjny: a) Ustalił nieważność umowy zawartej z dawnym Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. (obecnie BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku) z 2004 r. b) Zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz powoda 435.446,85 PLN oraz 29.141,52 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 lutego 2022 r. do dnia zapłaty c) Ustalił, iż...

Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 24 listopada 2023 r. (SSO Agnieszka Tulczyńska-Ożga) w sprawie o sygn. III C 743/23 przeciwko Raiffeisen Bank International AG: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. zawarta przez powodów z EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz (...) kwotę (...) PLN oraz na rzecz (...) kwotę (...) PLN oraz na rzecz powodów łącznie kwotę (...) PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia (...) 2023 r. do dnia zapłaty, z zastrzeżeniem, że spełnienie ww. świadczenia nastąpi za jednoczesnym zaofiarowaniem pozwanemu zwrotu kwoty...

Umowa Banku Millennium nieważna

24 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 628/21; SSO Aleksandra Różalska-Danilczuk) wydał wyrok, w którym: ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny nr (...) zawarta dnia (...) października2005 r. pomiędzy (...) i (...) a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie – jest nieważna; zasądza od pozwanego na rzecz powódki (...) kwotę 41.869,88 zł wraz zustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 20 listopada 2023 r. do dniazapłaty; oddala powództwo w pozostałym zakresie; zasądza od pozwanego rzecz powódki (...) 6.917,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz zustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszegowyroku do dnia...

Prawomocna nieważność umowy mBanku!

W dnu 23.11.2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska, sygn. akt V ACa 937/22) wydał wyrok, w którym: Zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 699/20: SS) Edyta Maria Bryzgalska) i ustalił, że umowa mBanku z 14 lutego 2008 r. jest nieważna, a także zasądził od mBanku na rzecz powodów 166.594,28 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 12 maja 2022 r. do dniza zapłaty. Dodatkowo zasądził od mBank na rzecz powodów 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów za I instancję wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. Zasądził od pozwanego...

Prawomocne oddalenie roszczenia Banku BPH dotyczących umowy zawartej przed wejściem Polski do UE!

W dniu 21 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjnego (SSO Joanna Pyźlak, sygn.VI ACa 1436/22) wydał wyrok, w którym: 1. Uchylił zaskarżony wyrok w pkt II w zakresie dotyczącym żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału i postępowanie w tym zakresie umarza wobec cofnięcia pozwu 2. Oddalił apelację powoda (Banku BPH) w pozostałej części 3. Zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz pozwanych kwotę 8100 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od daty uprawomocnienia się orzeczenia o kosztach do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego Sprawa dotyczyła apelacji Banku BPH S.A. od wyroku Sadu Okręgowego Warszawa-Praga (SSO Rafał Jasiński,...

Nieważność umowy Raiffeisen!

W dniu 21 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Radzyńska-Głowacka, sygn. IV C 833/22) wydał wyrok, w którym: 1. Ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej z EFG Eurobank Ergasias; 2. Zasądził do banku na rzecz powodów 199 568,12 PLN oraz 142 251,50 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty; 3. Oddalił powództwo w pozostałym zakresie; (data początkowa naliczania odsetek)  4. Tytułem zwrotu kosztów procesu - zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 12 068 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do...

Umowa d. Kredyt Banku nieważna

20 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (I C 1626/17; SSO Adam Maciński) wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM zawartej z d. Kredyt Bankiem we wrześniu 2007 r., ale oddalił dalej idące roszczenie o zwrot kwot zapłaconych w wykonaniu tejże umowy, gdyż uwzględnił podniesiony przez bank zarzut potrącenia tej wierzytelności z roszczeniem banku o zwrot kwoty wypłaconego kredytu. Koszty postępowania zostały zniesione pomiędzy stronami. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła r.pr. Kamila Puńko oraz adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 75 miesięcy.

Bank Millennium ponownie przegrywa

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 17 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Anna Strzebinczyk–Stembalska; I C 571/23) rozpoznawał ponownie sprawę o zapłatę po tym, jak Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z 12 stycznia 2023 r. (I ACa 849/22; SSA Dariusz Kłodnicki) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 15 marca 2022 r. (I C 1156/17; Anna Strzebinczyk–Stembalska) co do ustalenia, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w maju 2008 r. z d. Euro Bankiem jest nieważna, ale cofnął sprawę do ponownego rozpoznania w zakresie roszczenia o zapłatę, twierdząc, że nie można kierować się teorią dwóch kondykcji, lecz należy badać...

Nieważność umowy PKO B.P. (d. Nordea) z listopada 2010 r.

W dniu 16 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Maciej Wójcicki) wydał wyrok w sprawie o sygn. XXVIII C 4781/21, w którym: I. ustalił, że Umowa nr LKM-CHF-OKRA1-10-000059 o kredyt mieszkaniowy Nordea – Habitat z dnia 3 listopada 2010 r. jest nieważna,II. zasądził od Banku na rzecz powoda kwotę 107.909,25 PLN oraz 31.595,93 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty: 107.909,25 PLN oraz 25.629,17 CHF od dnia 3 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty, 5.966,76 CHF od dnia 26 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty. III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,IV. zasądził od Banku...

16 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ( III C 1212/20; SSO Rafał Schmidt) wydał wyrok, w którym: 1. uznał umowę zawartą z Deutsche Bankiem we wrześniu 2008 r. za w całości nieważną 2. zasądził na rzecz powódki kwoty dochodzone pozwem wraz z odsetkami od dnia złożenia oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy, co nastąpiło w toku postepowania w 2022 r. 3. kosztami procesu obciążył w całości bank. Z motywów ustnych: - Sąd wskazał, że istnieje interes prawny powódki w ustaleniu nieważności, gdyż umowa wciąż wiąże i samo zasądzenie nie eliminuje stanu niepewności na przyszłość - podzielił argumentację strony...

Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z d. EFG Eurobank Ergasias

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 15 listopada 2023 r. (SSO Anna Ogińska-Łągiewka) w sprawie o sygn. XXV C 2778/18 przeciwko Raiffeisen Bank International AG: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę (...) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) 2023 r. do (...) 2023 r., z zastrzeżeniem, że zapłata tej kwoty nastąpi po zaofiarowaniu przez powodów zwrotu kwoty (...) PLN lub po zabezpieczeniu roszczenia o jej zwrot;...

Prawomocna wygrana z Raiffeisen Bank International – umowa d. Polbank EFG nieważna.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 15 listopada 2023 r. (V ACa 1137/22; SSA Ewa Kaniok) oddalił apelację RBI AG i zasądził koszty postępowania apelacyjnego na rzecz kredytobiorcy. W prowadzonej sprawie Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 4 marca 2022 r. (IV C 2604/20; SSO Monika Włodarczyk) ustaił nieważność umowy zawartej z d. Polbank EFG w marcu 2008 r. i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wezwania przedsądowego do zapłaty do dnia złożenia przez pozwanego zarzutu zatrzymania w 2021 r. Sąd Apelacyjny w ustnych motywach wyroku wyjaśnił, że w...

Prawomocna wygrana z Bankim BPH S.A. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie (kredyt całkowicie spłacony)

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 15 listopada 2023 r. (V ACa 1131/22; SSA Ewa Kaniok) I. oddalił apelację Banku BPH S.A. II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 8.100 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania. W prowadzonej sprawie Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2022 r. (II C 1457/19; SSO Katarzyna Sałaj-Alechno) zasądził na rzecz kredytobiorcy przestankowo z tytułu nieważności umowy kwotę 233.328,76 PLN wraz z odsetkami...

Prawomocna przesłankowa nieważność umowy mBanku (kredyt całkowicie spłacony)!

W dniu 14 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska; I ACa 892/22), wydał wyrok, w którym: I. zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Ewa Ligoń- Krawczyk, sygn. I C 618/20 oddalający w całości powództwo kredytobiorcy) - w punkcie pierwszym w ten sposób, że zasądził od pozwanego mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 60.202,91 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 17 lutego 2021 r. do dnia zapłaty; - w punkcie drugim w ten sposób, że ustalił, że pozwany ponosi w całości koszty postępowania zlecając ich szczegółowe...

Nieważność umowy kredytu PKO BP bez klauzul przeliczeniowych!

Wyrokiem z dnia 13 listopada 2023 r. (wydanym na posiedzeniu niejawnym) Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Rafał Schmidt, sygn. III C 655/18) ustalił nieważność umowy kredytu własny kąt hipoteczny zawartej z PKO BP we wrześniu 2008 r. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców roszczenie zgodnie z teorią dwóch kondycji i uwzględnił zarzut zatrzymania. Koszty zastępstwa procesowego zostały oczywiście zasądzone na rzecz klientów. Sprawa jest o tyle ciekawa, że dotyczy wzorca umownego z kwotą w CHF wskazaną w umowie, jednak umowa kredytu pozbawiona jest jakichkolwiek klauzul przeliczeniowych (zarówno dotyczących wypłaty, jak i spłaty kredytu)! Bank oczywiście wypłacił złotówki, a kredytobiorcy również...

Oddalenie powództwa PKO BP S.A. o kapitał, cofnięcie powództwa banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, uwzględnienie powództwa wzajemnego kredytobiorców o zwrot kolejnych rat kredytu

Wyrokiem z dnia 3 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny (SSO Krzysztof Lisek) oddalił żądanie główne banku o zapłatę wypłaconej kwoty kredytu, a także umorzył postępowanie w zakresie powództwa o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Jednocześnie Sąd uwzględnił powództwo wzajemne kredytobiorców o zapłatę roszczenia pozostałego kredytobiorcom po dokonanym potrąceniu wierzytelności. Oddalenie żądania głównego o zwrot wypłaconej kwoty kredytu było skutkiem uwzględnionego przez Sąd zarzutu potrącenia. Po dokonanym potrąceniu po stronie kredytobiorców pozostała jeszcze nadwyżka odpowiadająca kilku ratom kredytu, o której zasądzenie kredytobiorcy wnieśli w ramach powództwa wzajemnego. Sąd umorzył postępowanie w zakresie wynagrodzenia za korzystanie...

Prawomocna wygrana z Bankiem BPH S.A. w Gdańsku!

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 31 października 2023 r. (I ACa 128/23; SSA Karolina Sarzyńska):I. oddalił apelację Banku BPH S.A.II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 4.050 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania. W prowadzonej sprawie Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 17 maja 2022 r. (I C 646/19; SSO Małgorzata Lemańczyk-Lis) ustalił, że umowa kredytu zawarta z dawnym GE Money Bank S.A. jest nieważna, zasądził na rzecz...

Umowa d. Nordea Banku „odfrankowiona”

Wyrokiem z 9 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tadeusz Bulanda;  I C 1386/20) wydał wyrok, w którym Sąd nie uwzględnił roszczenia głównego o ustalenie nieważności umowy zawartej z d. Nordea Bankiem w czerwcu 2008 r. (obecnie PKO BP) natomiast uwzględnił roszczenie ewentualne, to jest uznał, że klauzule przeliczeniowe są nieuczciwe i bezskuteczne wobec kredytobiorcy, a w związku z tym należności powinny być wyliczane inaczej, to jest na podstawie oprocentowania określonego w umowie, ale bez powiązania z kursem waluty obcej (tzw. "odfrankowienie") i zasądził na rzecz kredytobiorcy odpowiednią kwotę nadpłaty (wskazaną w pozwie, a później wyliczoną przez biegłego)....

Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z d. GE Money Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 9 listopada 2023 r. (SSO Ewa Suchecka - Bartnik) w sprawie o sygn. III C 149/20 przeciwko Bankowi BPH S.A.: ustalił, że umowa kredytu nr 76015701 z 23 czerwca 2008 r. jest nieważna, zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku solidarnie na rzecz powodów kwotę 202.183,94 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty, oddalił powództwo w pozostałym zakresie, zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powodów solidarnie koszty procesu i nakazał pobrać od...