Umowa d. Kredyt Banku według kursu średniego NBP

22 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (I C 1028/18; SSO Iwona Wysocka) uznał roszczenie kredytobiorców wyłącznie do kwoty 7,5 tys. zł. Zdaniem Sądu umowa zawarta z d. Kredyt Bankiem w lipcu 2008 r. jest ważna, natomiast mechanizm indeksacji w umowie nie jest nieuczciwy, a wyłącznie tylko klauzula kursowa jest abuzywna, bo narusza prawa i interesy kredytobiorców pozwalając bankowi na ustalania kursu według nieznanych kryteriów. Abuzywność klauzuli skutkuje tym, że klauzula kursowa nie została w umowie określona. W tej sytuacji Sąd ma prawo zastosować przepis dyspozytywny aby uzupełnić umowę. Skoro polskie prawo przewiduje możliwość świadczenia według kursu średniego NBP...

Umowa Deutsche Bank nieważna

Kolejna wygrana kancelarii przeciwko Deutsche Bank! W dniu 22 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (sygn. XXVIII C 1679/21, SSO Paweł Krekora) ustalił nieważność umowy ze stycznia 2009 r. i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 407.502,23 PLN oraz 20.839,00 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 lutego 2021 r. (upływ terminu z przedsądowego wezwania) do dnia zapłaty. Koszty postępowania w całości ponosi bank. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Umowa Raiffeisen nieważna

W dniu 22 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (sygn. XXVIII C, 18185/21, SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak) ustalił nieważność umowy Raiffeisen International A.G. (d. EFG Eurobank Ergasias) z sierpnia 2007 r. i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 111.037,03 PLN oraz 21.791,72 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od marca 2017 r. do dnia 30 maja 2022 r. Sąd uwzględnił bowiem zarzut zatrzymania w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu.Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Prawomocna nieważność umowy z Getin Bankiem

Wyrokiem z 21 czerwca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 273/21; Marzena Miąskiewicz) po rozpoznaniu apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 2 lutego 2021 r. (XXV C 2370/18; SSR del. Stanisław Zabłocki) podtrzymuje wyrok co do nieważności umowy Getin Banku z października 2006 r., ale uwzględnia zarzut potrącenia złożony przez bank w toku postępowania apelacyjnego i w tym zakresie oddala powództwo o zapłatę, a zasądza nadwyżkę. Odsetki za opóźnienie od roszczenia należne są zdaniem Sądu od dnia złożenia oświadczenia przez kredytobiorcę o skutkach nieważności w toku postępowania w I instancji. Koszty postępowania ponosi bank....

Nieważność umowy PKO BP

Nieważność umowy PKO BP z grudnia 2010 r., spłata bezpośrednio w CHF od początku zawarcia umowy! W dniu 21 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny (sygn. II C 3886/20, SSO Marcin Polakowski) ustalił nieważność umowy PKO BP (d. Nordea) z grudnia 2010 r. i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 84.281,09 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty postępowania pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi po uprawomocnieniu się wyroku. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej...

Umowa z Millennium nieważna

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 20 czerwca 2022 r. (I ACa 34/21, SSA Roman Dziczek) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 października 2022 r. (XXVIII C 4122/21, SSO Piotr Bednarczyk) co do ustalenia nieważności umowy zawartej z Bankiem Millennium w czerwcu 2008 r. oraz zasądzonych kwot, jednak zmienił w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie, a także uwzględnił zarzut zatrzymania w zakresie kwoty faktycznie wpłaconego kredytu.Sąd utrzymał rozstrzygnięcie o przyznaniu na rzecz kredytobiorców podwójnej wysokości kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 22.633 zł za I instancję.Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów zastępstwa procesowego za II instancję...

Nieważność umowy Banku BGŻ

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 20 czerwca 2022 r. (VI ACa 571/21, SSA Ksenia Sobolewska - Filcek) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 maja 2021 r. (XXV C 2145/17; SSO Krystyna Stawecka) co do ustalenia nieważności umowy zawartej z Bankiem BGŻ w marcu 2007 r. oraz zasądzonych kwot, jednak zmienił w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie, zasądzając je od 17 maja 2022 r. to jest od złożenia oświadczenia o zgodzie na nieważność umowy przez kredytobiorców przed Sądem Apelacyjnym. Dodatkowo zasądził na rzecz powodów koszty procesu II instancji w wysokości 8.100,00 zł. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw....

Umowa z mBankiem nieważna

Wyrokiem z dnia 15 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 567/20; SSO Agnieszka Rafałko) ustalił, że umowa d. BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.) z maja 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot ponad 168 tys. PLN oraz ponad 18 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 15 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania w wysokości 11.817 zł. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Umowa d. Kredyt Banku nieważna

Wyrokiem z 15 czerwca 2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 288/21; SSA Aleksandra Marszałek, przew. i spr.; SSA Małgorzata Bohun; SSA Agnieszka Terpiłowska, zgłosiła zdanie odrębne) podtrzymuje wyrok Sądu Okręgowego z 18 listopada 2020 r. we Wrocławiu (XII C 1656/18; SSO Radosław Nawrocki) co do nieważności umowy Ekstralokum zawartej w czerwcu 2008 r. z d. Kredyt Bankiem z tą tylko zmianą, że uwzględnia podniesiony przez bank zarzut zatrzymania oraz oddala roszczenie o zasądzenie odsetek za opóźnienie od dochodzonego roszczenia. Sąd zgodził się z wnioskami i stanowiskiem SO, że klauzule indeksacyjne były abuzywne. Sąd uwzględnia w tym zakresie orzecznictwo...

Prawomocna nieważność umowy Millennium

Dnia 14 czerwca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 435/21; SSA Jacek Sadomski) na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie ( XXV C 554/20; SSO Tomasz Gal) zmienił zaskarżony wyrok z "odfrankowienia" na nieważność umowy kredytu zawarte z Bankiem Millennium w czerwcu 2007 r. na kwotę 540 tys. zł. i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorców zapłaconych rat kredytu z zastrzeżeniem zwrotu na rzecz banku kwoty wypłaconego kredytu. Odsetki za opóźnienie nie zostały zasądzone, gdyż bank podniósł zarzut zatrzymania niezwłocznie po złożeniu oświadczenia przez klienta o braku akceptacji umowy. Koszty procesu ponosi w całości bank....