Nieważność umowy kredytu z 2005 r. zawartej z PTF Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2024 r. (SSO Agnieszka Dutkiewicz) w sprawie o sygn. I C 1775/22 przeciwko Santander Consumer Bank S.A.: I. ustalił, że Umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF Standardowe Oprocentowanie z 2005 r. zawarta przez powodów z PTF Bank S.A. (obecnie Santander Consumer Bank S.A.) jest nieważna; II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 listopada 2022 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałej części; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN tytułem...

Nieważność umowy kredytu z 2007 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 3333/23 (SSO Marcin Czachura) p-ko mBank S.A.: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z 2007 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę (...) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 listopada 2023 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od...

Wyrok częściowy – ustalenie nieważności umowy zawartej z d. Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny wyrokiem częściowym z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie o sygn. IV C 628/23 (poprzednia sygn. IV C 2030/20) (SSO Radosław Tukaj) ustalił, że Umowa kredytu hipotecznego z lipca 2007 r. zawarta z d. Noble Bank S.A. jest nieważna. Co do roszczenia o zapłatę, to postępowanie pozostaje zawieszone do czasu rozstrzygnięcia kwestii uwzględnienia wierzytelności na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Sąd dwukrotnie oddalał wnioski syndyka o zawieszenie postępowania zgadzając się z argumentacją strony powodowej. Sąd wskazał, że o ile umowa kredytu indeksowanego nie jest zakazana w polskim prawie, o tyle jego konstrukcja...

Powództwo banku o zwrot kapitału oddalone ze względu na potrącenie

Oddalenie powództwa mBanku o zwrot kwoty wypłaconej w wykonaniu nieważnej umowy kredytu - bank cofnął roszczenia o zapłatę tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz waloryzację, ale podtrzymywał żądanie zwrotu kwoty kredytu, chociaż kredytobiorca dokonał potrącenia wzajemnych wierzytelności w 2022 r. Bank twierdził jednak, że oświadczenie o potrąceniu złożone przez kredytobiorcę było nieskuteczne, gdyż zostało złożone jeszcze przed wyrokiem w sprawie wytoczonej przez kredytobiorcę bankowi, a zatem przed ustaleniem, że przedmiotowa umowa jest nieważna. Co śmieszniejsze, bank twierdził, że jego roszczenie jest wymagalne od chwili wezwania przedsądowego, które zostało wystosowane również jeszcze przed wyrokiem w sprawie z powództwa kredytobiorcy. Wyrokiem...

Roszczenie Banku Millennium S.A. o zwrot udostępnionego kapitału oddalone!

W dniu 16 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (I C 1855/22; SSO Igor Zduński) w sprawie z powództwa Banku Millennium S.A. przeciwko kredytobiorcom wydał wyrok, w którym: I. umorzył postępowanie co do kwoty 193.404,32 PLN, tj. co do roszczenia o zwrot tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, II. oddalił powództwo w pozostałym zakresie, czyli co do zwrotu kwoty 304 tys. zł. wypłaconej w wykonaniu umowy kredytu, ze względu na dokonane przez kredytobiorcę potrącenie wzajemnych wierzytelności. III. zniósł koszty postępowania pomiędzy stronami. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 16 miesięcy.

Nieważność umowy Millennium

W dniu 12 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Uchman; XXVIII C 14980/22), wydał wyrok, w którym: I. ustalił nieważność umowy kredytowej; II. zasądził od pozwanego Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów w częściach równych po 1/2 na rzecz każdego z powodów kwoty 153.011,28 PLN oraz 28.193,53 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 sierpnia 2018 r. do dnia zapłaty; III. w pozostałym zakresie powództwo główne oddalił; IV. zasądził od pozwanego Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów koszty procesu, w tym koszty zastępstwa...

Przegrana Raiffeisen Bank International AG. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie II Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie o sygn. II C 733/22 (SSO Kamila Paluszkiewicz - Brolska): I. ustalił, że Umowa kredytu z października 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda, który wyłącznie spłacał kredyt, wszystkie żądane kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 czerwca 2022 r. (od upływu terminu z przedsądowego wezwania) do dnia zapłaty, III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrotu kosztów procesu w całości. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania, wskazując że...

Wyrok w niecałe 5 miesięcy – umowa d. GE Money Bank S.A. z 2006 r. uznana za nieważną

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie III Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie o sygn. III C 3094/23 (SSR del. Agnieszka Perehubka) przeciwko Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku: I. ustalił, że Umowa kredytu z października 2006 r. zawarta z d. GE Money Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 491.732,10 PLN oraz 58.240,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 października 2023 r. do dnia zapłaty, III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd w całości podzielił...

Sąd Najwyższy przyjmuje do rozpoznania skargę kasacyjną w zakresie oddalonych odsetek!

W dniu 9 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy (SSN Marcin Łochowski, sygn. I CSK 462/24) przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną skierowaną w imieniu naszych Klientów od oddalonego roszczenia odsetkowego. Sprawa dotyczy wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 września 2024 r., sygn. I ACa 1140/22. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Decyzja w zakresie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania zapadła po 7 tygodniach od wpływu skargi do Sądu. Skarga kasacyjna dotyczyła wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku (I ACa 1140/22; Grażyna Wołosowicz, Jarosław Kamiński, Tomasz Sagała), który zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 18 maja 2022 r. (I C...

Nieważność umowy Millennium

W dniu 9 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Grenda; XXVIII C15423/22), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny sporządzona w dniu 6 października 2006 r. i zawarta pomiędzy powodami, a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 74.011,45 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 listopada 2023 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo główne w pozostałym zakresie; IV. koszty postępowania wzajemnie zniósł między stronami. Sąd uznał, że z uwagi na postanowienia niedozwolone zawarte w spornej umowie kredytu umowa jest nieważna. Sąd przyjął w tym zakresie...

Wyrok apelacyjny częściowy – prawomocne ustalenie, że umowa zawarta z d. Getin Bankiem jest nieważna.

Dzisiaj Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 88/24; SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur - sprawozdawca, SSO del. Dagmara Olczak-Dąbrowska, SSA Beata Byszewska) bezpośrednio po rozprawie wydał wyrok częściowy, w którym rozpoznał apelację kredytobiorcy od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 kwietnia 2022 r. (I C 376/21: Anna Lipińska) i ustalił, że umowa kredytu zawarta z d. Getin Bankiem (DOM Bank) w czerwcu 2007 r. jest nieważna. Takie ustalenie w wyroku jest wystarczające do wykreślenia hipoteki ustanowionej na rzecz banku z księgi wieczystej. Co do dalszego roszczenia o zapłatę, to postępowanie apelacyjne pozostaje zawieszone do czasu rozstrzygnięcia kwestii uwzględnienia wierzytelności na...

Nieważność umowy mBanku

W dniu 8 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Iwona Golda-Pauszek;  XXVIII C 2913/21), wydał wyrok, w którym:I. ustalił nieważność umowy kredytowej mBanku; II. zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 253.557,63 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 marca 2024 r. do dnia zapłaty;III. w pozostałym zakresie powództwo główne oddalił; III. ustalił, że pozwany ponosi koszty procesu w całości, w tym koszty zastępstwa procesowego według stawki minimalnej - pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemuW ustnych motywach rozstrzygnięcia: Sąd stwierdził nieważność umowy. Zdaniem Sądu - zgodnie z treścią wyroku TSUE...

Umowa mBanku prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 8 kwietnia 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1833/22; SSO del. Piotr Bednarczyk) oddalił apelację mBank SA od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 6 lipca 2022 r. (XXVIII C 18024/21; SSO Edyta Sornat-Unisk), w którym ustalono nieważność umowy kredytu indeksowanego ze stycznia 2007 r. W toku postępowania apelacyjnego, w obronie przed powództwem banku o zwrot kwoty wypłaconego kredytu i dodatkowe wynagrodzenie, kredytobiorca dokonał potrącenia dochodzonej wierzytelności w PLN i CHF z roszczeniem banku o zwrot kwoty kredytu i w tej części cofnął powództwo. Sąd Apelacyjny uznał potrącenie za w pełni skuteczne, za zasadne uznał przyjęcie...

Nieważność umowy Fortis – kredyt całkowice spłacony

W dniu 5 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Dalba-Sobczyńska;  XXVIII C 6823/21), wydał wyrok, w którym: I. zasądził od pozwanego BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 246.583,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia zapłaty; II. zasądził od pozwanego BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 246.582,99 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 04 maja 2021 r. do dnia zapłaty; III. umorzył postępowanie w zakresie powództwa głównego co do kwot: 218.971,31 CHF...

Nieważność umowy mBanku

W dniu 5 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Dorota Stokowska-Komorowska; XXVIII C 15821/23) wydał wyrok, w którym: I. ustalił nieważność umowy kredytowej mBanku z 2008 r.; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie 270.642,00 PLN i 10.857,46 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty III. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 52.923,56 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 52.923,56 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21...

Ustalenie nieważności umowy zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. w listopadzie 2007 r.

W dniu 5 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Krekora, XXVIII C 9008/21) wydał wyrok, w którym: ustalił nieważność umowy kredytu z listopada 2007 r., zasądził od pozwanego na rzecz powodów 219.712,55 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 lipca 2021 r. do dnia zapłaty, zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości. Sąd w całości podzielił stanowisko procesowe strony powodowej w zakresie konieczności ustalenia nieważności kwestionowanej umowy. Bank złożył na rozprawie zarzut zatrzymania, którego Sąd nie uwzględnił. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 33 miesiące. Wyrok jest nieprawomocny.

Raiffeisen Bank International AG przegrywa kolejne postępowanie

W dniu 5 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie II Wydział Cywilny (SSO Małgorzata Dubinowicz-Motyk, II C 1202/22) wydał wyrok, w którym: ustalił nieważność umowy kredytu, zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty 81.731,56 PLN oraz 52.032,40 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19.08.2022 r. do dnia zapłaty (od upływu terminu z wezwania do zapłaty), wobec całkowitej wygranej zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz adw. Natalia Dobrowolska. Postępowanie w I instancji trwało 20 miesięcy.

Umowa mBanku prawomocnie nieważna

5 kwietnia 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 714/23; Tomasz Pałdyna) oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 15 listopada 2022 r. (IV C 1371/20, SSO Karol Smaga) ustalającego nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z BRE Bank S.A. i zasądzającego dochodzone pozwem kwoty i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że apelacja banku nie zasługiwała na uwzględnienie. W ocenie Sądu sporna umowa kredytu jest nieważna, ponieważ zawiera postanowienia niedozwolone, odsyłające do tabel kursowych banku, których wyeliminowanie z umowy...

Nieważność umowy BPH (obecnie Pekao S.A.)

W dniu 4 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Zalewska; XXIV C 2599/20), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa kredytowa zawarta przez powodów z Bankiem BPH (obecnie Pekao S.A.) jest nieważna II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów 174.871,01 PLN wraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 lipca 2020 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 69.172,75 PLN na rzecz powoda oraz 69.172,75 PLN na rzecz powódki - od obu tych kwot wraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 lipca 2020 r. III. w pozostałym zakresie oddalił powództwo (11 groszy różnicy między roszczeniem dochodzonym w...

Nieważność umowy Nordea z 2010 r.

W dniu 4 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Odzimkowska; III C 1021/20), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa kredytu z czerwca 2010 r. zawarta pomiędzy powódką, a Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni poprzednikiem prawnym pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 196.680,92 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 31,99 PLN.  III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; III. kosztami postępowania obciążył w całości pozwanego pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. Sąd...