Oddalenie powództwa banku o dodatkowe wynagrodzenie albo waloryzację wskaźnikiem inflacji.

Dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Michał Maj; XXVIII C 944/22) oddalił powództwo Raiffeisen Bank International AG o zapłatę 346 tys. zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z kwoty kredytu w wysokości 400 tys. zł albo o zapłatę dodatkowej kwoty 133 tys. zł tytułem waloryzacji wypłaconej kwoty kredytu wskaźnikiem inflacji. Sąd uwzględnił natomiast roszczenie banku o zapłatę kwoty 110 tys. zł, która pozostała po potrąceniu spłat kredytobiorcy w wysokości 290 tys. zł z kwotą wypłaconego kredytu. Co ciekawe, pomimo złożonego oświadczenia o potrąceniu, bank nie cofnął powództwa w tym zakresie, co spowodowało jego oddalenie. Niestety Sąd nie uwzględnił wniosku...

Nieważność umowy Getin Noble Banku

W dniu 5 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Iwona Golda-Pauszek; XXVIII C 19710/22), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF z dnia 31 października 2007 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 74.950,67 PLN oraz 129.419,77 CHF z tym, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaofiarowaniem przez powodów pozwanemu kwoty 511.791,03 PLN albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zwrot tej kwoty; III. oddalił powództwo główne w pozostałym zakresie; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w całości, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie...

Nieważność umowy mBanku

W dniu 1 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Michał Maj) w sprawie o sygn. akt XXVIII C 3790/21 wydał wyrok, w którym: Zasądził od pozwanego mBanku na rzecz powoda ponad 500 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty Zasądził od pozwanego banku na rzecz powoda 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Roszczenie dotyczyło jedynie zapłaty z uwagi na dokonanie przez powoda całkowitej spłaty kredytu. Sąd uznał, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz powoda ponad 500 tys. PLN (przesłankowo z tytułu nieważności umowy). Odsetki zostały...

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 31 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha) ogłosił wyrok w sprawie o sygn. akt XXVIII C 2853/21, w którym: ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z maja 2008 r. zawarta przez powodów z Raiffeisen Bank International A.G. (d. EFG Eurobank Ergasias) jest nieważna; Zasądził od pozwanego na rzecz powodów ponad 200 tys. PLN i 120 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty; Oddalił powództwo o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie za wcześniejszy okres; Ustalił, że pozwany Bank jest zobowiązany do zwrotu powodom całości poniesionych...

Bezwzględna nieważność umowy Getin Noble Banku!

W dniu 31 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Andrzej Sterkowicz; IV C 2815/20), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny zawarta w dniu 12 lutego 2007 r. przez powodów z Getin Noble Bank S.A. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów 84.184,40PLN oraz 41.475,62 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 listopada 2020 r. do dnia zapłaty; III. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 1.000,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz kwotę 10.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego; W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że...

Nieważność umowy mBanku

W dniu 31 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Tyrluk-Krajewska; IV C 1454/22), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych "MULTIPLAN" waloryzowany kursem CHF z grudnia 2006 r. pomiędzy powodami a BRE Bankiem S.A. w Warszawie obecnie mBankiem S.A. w Warszawie wobec tego że umowa jest nieważna II zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 286.003,57 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 18 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 1000 PLN tytułem zwrotu...

Wyrok prawomocny – umowa mBanku z 2006 r. nieważna

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 31 maja 2023 r. (VI ACa 1032/22; sędzia referent Jacek Sadomski oraz sędziowie Teresa Mróz i Krzysztof Tucharz) generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 marca 2022 r. (XXVIII C 3218/21; SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak), w którym sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartego z mBankiem w 2006 r. na kwotę ok. 230 tys. zł. Sąd Apelacyjny uznał jednak, że odsetki za opóźnienie mogą być naliczane dopiero od daty złożenia przez konsumenta oświadczenia o akceptacji nieważności umowy na rozprawie przed sądem I instancji. Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną...

Prawomocna nieważność umowy mBanku!

Wyrokiem z 31 maja 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Jacek Sadomski, SSA Tomasz Pałdyna i SSA Ksenia Sobolewska-Filcek) w sprawie o sygn. akt VI ACa 1601/22 ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził zwrot zapłaconych przez kredytobiorcę kwot z odsetkami od 19 maja 2022 r., tj. od daty oświadczenia kredytobiorcy o zgodzie na nieważność złożonego w trakcie rozprawy przed Sądem I instancji do dnia 29 maja 2023 r. (data złożenia przez pozwanego oświadczenia o skorzystaniu z prawa zatrzymania). Dodatkową sąd uwzględnił zarzut zatrzymania (w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu) podniesiony przez bank na etapie postepowania apelacyjnego. Wyrok jest...

Ustalenie nieważności umowy Millennium

Sąd Okręgowy Warszawie (SSO Katarzyna Dawid-Birska) w dniu 31 maja 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 916/21 wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa zawarta przez powoda z Bankiem Millennium w 2007 r. jest nieważna;II. zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 438.500,79 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 listopada 2022 r. do dnia zapłaty,III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,IV. zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 11.851,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.Sąd uznał, że umowa zawiera klauzule...

Nieważność umowy Getin Noble Bank

W dniu 31 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Zalewska), sygn. akt XXIV C 3112/20 wydał wyrok, w którym: 1. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego zawarta z Getin Noble Bankiem w lipcu 2008 roku jest nieważna; 2. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 518.818,50 zł wraz z ustawowymi odsetkami: - od kwoty 426.746,91 zł od dnia 26 lipca 2022 roku do dnia zapłaty; - od kwoty 92.071,59 zł od dnia 14 lutego 2023 do dnia zapłaty; 3. w pozostałym zakresie powództwo oddalił; 4. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu, szczegółowe...

Nieważność umowy Millenium

W dniu 31 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Uchman; XXVIII C 15018/22), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w marcu 2008 r. przez powodów z Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 113.406,48 PLN oraz 69.980,54 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od: a) kwoty113.406,48 PLN oraz kwoty 49.002,25 dnia 27 marca 2018 r. do dnia zapłaty; b) kwoty 20.978,29 CHF od dnia 9 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. zasądził od pozwanego...

Nieważność umowy pożyczki zawartej z Bankiem Millennium S.A. w 2008 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 2945/21 (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha) przeciwko Bankowi Millennium S.A.: I. ustalił, że umowa o pożyczkę hipoteczną z 2008 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna, II. zasądził na rzecz powoda kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 marca 2023 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie (dot. części roszczenia o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie ze względu na inną datę początkową obliczania tych odsetek), IV. ustalił, że pozwany jest zobowiązany do zwrotu...

Nieważność umowy Santander Bank Polska S.A.

W dniu 26 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Karol Smaga) w sprawie o sygn. akt IV C 753/20 wydał wyrok, w którym: Ustalił nieważność umowy Santander Bank Polska S.A. (d. Kredyt Banku) z 2008 r. Zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. na rzecz powodów ponad 83 tys. PLN i 12 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 16 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty Oddalił powództwo w pozostałym zakresie (tj. w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie) Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 5.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi...

Przegrana kredytobiorcy z Raiffeisen International Bank AG

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 26 maja 2023 r. (I C 3248/20; SSO Ewa Ligoń-Krawczyk) oddalił w całości powództwo kredytobiorców konsumentów w sprawie ustalenia nieważności dwóch umów kredytu indeksowanych do CHF zawartych z EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce oraz o zapłatę, ewentualnie o ustalenie bezskuteczności niektórych zapisów umownych i o zapłatę, pozostawiając rozstrzygnięcie o kosztach postępowania referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że w jego ocenie umowy kredytu indeksowane do CHF były i nadal są zgodne z przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawą Prawo bankowe. Sąd podkreślił także, że umowy nie zawierają żadnych klauzul abuzywnych,...

Prawomocna wygrana z Raiffeisen Bank International AG

Wyrokiem z 26 maja 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 991/21; sprawozdawca sędzia Urszula Wiercińska oraz sędziowie: Grażyna Kramarska i Beata Waś) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 23 września 2021 r. (XXV C 2931/18; SSO Anna Pogorzelska), w którym sąd ustalił nieważność umowy kredytu d. Polbank EFG z 20 maja 2008 r. na kwotę 580 tys. zł i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych kwot z odsetkami od wezwania przedsądowego, to jest od 27 grudnia 2016 r. Sąd Apelacyjny uznał jednak, że odsetki za opóźnienie są należne kredytobiorcom dopiero od dnia rozprawy w...

Prawomocna nieważność umowy d. GE Money Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 26 maja 2023 r. (V ACa 1626/22; SSA Leszek Jantowski (przewodniczący), SSA Mariusz Nowicki, SSA Mariusz Wicki) utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 12 października 2022 r. (XV C 1910/20; SSO Wojciech Włosiński) w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z dawnym GE Money Bank S.A. oraz w zakresie roszczenia o zapłatę i zasądzającym na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania. Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok tylko w niewielkim zakresie, zasądzając odsetki ustawowe za opóźnienie od dochodzonej kwoty od dnia 27 stycznia 2021 r. (doręczenie odpisu pozwu),...

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 25 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Michał Maj) w sprawie o sygn. akt XXVIII C 1860/21 wydał wyrok, w którym: Ustalił, że umowa Banku Raiffeisen (d. EFG Eurobank Ergasias) w kwietnia 2006 r. jest nieważna; Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 178.034,93 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 stycznia 2021 r. do dnia 25 maja 2023 r., z tym, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów pozwanemu kwoty 686.070,69 zł albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty; Oddalił powództwo w pozostałym zakresie Zasądził tytułem zwrotu...

Prawomocna wygrana z mBankiem

Prawomocna nieważność umowy kredytu indeksowanego z lutego 2008 r. zawartego z mBankiem na kwotę ponad 1 mln złotych. Wyrokiem z 25 maja 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Aleksandra Kempczyńska, sprawozdawca, SSA Ewa Klimowicz - Przygódzka, SSA Joanna Mrozek) ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził zwrot zapłaconych przez kredytobiorcę kwot z odsetkami od 13 września 2022 r., tj od daty oświadczenia kredytobiorcy o zgodzie na nieważność złożonego w toku postępowania apelacyjnego. Tym samym zmianie uległ wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 15 grudnia 2021 r. (II C 134/18; SSR del. Anna Bonkowska), w którym Sąd ustalił, że klauzule...

Nieważność umowy BRE Bank S.A. z 2006 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 11209/21 (SSR del. Agnieszka Kossowska) przeciwko mBank S.A.: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z 2006 r. zawarta z BRE Bank S.A. jest nieważna. II. zasądził na rzecz powoda kwotę (...) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:a) od kwoty (...) PLN od dnia 7 sierpnia 2021 r. do dnia zapłaty,b) od kwoty (...) PLN od od dnia 5 kwietnia 2022 r. (dnia doręczenia pozwanemu odpisu pozwu) do dnia zapłaty, III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...)...

Ustalenie nieważności umowy zawartej z Kredyt Bank S.A. z 2008 r. oraz nieuwzględnienie zarzutu potrącenia i zatrzymania

W dniu 23 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. o sygn. XXVIII C 6081/21 (SSO Katarzyna Dawid-Birska) wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa kredytowa na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z 2008 r. zawarta z Kredyt Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN oraz (...) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 maja 2023 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie, IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi...