Nieważność umowy kredytu Banku Millenium S.A.

W dniu 8 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz; XXV C 980/20) wydał wyrok, w którym: Ustalił, że umowa zwarta przez powodów z Bankiem Millenium w listopadzie 2006 r. jest nieważna; Zasądził od pozwanego Banku Millenium na rzecz powodów ponad 114 tys. PLN i ponad 63 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 marca 2023 r. do dnia zapłaty; Zasądził od pozwanego na rzecz powodów 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego. Zadaniem Sądu przedmiotowa umowa jest nieważna jako sprzeczna z art. 69 ust. 1 ustawy prawo...

Umowa mBanku prawomocnie nieważna, roszczenie o kapitał całkowicie rozliczone

Wyrokiem z 1 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 455/22; Marzena Konsek- Bitkowska (spr.), Marzanna Góral, Dorota Markiewicz) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 17 stycznia 2022 r. (II C 286/18; SSR del. Anna Lipińska) co do nieważności umowy zawartej z mBankiem w marcu 2008 r. na kwotę ok. 400 tys. zł. Jednocześnie Sąd obniżył wysokość kwoty zasądzonej na rzecz kredytobiorców wyrokiem Sądu I instancji, gdyż uznał, że doszło do skutecznego potrącenia roszczenia banku o zwrot kapitału z roszczeniem kredytobiorców o zwrot zasądzonych kwot.  Oświadczenie o potrąceniu złożyli kredytobiorcy w obronie przed...

Umowa mBanku prawomocnie nieważna!

Wyrokiem z 31 sierpnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 643/22; Marzanna Góral (spr.), Dorota Markiewicz, Marzena Konsek - Bitkowska), co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 stycznia 2022 r. (I C 699/17; Bożena Chłopecka) co do nieważności umowy zawartej z mBankiem w czerwcu 2008 i zasądzenia na rzecz kredytobiorcy zwrotu zapłaconych rat kredytu. Jednocześnie Sąd odwołując się do orzecznictwa Sądu Najwyższego uznał, że odsetki od dochodzonej kwoty mogą być naliczane dopiero od dnia 21.09.2021 r., to jest od dnia złożenia przez kredytobiorów oświadczenia o akceptacji upadku umowy do 06.03.2023 r., to jest do...

Umowa kredytowa Deutsche Bank Polska S.A. z 2008 r. nieważna, a zarzut zatrzymania nieuwzględniony

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 16775/21 (SSO Jowita Cieślik) przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie: I. ustalił, że Umowa kredytu z 2008 r. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów do ich majątku wspólnego kwotę (...) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 lipca 2022 r. do dnia zapłaty, III. ustalił, że koszty postępowania ponosi w całości pozwany, szczegółowe rozliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie, z wyjątkiem części...

mBank S.A. ponownie przegrywa

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Piotr Grenda) wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 8736/21 przeciwko mBank S.A.: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w lutym 2006 r. pomiędzy powodami a pozwanym jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki zwrot zapłaconych kwot (spłat dokonywał jeden z kredytobiorców) w wysokości ponad 250 tys. PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 sierpnia 2023 r., III. oddalił odsetki za okres poprzedzający pouczenie przed Sądem, IV. kosztami procesu obciążył w całości pozwany bank, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi...

Nieważność umowy mBanku! Odsetki ustawowe za opóźnienie od doręczenia odpisu wyroku

Odsetki ustawowe za opóźnienie od doręczenia odpisu pozwu. W dniu 24 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krzysztof Tarapata) w sprawie o sygn. akt XXIV 233/20 wydał wyrok, w którym: Ustalił, że umowa kredytu zawartego z mBank S.A. z sierpnia 2006 r. jest nieważna Zasadził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów ponad 168 tys. PLN oraz ponad 67 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 14 marca 2020 r. do dnia zapłaty. Oddalił powództwo w pozostałym zakresie (nieznacznie w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie) Ustalił, że pozwany ponosi w całości koszty procesu, w tym koszty zastępstwa...

Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millenium!

W dniu 23 sierpnia 2023 r. Sąd Najwyższy w składzie (SSN Krzysztof Wesołowski, sygn. I CSK 6820/22 wydał postanowienie, w którym odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millenium od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 r., sygn. I ACa 34/22. Wyrok ustalający nieważność jest zatem ostateczny! Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów 5.400 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Nieważność umowy kredytowej z 2007 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Wyrokiem z dnia 10 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. XXVIII C 11712/21 (SSR del. Michał Maj) przeciwko mBank S.A.: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny "Multiplan" waloryzowany kursem CHF zawarta w 2007 r. z BRE Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę (...) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 lutego 2022 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałej części, IV. zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej zwrot kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia...

Nieważność umowy kredytu PKO BP!

W dniu 21 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SO Aleksandra Różalska-Danilczuk), w sprawie o sygn. akt IV C 1358/21 wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: Ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z października 2007 r. zawarta pomiędzy powodem, a Nordea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; Zasądził na rzecz powoda od PKO BP ponad 650 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty Oddalił powództwo w pozostałym zakresie Zasądził na rzecz powoda od pozwanego kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z ustawowymi odsetkami...

Santander Bank przegrywa, wyrok wydany po niecałych 4 miesiącach procesu.

Sąd Okręgowy w Częstochowie, I Wydział Cywilny (SSO Jacek Włodarczyk; sygn. I C 355/23), w dniu 18 sierpnia 2023 r. wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawarta w lipcu 2008 r. jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 41.891,83 CHF wraz z odsetkami od dnia 16 maja 2023 r. do dnia zapłaty.  Sąd przyznał kredytobiorcom jedynie zwrot opłaty sądowej oraz skarbowej, w pozostałej części znosząc koszty zastępstwa procesowego. Jeśli chodzi o żądanie ustalenia nieważności umowy, Sąd uwzględnił to żądanie przyjmując, że umowa kredytu zawarta przez powodów z poprzednikiem prawnym pozwanego zawierała...

Nieprawomocna przegrana w sprawie kredytu d. Nordea Banku z 2010 r.

17 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 1120/20; SSO Andrzej Kuryłek) Sąd oddalił powództwo przeciwko PKO BP w sprawie umowy d. Nordea Bank Polska z 2010 r., uznając, że umowa jest ważna i uczciwa. W zasadniczych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że: - w całości podpisuje się pod argumentacją wskazaną przez bank, - sąd nie dopatrzył się, aby zapisy umowne w jakikolwiek sposób, a zwłaszcza w sposób właściwy wynikający z dyspozycji przepisu 385 (1) k.c. kształtowały obowiązki powodów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający interes powodów, - sąd  nie dopatrzył się pokrzywdzenia, a tym bardziej...

Niekorzystny wyrok nieprawomocny w sprawie kredytu indeksowanego mBanku

17 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 700/18; SSO Eliza Kurkowska) wydał wyrok, w którym: I.       Oddalił w całości roszczenie powodów o ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego mBanku z sierpnia 2008 r. i zwrot zapłaconych kwot. II.     Zasądził koszty postępowania w całości od powodów na rzecz pozwanego, szczegółowe rozliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu. Sędzia w motywach ustnych podkreśliła, że nie ma przepisów, które zakazywałyby udzielania kredytów indeksowanych do obcej waluty, taka konstrukcja mieści się w umowie kredytu. Bank był zobowiązany do wypłaty kwoty kredytu w ciągu 3 dni od daty złożenia przez kredytobiorcę dyspozycji wypłaty....

Bank Millennium ponownie przegrywa

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Maciej Wójcicki; XXVIII C 3772/22) w dniu 9 sierpnia 2023 r. wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa z listopada 2006 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego - mBank S.A. na rzecz powodów zwrot zapłaconych kwot w łącznej wysokości prawie 500 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty, III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu w kwocie 11.834 PLN. Sąd w ustnych motywach wskazał, że umowa jest niezgodna z ustawą jako sprzeczna m.in. z...

Umowa Banku Millennium prawomocnie nieważna

9 sierpnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1095/22; referent Jolanta Pyźlak oraz Grażyna Kramarska i Małgorzata Kuracka) utrzymał co do zasady wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 kwietnia 2022 r. (III C 642/17; Aleksandra Błażejewska-Leoniak) uznając umowę kredytu indeksowanego do CHF zawartą z Bankiem Millennium w styczniu 2008 r. za nieważną i zasądzającą zwrot zapłaconych rat kredytu. Sąd Apelacyjny oddalił jednak powództwo o odsetki za opóźnienie za okres przed złożeniem przez kredytobiorców oświadczenia o akceptacji nieważności umowy, co nastąpiło pod koniec toku procesu w I instancji. Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą złożyć jeszcze skargę kasacyjną...

Nieważność umowy kredytu zawartej z GE Money Bankiem (obecnie BPH)

W dniu 8 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (SSO Maria Piasecka) w sprawie o sygn. akt XXIV C 109/20 wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: Ustalił, że umowa z sierpnia 2006 r. zawarta z dawnym GE Money Bankiem jest nieważna Zasądził od Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powodów kwotę 257.172,79 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty. Zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz powodów 11.817 zł tytułem zwrotu kosztu procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii...

Prawomocna przegrana mBanku

3 sierpnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Edyta Jefimko, SSA Bogdan Świerczakowski, SSA Marta Szerel; V ACa 755/22) wydał wyrok, w którym całkowicie zmienił niekorzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 31 marca 2022 r. (SSO Michał Chojnacki; II C 335/18) i zasądził na rzecz kredytobiorcy dochodzą kwotę ze względu na nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej z mBankiem w sierpniu 2008 r. Jednocześnie Sąd uznał, że odsetki za opóźnienie od dochodzonej kwoty są należne kredytobiorcy dopiero od dnia złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia o akceptacji upadku umowy w toku I instancji do dnia podniesienia przez bank zarzutu zatrzymania, co...

Umowa zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. uznana za nieważną

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Katarzyna Dawid - Birska) wyrokiem z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 6023/21 przeciwko Raiffeisen Bank International AG: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w styczniu 2008 r. pomiędzy powodami a pozwanym jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powód zwrot zapłaconych kwot w wysokości ponad 50 tys. PLN oraz 41 tys. CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 czerwca 2023 r. do dnia zapłaty, III. oddalił odsetki za okres poprzedzający pouczenie przed Sądem, IV. Zasądził na rzecz powodów kwotę 11 936...

Umowa d. Polbank EFG nieważna

Wyrokiem z 1 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 760/22; SSO Joanna Radzyńska-Głowacka):I. ustala że Umowa o kredyt hipoteczny nr (...) z (...) stycznia 2008 r. zawarta pomiędzy Raiffeisen Bank International AG, a (...) jest nieważna;II. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz (...) kwoty 132.391,16 PLN oraz 34.688,04 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 7 lipca 2022 r. dodnia 17 lipca 2023 r. z tym, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez (...) pozwanemu Raiffeisen Bank International AG kwoty 400.000,00 PLN albozabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty;III....

Umowa kredytu MultiPlan z 2006 r. jest nieważna

Wyrokiem z 31 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 5659/21; SSO Joanna Dalba-Sobczyńska) wydał wyrok, w którym: ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF Multiplan nr ... z 2006 r. jest nieważna; zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych kwot z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego, po doliczeniu dodatkowych 30 dni na odpowiedź banku na reklamację; oddalił roszczenie o odsetki za wcześniejszy okres (tj. w 7 dni po wezwaniu); obciążył bank kosztami postępowania w wysokości 11.817 zł. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi r.pr. Grzegorz Godzina i adw. Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 27 miesięcy.

Umowa d. Fortis Banku uznana za nieważną.

W dniu 26 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 5888/21; SSO Katarzyna Dawid-Birska) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu zawarta z Fortis Bank Polska S.A. w kwietniu 2007 r. jest nieważna i zasądził na rzecz powodów od BNP Paribas Bank Polska S.A. całość dochodzonej kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia wezwania do zapłaty. Sąd zasądził również na rzecz kredytobiorców całość kosztów postępowania. Sąd uzasadniając wyrok wskazał, że żądania główne powodów o ustalenie nieważności umowy kredytu oraz o zapłatę zasługiwały na uwzględnienie w całości. W ocenie Sądu, postanowienia przeliczeniowe stanowią postanowienia niedozwolone, a tym...