Nieważność umowy zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie o sygn. II C 2546/22 (SSO Katarzyna Sałaj-Alechno) przeciwko Raiffeisen Bank International AG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wiedniu:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty;

III. umorzył postępowanie w zakresie kwoty (…) PLN;

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że sporna umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne, których eliminacja z umowy prowadzi do uznania jej za nieważną.

Skutkiem tego zasądzeniu podlegała dochodzona pozwem kwota, pomniejszona o (…) PLN, z uwagi na cofnięcie pozwu w tym zakresie.

Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od daty wynikającej z przedsądowego wezwania do zapłaty.

Wytok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 23 miesiące.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.