Nieważność umowy PKO BP S.A. Własny Kąt Hipoteczny z czerwca 2005 r.

W dniu 4 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Toruniu I Wydział Cywilny (SSO Andrzej Westphal, I C 13/23) wydał wyrok uwzględniający roszczenie powoda w całości. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda żądane kwoty wraz z odsetkami od upływu terminu z wezwania do dnia zapłaty. Sąd nie uwzględnił złożonego na rozprawie zarzutu zatrzymania.  Kosztami sprawy w całości został obciążony pozwany bank.

Sąd w całości podzielił argumentację strony powodowej zawartej w pismach i stanowisku końcowym. Sąd zaprzeczył słuszności i skuteczności składania zarzutu zatrzymania w tego typu procesach.

Na wczesnym etapie sprawy powodowi udzielono zabezpieczenia w postaci wstrzymania obowiązku dokonywania dalszych spłat kredytu do czasu uprawomocnienia się wyroku. Sprawa została zapoczątkowana w Warszawie jednakże po wejściu w życie nowelizacji procedury cywilnej dotyczącej właściwości miejscowej Sąd uznał się niewłaściwym i przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi w Toruniu.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 22 miesiące. Wyrok jest nieprawomocny.