Umowa zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. uznana za ważną i uczciwą

W dniu 3 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Michał Chojnacki; II C 268/21), wydał wyrok, w którym oddalił powództwo i obciążył powoda kosztami procesu.

Sędzia w motywach ustnych wskazał, że strona pozwana podniosła dwa zarzuty: przedawnienia, który został zdaniem Sądu podniesiony skutecznie oraz zarzut zatrzymania, którego sąd nie rozpoznał z uwagi na uwzględnienie pierwszego z zarzutów. W ocenie sądu umowa jest ważna i skuteczna, a strona powodowa nie wykazała interesu prawnego w unieważnieniu umowy ani przesłanki rażącego naruszenia praw konsumenta. Ponadto zdaniem Sądu na skutek zawarcia aneksu do umowy umożliwiającego dokonywanie spłat w walucie wyeliminowano odesłanie do bankowych tabeli kursów walut.

Od powyższego wyroku, jak i wszystkich innych wyroków wydawanych przez Sąd w tym składzie, zostanie wniesiona apelacja.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 39 miesięcy. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.