Umowa zawarta z BRE Bank S.A. w maju 2008 r. uznana za nieważną.

W dniu 3 kwietnia 2024 r. SO w Warszawie XXVIII C 9098/21 (SSO Piotr Grenda) wydał wyrok, w którym:

  1. ustalił nieważność umowy kredytu,
  2. zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwoty 61.973,63 PLN oraz 72.571,45 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 lipca 2021 r. do dnia zapłaty,
  3. zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości.

Sąd podzielił stanowisko strony powodowej w całości odnośnie abuzywności postanowień umownych dot. mechanizmów przeliczeniowych zawartych i wskazał, że wszystkie przesłanki materialnoprawne wynikające z Kodeksu Cywilnego zostały spełnione. Skutkiem abuzywności postanowień umowy jest fakt, że po wyeliminowaniu abuzywnych postanowień z umowy umowa jest pozbawiona swoich zasadniczych elementów konstrukcyjnych i jako taka upada w całości.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 33 miesiące.