Prawomocna nieważność umowy mBanku

Sąd Apelacyjny zmienia wyrok Sądu Okręgowego i odsetki ustawowe za opóźnienie zasądza od terminu zakreślonego w wezwaniu przedsądowym!

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny (SSA Marzena Konsek-Bitkowska) wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie o sygn. I ACa 53/23:

I. zmienił wyrok sądu I instancji w pkt II. w ten sposób, że zasądzone kwoty podlegają zapłacie „łącznie”, a nie „solidarnie”;

II. zmienił wyrok sądu I instancji w pkt III. w ten sposób, że odsetki ustawowe od kwoty 168.236,46 PLN oraz 19.478,70 CHF zasądził od dnia 28 stycznia 2020 r. do dnia 14 czerwca 2022 r.;

III. oddalił apelację pozwanego w pozostałym zakresie;

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 9.100,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że na skutek apelacji banku należało jedynie zmienić sposób zasądzonych kwot z „solidarnie” na „łącznie”. W pozostałym zakresie apelacja banku nie zasługiwała na uwzględnienie, ponieważ oceny dokonane przez Sąd I instancji, które doprowadziły do uznania, że umowa kredytu jest nieważna, a pozwany jest zobowiązany do zwrotu dochodzonych pozwem kwot, były prawidłowe.

Jeśli chodzi o trzy wyroki Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2023 r., w których wyrażono pogląd sprzeciwiający się uznawaniu tego typu umów kredytu za nieważne, Sąd Apelacyjny wskazał, że lekceważą one Dyrektywę 93/13 oraz dotychczasowe orzecznictwo, w związku z czym są one bez znaczenia dla obecnej praktyki orzeczniczej.

Z kolei w zakresie apelacji strony powodowej Sąd Apelacyjny uznał, że zasługiwała ona na uwzględnienie w całości, albowiem konsument ma prawo domagać się odsetek ustawowych za opóźnienie od daty wynikającej z upływu terminu wskazanego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty. W związku z tym Sąd Apelacyjny uznał, że Sąd I instancji niesłusznie zasądził je dopiero od daty wyrokowania.

W związku z powyższym, kosztami postępowania apelacyjnego Sąd w całości obciążył stronę pozwaną.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka i r.pr. Grzegorz Godzina z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.