Nieważność umowy Deutsche Banku

Wyrokiem z dnia 29 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Maciej Wójcicki, sygn. XXVIII C 10639/21):

I. zasądził od pozwanego Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz powoda kwotę 568.656,76 PLN oraz 169.837,13 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 lipca 2021 r. do dnia 7 lutego 2024 r. wskutek stwierdzenia nieważności Umowy kredytu z tym zastrzeżeniem. że powód zaofiaruje zwrot na rzecz banku kwoty wypłaconego kapitału w wysokości 668.145,06 PLN albo zabezpieczy roszczenie o jej zwrot,

II. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,

III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty postępowania w wysokości 11.817,00 PLN,

IV. zwrócił ze Skarbu Państwa na rzecz powoda kwotę pobranej zaliczki na poczet opinii biegłego w wysokości 2.000,00 PLN,

V. zwrócił ze Skarbu Państwa na rzecz pozwanego kwotę pobranej zaliczki na poczet opinii biegłego w wysokości 2.000,00 PLN.

Ustne motywy rozstrzygnięcia:

Powództwo było zasadne w całości, gdyż w ocenie Sądu sporna Umowa była nieważna na podstawie art. 58 par. 1 kc jako sprzeczna z ustawą, a mianowicie z art. 353 (1) kc oraz art. 69 ust. 1 prawa bankowego, gdyż Umowa nie wskazywała wysokości świadczenia, ani obiektywnej metody ustalenia jego wysokości, a ponadto została sformułowana niezgodnie z definicją kredytu przewidzianą w prawie bankowym.

Ponadto, Umowa zawierała klauzule przeliczeniowe o charakterze niedozwolonym, które dotyczą głównych świadczeń, a jednocześnie nie były sformułowane w sposób jednoznaczny. Po usunięciu klauzul nie ma możliwości utrzymania Umowy w mocy.  

Sąd uwzględnił podniesiony przez pozwanego zarzut zatrzymania i zasądził od pozwanego na rzecz powoda odsetki ustawowe za opóźnienie od dochodzonych kwot za okres od wezwania przedsądowego do dnia podniesienia zarzutu zatrzymania. 

Z uwagi na fakt, że powód uległ jedynie co do części roszczenia odsetkowego ze względu na uwzględnienie podniesionego przez pozwanego zarzutu zatrzymania, Sąd w całości obciążył pozwanego kosztami postępowania.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.