Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 27 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Justyna Pec-Nosińska, sygn. XXVIII C 5664/23) wydał wyrok, w którym:

  1. Ustalił nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias (obecnie Raiffeisen International A.G.) z 2007 r.
  2. Zasądził od pozwanego banku na rzecz powoda 92.857,89 PLN oraz 14.892,84 CHF wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 grudnia 2023 r. do dnia zapłaty z jednoczesnym zatrzymaniem tych środków do rozliczenia się co do kwoty faktycznie wypłaconego kredytu
  3. Oddalił powództwo w pozostałym zakresie (w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie przed złożeniem oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy)
  4. Zasądził od pozwanego na rzecz powoda 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Zdaniem sądu umowa zawiera nieuczciwe postanowienia umowne, które powodują upadek umowy. Kredyt nie był powiązany z działalnością gospodarczą. Sąd uwzględnił podniesiony przez pozwanego zarzut zatrzymania w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu, jednakże uwzględnienie zarzutu zatrzymania nie wpłynęło na dalsze naliczanie odsetek ustawowych za opóźnienie. Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od złożenia przez konsumenta oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.