Nieważność umowy kredytowej z 2007 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 27 marca 2024 r. (SSO Edyta Sornat-Unisk) w sprawie o sygn. XXVIII C 2943/22 przeciwko mBank S.A.:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z 2007 r. jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę (…) PLN oraz (…) CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia (…) 2022 r. do dnia zapłaty;

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powódki zwrot kosztów procesu w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne, których wyeliminowanie z umowy powoduje, że nie można jej utrzymać w mocy.

Sąd zasądził na rzecz powódki dochodzone pozwem kwoty, jednakże oddalił powództwo w zakresie części roszczenia o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 25 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.