Bank pozywa, bank przegrywa..

Sąd wydaje wyrok w sprawie obronnej przed zakończeniem postępowania z powództwa kredytobiorców!

W dniu 3 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (SSR del. Anna Baran, sygn. I C 6438/23) na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym oddalił w całości roszczenie mBank S.A. o zwrot kapitału, umorzył postępowanie co do roszczenia o waloryzację oraz zasądził od banku na rzecz pozwanych kredytobiorców 10.902 zł kosztów procesu.

Pierwotnie mBank S.A. wniósł pozew o zwrot kapitału oraz waloryzację. Sąd oddalił wniosek banku o zawieszenie postępowania i nie zdecydował się czekać na zakończenie sprawy głównej, która obecnie toczy się przed Sądem Apelacyjnym. Po otrzymaniu odpowiedzi na pozew bank cofnął roszczenie o waloryzację, w związku z czym Sąd umorzył w tym zakresie postępowanie. Kosztami został obciążony bank w całości.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji toczyło się niecałe 4 miesiące.