Nieważność umowy Nordea z 2010 r.

W dniu 4 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Odzimkowska; III C 1021/20), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że umowa kredytu z czerwca 2010 r. zawarta pomiędzy powódką, a Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni poprzednikiem prawnym pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 196.680,92 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 31,99 PLN. 

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

III. kosztami postępowania obciążył w całości pozwanego pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Sąd uznał, że umowa jest nieważna, gdyż zawiera ona klauzule abuzywne, które zdaniem Sądu są postanowieniami nieuczciwymi w stosunku do powódki, która zawierała umowę działając jako konsument. Sąd stwierdził, że eliminacja tych postanowień prowadzi do upadku umowy w całości.

Sąd oddalił powództwo jedynie w zakresie skutecznego zdaniem Sądu oświadczenia o potrąceniu złożonego pozwanemu przez stronę powodową.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.