Umowa mBanku prawomocnie nieważna

5 kwietnia 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 714/23; Tomasz Pałdyna) oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 15 listopada 2022 r. (IV C 1371/20, SSO Karol Smaga) ustalającego nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z BRE Bank S.A. i zasądzającego dochodzone pozwem kwoty i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że apelacja banku nie zasługiwała na uwzględnienie. W ocenie Sądu sporna umowa kredytu jest nieważna, ponieważ zawiera postanowienia niedozwolone, odsyłające do tabel kursowych banku, których wyeliminowanie z umowy powoduje, że nie da się jej utrzymać w mocy. Jednocześnie Sąd podkreślił, że pozwany nie wykazał, aby kredytobiorcy zostali właściwie i rzetelnie poinformowani o ryzyku kursowym.

W rezultacie zasadnym było zasądzenie dochodzonych pozwem kwot, zgodnie z teorią dwóch kondykcji.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański i r.pr. Grzegorz Godzina.

Postępowanie apelacyjne trwało 17 miesięcy, a łączny czas trwania sprawy wyniósł 46 miesięcy.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.