Nieważność umowy PKO BP

W dniu 17 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 233/17; SSO Agnieszka Bedyńska-Abramczyk) w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny zawarta w lipcu 2007 r. pomiędzy powodami a pozwanym jest nieważna.II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat w wysokości ok. 160 tys. zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 17 września 2020 r. do dnia zapłaty.III. w pozostałej części powództwo oddalił (wyłącznie w zakresie żądania zasądzenia odsetek za wcześniejszy okres).IV. kosztami procesu obciążył w całości pozwanego....

Nieważność umowy PKO BP

Wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSR (del.) Robert Masznicz (sygn. akt XXVIII 4815/22) wydał wyrok, w którym:1) ustalił nieważność umowy,2) zasądził od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. na rzecz powodów łącznie kwoty 124.209,71 PLN oraz kwotę 96.035,79 CHF, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 16 kwietnia 2019 r. do dnia zapłaty,3) zasądza od pozwanego Banku na rzecz powodów łącznie zwrot kosztów procesu w kwocie 11.834,00 PLN Tym samym Sąd uwzględnił powództwo w całości, jako podstawę rozstrzygnięcia wskazując na przepisy przywołane w pozwie oraz w dalszych pismach...

Umowa PKO BP nieważna! Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym!

W dniu 13 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (SSO Ewa Jończyk) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: 1. Ustalił nieważność umowy PKO BP (d. Nordea Habitat) z sierpnia 2008 r.2. Zasądził od PKO na rzecz powoda ponad 55 tys. PLN oraz 34 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od września 2020 r.3. Zasądził od PKO BP na rzecz powoda kwotę 11. 817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Umowa PKO BP z czerwca 2008 r. nieważna

Wyrokiem z dnia 29 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Katarzyna Dawid-Birska, sygn. akt XXVIII C 2628/21 ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny z czerwca 2008 r. jest nieważna. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość dochodzonego roszczenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Ponadto Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.868,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.800,00 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz r. pr. Grzegorz Godzina z...

Nieważność umowy PKO BP

Umowa na zakup lokalu mieszkaniowo-usługowego nieważna! W dniu 29.06.2022 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej (SSO Renata Kawecka; sygn. I C 1978/21) ustalił nieważność umowy kredytu PKO BP z 2008 r. (d. Nordea) i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 218.413.96 PLN i 59.770,25 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od września 2021 r. do dnia zapłaty. Sąd uznał, że umowa jest sprzeczna z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, jak również z art. 353(1) k.c. Dodatkowo Sąd uznał, że umowa zawiera nieuczciwe postanowienia umowne, których eliminacja prowadzi do upadku umowy. Warto podkreślić, że sprawa dotyczyła umowy kredytu mieszkaniowego na...

Prawomocna nieważność umowy PKO BP (d. Nordea)!

Dnia 28.06.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Paulina Asłanowicz; sygn. V ACa 746/21) co do zasady utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2021 r. (SSO Marcin Polakowski, sygn. II C 2013/19), w którym Sąd uznał, że umowa kredytu denominowanego z grudnia 2006 r. (d. Nordea) jest nieważna. Sąd Apelacyjny oddalił apelację banku w przeważającym zakresie. Sąd oddalił jedynie roszczenie odsetkowe od kwoty 456.306,61 zł w związku ze zgłoszonym przez bank zarzutem zatrzymania na rozprawie przed Sądem I instancji. Dodatkowo Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu w PLN. Wyrok jest prawomocny, ale...

Umowa z PKO BP nieważna

Wyrokiem z 22 czerwca 2022 r. (SSO Edyta Barańska; I C 2556/20) Sąd Okręgowy w Krakowie ustalił, że umowa kredytu Własny Kąt zawarta we wrześniu 2008 r. z PKO BP jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat kredytu, z tym, że odsetki ustawowe za opóźnienie zasądził od daty oświadczenia kredytobiorców, że zgadzają się na upadek umowy. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios i adw. Jacek Czabański.

Nieważność umowy PKO BP

Nieważność umowy PKO BP z grudnia 2010 r., spłata bezpośrednio w CHF od początku zawarcia umowy! W dniu 21 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny (sygn. II C 3886/20, SSO Marcin Polakowski) ustalił nieważność umowy PKO BP (d. Nordea) z grudnia 2010 r. i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 84.281,09 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty postępowania pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi po uprawomocnieniu się wyroku. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej...

Prawomocna nieważność umowy PKO BP z czerwca 2011 r.

Prawomocna nieważność umowy PKO BP z czerwca 2011 r., spłata bezpośrednio w CHF na podstawie umowy! 31 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. VI ACa 306/20, SSA Agata Wolkenberg) oddalił apelację PKO BP od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2019 r., sygn. XXV C 2120/19 (SSR del. Kamil Gołaszewski) ustalającego nieważność umowy PKO BP (d. Nordea z czerwca 2011 r.) na kwotę 800.000 tys. PLN i zasądzającego na rzecz kredytobiorców ponad 190 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od lipca 2017 r. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz kredytobiorców 8.100 zł...

Prawomocna wygrana z PKO BP, odsetki od wezwania, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony

14.03.2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 495/21; SSO del. Aneta Pieczyrak-Pisulińska) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku Białej z dnia 16 lutego 2021 r., sygn. I C 975/19 ustalającego nieważność umowy PKO BP własny kąt hipoteczny ze stycznia 2008 r., a także na skutek apelacji strony powodowej (od teorii salda) zasądził od pozwanego na rzecz powodów: 1) ponad 209 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od stycznia 2019 r. (data wezwania przedsądowego) do dnia zapłaty 2) 11.817 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za I instancję 3) 9.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa...