Nieważność umowy PKO BP S.A. Własny Kąt Hipoteczny z czerwca 2005 r.

W dniu 4 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Toruniu I Wydział Cywilny (SSO Andrzej Westphal, I C 13/23) wydał wyrok uwzględniający roszczenie powoda w całości. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda żądane kwoty wraz z odsetkami od upływu terminu z wezwania do dnia zapłaty. Sąd nie uwzględnił złożonego na rozprawie zarzutu zatrzymania.  Kosztami sprawy w całości został obciążony pozwany bank. Sąd w całości podzielił argumentację strony powodowej zawartej w pismach i stanowisku końcowym. Sąd zaprzeczył słuszności i skuteczności składania zarzutu zatrzymania w tego typu procesach. Na wczesnym etapie sprawy powodowi udzielono zabezpieczenia w...

Nieważność umowy PKO BP S.A. z podnoszonym przez bank argumentem negocjowania kursów.

W dniu 13 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Pawłowska, XXVIII C 13031/22) wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytu Własny Kat Hipoteczny z listopada 2004 r. oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów 425.589,79 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 maja 2022 r. do dnia zapłaty. Kosztami sprawy w całości został obciążony pozwany bank. Sąd w całości podzielił stanowisko procesowe strony powodowej. Pomimo przedstawiania przez bank dokumentów mających wskazywać na negocjowanie kursów i zawieranie odpowiednich transakcji Sąd nie podzielił stanowiska banku w zakresie negocjowania kursów wypłaty kredytu. Zdaniem...

Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym, PKO BP S.A. przegrywa w całości

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Paweł Pyzio; XXIV C 599/21): 1. ustalił, że umowa o kredytu mieszkaniowy Nordea-Habitat ze stycznia 2008 roku jest nieważna; 2. zasądził od PKO BP S.A. na rzecz powodów kwotę ponad 125 tys. PLN oraz 41 tys. CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 17 lutego 2021 r. do dnia zapłaty; 3. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w całości, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie znamy szczegółowych motywów rozstrzygnięcia. Z treści...

Nieważnosć umowy kredytu z 2008 r. zawartej z PKO BP S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 3433/22 (SSR del. Michał Maj) p-ko Bankowi PKO BP S.A.: I. ustalił, że Umowa kredytu mieszkaniowego "Własny Kąt Hipoteczny" z 2008 r. jest nieważna; II. zasądził na rzecz powoda kwotę (...) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) do dnia zapłaty; III. zasądził na rzecz powódki kwotę (...) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) do dnia zapłaty; IV. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; V. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN oraz...

Umowa kredytu hipotecznego MIX z czerwca 2008 r. jest nieważna

Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny (SSO Katarzyna Sidyk, sygn. akt I C 312/23) w dniu 28 grudnia 2023 r. wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu zawarta między powodem a PKO BP S.A. jest nieważna i zasądził od PKO BP S.A. na rzecz powoda całość dochodzonej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od daty następującej po dniu, w którym upłynął termin wskazany w przedsądowym wezwaniu do zapłaty. W związku z uwzględnieniem powództwa w całości, Sąd zasądził od pozwanego Banku na rzecz powoda całość kosztów procesu. Sprawę prowadzi r. pr. Jakub Strojewski. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie...

Prawomocna nieważność umowy PKO BP S.A. po 11 miesiącach procesu!

Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (SSR Marcin Hałgas, sygn. akt I C 231/23): 1) ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z lipca 2008 roku jest nieważna, 2) zasądził od pozwanego kwotę prawie 200 tys. zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17 maja 2022 r. do dnia zapłaty na rzecz powoda faktycznie dokonującego spłat, 3) zasądził od pozwanego na rzecz trzech powodów całość kosztów postępowania. Sąd w uzasadnieniu wyroku podkreślił,  że zakwestionowana w pozwie umowa była dotknięta wadami rzutującymi na jej ważność i podzielił argumentację strony powodowej w całości. Pozwany bank...

Umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt PKO BP nieważna

8 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 478/18; SSO Monika Odzimkowska) wydał wyrok, w którym ustalił przesłankowo niewazność umowy Własny Kąt PKO BP zawartej w październiku 2008 r. i zasądził na rzecz powodów zwrot rat z odsetkami od dnia 14.04.2018 r. do dnia zapłaty. Pozwany PKO BP S.A. ponosi koszty procesu w całości. W ocenie Sądu powództwo zasługiwało na uwzględnienie w zakresie żądania głównego tj. kwoty dochodzonej pozwem jako świadczenia nienależnego. Uwzględniając przedmiotowe żądanie Sąd miał na uwadze, że umowa jest nieważna jako sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa tj. art. 58 k.c., art. 69 pr. bank., 353 (1)...

Nieważność umowy kredytu PKO BP bez klauzul przeliczeniowych!

Wyrokiem z dnia 13 listopada 2023 r. (wydanym na posiedzeniu niejawnym) Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Rafał Schmidt, sygn. III C 655/18) ustalił nieważność umowy kredytu własny kąt hipoteczny zawartej z PKO BP we wrześniu 2008 r. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców roszczenie zgodnie z teorią dwóch kondycji i uwzględnił zarzut zatrzymania. Koszty zastępstwa procesowego zostały oczywiście zasądzone na rzecz klientów. Sprawa jest o tyle ciekawa, że dotyczy wzorca umownego z kwotą w CHF wskazaną w umowie, jednak umowa kredytu pozbawiona jest jakichkolwiek klauzul przeliczeniowych (zarówno dotyczących wypłaty, jak i spłaty kredytu)! Bank oczywiście wypłacił złotówki, a kredytobiorcy również...

Oddalenie powództwa PKO BP S.A. o kapitał, cofnięcie powództwa banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, uwzględnienie powództwa wzajemnego kredytobiorców o zwrot kolejnych rat kredytu

Wyrokiem z dnia 3 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny (SSO Krzysztof Lisek) oddalił żądanie główne banku o zapłatę wypłaconej kwoty kredytu, a także umorzył postępowanie w zakresie powództwa o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Jednocześnie Sąd uwzględnił powództwo wzajemne kredytobiorców o zapłatę roszczenia pozostałego kredytobiorcom po dokonanym potrąceniu wierzytelności. Oddalenie żądania głównego o zwrot wypłaconej kwoty kredytu było skutkiem uwzględnionego przez Sąd zarzutu potrącenia. Po dokonanym potrąceniu po stronie kredytobiorców pozostała jeszcze nadwyżka odpowiadająca kilku ratom kredytu, o której zasądzenie kredytobiorcy wnieśli w ramach powództwa wzajemnego. Sąd umorzył postępowanie w zakresie wynagrodzenia za korzystanie...

Oddalenie powództwa PKO BP o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i waloryzację, zasądzenie kwoty kapitału.

Wyrokiem z 27 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Krzysztof Lisek, I C 3869/21) zasądził na rzecz PKO BP dochodzoną kwotę tytułem zwrotu kwoty wypłaconego kredytu oraz oddalił powództwo banku o dodatkowe wynagrodzenie za tzw. korzystanie z kapitału albo waloryzację wskaźnikiem inflacji. Zdaniem Sądu orzeczzenie TSUE w sprawie C-520/21 jasno przesądziło, że bankom nie należy się ani dodatkowe wynagrodzenie ani waloryzacja wskaźnikiem inflacji. Sąd wydał wyrok w sprawie z powództwa banku pomimo tego, że dalej się toczy sprawa z powództwa kredytobiorców przeciwko bankowi w I instancji przed Sądem Okręgowym w Warszawie, w trakcie której bank twierdzi, że umowa...

Umowa zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. uznana za nieważną

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Paweł Krekora) wyrokiem z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 1928/21, poprzednia sygn. II C 849/21, przeciwko PKO BP S.A.: I. ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny zawarta w kwietniu 2008 r. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot zapłaconych kwot w wysokości 396.245,23 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 lutego 2021 r. do dnia zapłaty oraz III. zasądził na rzecz powodów kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd w całości podzielił argumentację strony powodowej. Klauzule indeksacyjne...

Umowa kredytu Własny Kąt banku PKO BP S.A. uznana za nieważną

Sąd Okręgowy w Częstochowie, I Wydział Cywilny (SSO Jacek Włodarczyk; sygn. I C 191/23; poprzednia sygnatura w Sądzie Okręgowym w Warszawie XXVIII C 10179/21), w dniu 12 czerwca 2023 r. wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu Własny Kąt hipoteczny zawarta w maju 2008 r. przez powodów z PKO BP S.A.  jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość dochodzonej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia pouczenia o skutkach stwierdzenia nieważności umowy.  Sąd przyznał kredytobiorcom całość kosztów procesu. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 23 miesięcy.

Umowa zawarta PKO BP w lipcu 2007 r. jest nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (SSO Krystyna Stawecka, sygn. XXV C 1369/20, w dniu 1 czerwca 2023 r. wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa zawarta przez powodów z PKO BP S.A. jest nieważna i zasądził na rzecz powodów całość dochodzonej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wezwania do dnia zapłaty.  Sąd przyznał kredytobiorcom całość kosztów procesu. Jeden z kredytobiorców nie dożył wydania wyroku, wobec powyższego dochodzona kwota została zasądzona na rzecz pozostałych kredytobiorców, będących jednocześnie jedynymi spadkobiercami zmarłego. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 38 miesięcy.

Nieważność umowy PKO BP

W dniu 22 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie (SSO Marcin Dudzik) w sprawie o sygn. akt I C 1473/22 wydał wyrok, w którym: Ustalił, że umowa kredytu własny kąt hipoteczny zawarta z PKO BP w styczniu 2008 r. jest nieważna; Zasądził od PKO BP na rzecz powoda kwotę 175.158,25 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty  Oddalił powództwo w pozostałym zakresie (w zakresie odsetek) Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek...

Nieważność umowy PKO BP

W dniu 21 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Pyzio) w sprawie o sygn. akt XXIV C 1341/19 wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: Ustalił, że umowa kredytu własny kąt hipoteczny zawarta z PKO BP w październiku 2008 r. jest nieważna; Zasądził od PKO BP na rzecz powoda kwotę 201.399,64 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie dnia 20 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty Oddalił powództwo w pozostałym zakresie Ustalił, że koszty procesu w całości ponosi pozwany bank, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej...

Umowa PKO BP S.A. nieważna

Wyrokiem z dnia 17 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Bartłomiej Biegański) w sprawie o sygn. XXVIII C 13857/22: I. ustalił, że Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z dnia 2006 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna w całości, II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (...) PLN oraz (...) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 lutego 2023 r. do dnia zapłaty. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 7 miesięcy. Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.

Nieważność umowy PKO BP

W dniu 17 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 233/17; SSO Agnieszka Bedyńska-Abramczyk) w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny zawarta w lipcu 2007 r. pomiędzy powodami a pozwanym jest nieważna.II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat w wysokości ok. 160 tys. zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 17 września 2020 r. do dnia zapłaty.III. w pozostałej części powództwo oddalił (wyłącznie w zakresie żądania zasądzenia odsetek za wcześniejszy okres).IV. kosztami procesu obciążył w całości pozwanego....

Nieważność umowy PKO BP

Wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSR (del.) Robert Masznicz (sygn. akt XXVIII 4815/22) wydał wyrok, w którym:1) ustalił nieważność umowy,2) zasądził od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. na rzecz powodów łącznie kwoty 124.209,71 PLN oraz kwotę 96.035,79 CHF, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 16 kwietnia 2019 r. do dnia zapłaty,3) zasądza od pozwanego Banku na rzecz powodów łącznie zwrot kosztów procesu w kwocie 11.834,00 PLN Tym samym Sąd uwzględnił powództwo w całości, jako podstawę rozstrzygnięcia wskazując na przepisy przywołane w pozwie oraz w dalszych pismach...

Umowa PKO BP nieważna! Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym!

W dniu 13 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (SSO Ewa Jończyk) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: 1. Ustalił nieważność umowy PKO BP (d. Nordea Habitat) z sierpnia 2008 r.2. Zasądził od PKO na rzecz powoda ponad 55 tys. PLN oraz 34 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od września 2020 r.3. Zasądził od PKO BP na rzecz powoda kwotę 11. 817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Umowa PKO BP z czerwca 2008 r. nieważna

Wyrokiem z dnia 29 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Katarzyna Dawid-Birska, sygn. akt XXVIII C 2628/21 ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny z czerwca 2008 r. jest nieważna. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość dochodzonego roszczenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Ponadto Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.868,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.800,00 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz r. pr. Grzegorz Godzina z...