Prawomocna wygrana z PKO BP, odsetki od wezwania, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony

14.03.2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 495/21; SSO del. Aneta Pieczyrak-Pisulińska) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku Białej z dnia 16 lutego 2021 r., sygn. I C 975/19 ustalającego nieważność umowy PKO BP własny kąt hipoteczny ze stycznia 2008 r., a także na skutek apelacji strony powodowej (od teorii salda) zasądził od pozwanego na rzecz powodów: 1) ponad 209 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od stycznia 2019 r. (data wezwania przedsądowego) do dnia zapłaty 2) 11.817 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za I instancję 3) 9.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa...

Prawomocna wygrana z PKO BP i przedawnienie kapitału

Umowa bezwzględnie nieważna, przedawnienie roszczeń banku o zwrot kwoty wypłaconego kredytu, odsetki od wezwania, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony. W dniu 1 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Anna Strączyńska) w sprawie o sygn. akt I ACa 768/21 wydał wyrok, w którym oddalił apelację Banku PKO BP od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r., sygn. akt XXIV C 281/18 ustalającego nieważność umowy kredytu denominowanego z marca 2008 r. i zasądzającego na rzecz powoda ponad 142 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od marca 2018 r. do dnia zapłaty. Sąd Apelacyjny uznał,...

Prawomocna wygrana z PKO BP

1 marca 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 307/21; SSA Roman Dziczek) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego z 15 stycznia 2021 r. (III C 342/17; SSR del. Rafał Schmidt) i ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego NORDEA-HABITAT z listopada 2007 r. na kwotę 1,8 mln. zł. Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat kredytu, ale pod warunkiem jednoczesnego zwrotu kwoty kapitału kredytu. Sąd uznał, że odsetki za opóźnienie są należne dopiero od dnia oświadczenia kredytotobiorców, a ponieważ bank wcześniej podniósł zarzut zatrzymania, to nie był w opóźnieniu. Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą złożyć skargę kasacyjną. Sprawę prowadził adw. dr...

Umowa „Własny Kąt” PKO BP nieważna

16 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej, I Wydział Cywilny (SSO Ilona Kolarz) ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny zawarta w styczniu 2008 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną jest nieważna. W ocenie Sądu sporna umowa kredytu jest nieważna z uwagi na sprzeczność z ustawą oraz z zasadami współżycia społecznego. Konsensualny charakter umowy wyklucza możliwość zawarcia umowy poprzez złożenie oświadczenia woli tylko przez jedną stronę. Z tego względu, należy uznać, że jest sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego, gdy strona silniejsza kształtuje jednostronnie wysokość zobowiązania. Umowa przewidywała, że kwotą kredytu jest kwota wskazana...