Wygrana z Bankiem Gospodarki Żywnościowej – umowa z kursem „negocjowanym” do wypłaty

W dniu 10 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Krekora; XXVIII C 1645/21/21), wydał wyrok. w którym: I. Ustalił, że umowa z października 2007 r. zawarta z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. jest nieważna II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 96.664,25 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (od dnia wezwania) II. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty zastępstwa procesowego w kwocie 11.834 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od uprawomocnienia się wyroku. W ocenie sądu umowa kredytu denominowanego jest sprzeczna z naturą zobowiązania tj. art. 353 (1) k.c. Dodatkowo klauzule przeliczeniowe również...

Umowa BGŻ nieważna

W dniu 13 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (SSO Krystyna Stawecka; XXV C 2145/17) wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa kredytu zawarta w marcu 2007 r. pomiędzy powodami a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. jest nieważna. II. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 467.629,24 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie III. Rozliczenie końcowe kosztów procesu pozostawia referendarzowi sądowemu, wskazując, że powodowie wygrali proces w 100%, a pozwany przegrał proces. Ustne motywy rozstrzygnięcia: Postanowienia spornej umowy mają charakter abuzywny. Umowa była zawarta na wzorze umownym, nienegocjowalnym. Umowa w sposób rażący narusza dobre obyczaje...

Wyrok prawomocny – umowa BGŻ nieważna

17 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Jacek Sadomski, SSA Tomasz Pałdyna, SSO del. Przemysław Feliga - sprawozdawca) oddalił apelację BNP Paribas i utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 maja 2019 r. (SSR del Kamil Gołaszewski, XXV C 2068/17), w który sąd ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego d. Banku BGŻ ze stycznia 2007 r. udzielonego na kwotę około 670 tys. PLN (wyrażoną w umowie jako ok. 290 tys. CHF). Kredytobiorcy nie składali apelacji w zakresie oddalonego roszczenia o zapłatę. Sąd I instancji zastosował tzw. teorię salda i uznał, że dopóki nie zapłacili więcej...

22 maja 2019 r., Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Kamil Gołaszewski, XXV C 2068/17)

Sąd ustalił, że umowa kredytu budowlanego w walucie wymienialnej Banku Gospodarki Żywnościowej (obecnie BNP Paribas Bank Polska) ze stycznia 2007 r. jest nieważna. Sąd jednocześnie oddalił roszczenie kredytobiorców o zwrot kwot płaconych na rzecz banku, gdyż uznał, że w sytuacji, w której kredytobiorcy zwrócili do tej pory bankowi niższą kwotę niż otrzymana, roszczenie o zapłatę nie przysługuje. Sąd uznał, że umowa jest nieważna gdyż jest sprzeczna z zasadą określoności zobowiązania. Umowa określa kwotę kredytu w CHF, jednak zobowiązanie banku do wypłaty określone jest w PLN, wg kursu wyznaczanego arbitralnie przez bank. Analogicznie, wysokość zobowiązania kredytobiorców do zwrotu jest arbitralnie określana...