Umowa d. BGŻ nieważna

Wyrokiem z 9 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Lublinie (I C 334/23; SSR del. Sławomir Grudzień) ustalił, że nie istnieje stosunek prawny pomiędzy (...) i (...) a BNP Paribas Bank Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie stosunek prawny wynikający z nieważnej w całości umowy kredytu budowlanego w walucie wymienialnej nr (...) zawartej dnia (...) listopada 2007 roku przez powodów z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, będącym poprzednikiem prawnym pozwanego BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie i zasądził od BNP Paribas Bank Polska zwrot kosztów procesu w wysokości 11.834 zł. Powództwo...

Wyrok ustalający nieważność umowy BNP Paribas (d. BGŻ) z 2008 r., zasądzający odsetki za opóźnienie od wezwania przedsądowego i uwzględniający zarzut zatrzymania

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 26 września 2023 r. (SSR del. Michał Maj) w sprawie o sygn. XXVIII C 17685/21 przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A.: I. ustalił, że Umowa kredytu budowlanego w walucie wymienialnej z 2008 r. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) 2021 r. do dnia (...) 2023 r., z zastrzeżeniem, że zapłata tej kwoty nastąpi po zaofiarowaniu przez powoda zwrotu kwoty (...) PLN lub po zabezpieczaniu roszczenia o jej zwrot, III. oddalił powództwo w pozostałej części, IV....

Nieważność umowy BNP Paribas (d. BGŻ), odsetki za opóźnienie od wezwania przedsądowego!

W dniu 16 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Uchman; XXVIII C 14254/22), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z kwietnia 2007 r. pomiędzy powodami a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie, którego następcą prawnym jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna w całości,II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 353.845,69 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty,III. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd uznał,...

Umowa BGŻ nieważna

W dniu 19 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 5784/21; SSO Aleksandra Orzechowska) wydał wyrok w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A., w którym: I. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z października 2007 r., zawarta z poprzednikiem prawnym pozwanego, tj. Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A., jest nieważna,II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę ponad 116 tys. PLN oraz ponad 73 tys. CHF,III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku sąd wskazał, że umowę kredytu (w tym przypadku denominowanego) należało uznać za...

Prawomocna nieważność umowy BGŻ z kursem negocjowanym do wypłaty, odsetki od wezwania przedsądowego!

21 lipca 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 222/22; SSA Małgorzata Sławińska) w całości oddalił apelację pozwanego banku i podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego z dnia 10 grudnia 2021 r. (XXVIII C 1645/21 SSO Paweł Krekora) ustalający nieważność umowy kredytu denominowanego z października 2007 r. zawartej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Sąd uznał szeroko ujęte w umowie ryzyko walutowe (rozumiane też jako postanowienia wprowadzające waloryzację kredytu) jako postanowienia abuzywne, przede wszystkim z uwagi na fakt niespełnienia przez pozwanego wysokich standardów poinformowania kredytobiorców o ryzyku kursowym. Sąd...

Nieważność umowy Banku BGŻ

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 20 czerwca 2022 r. (VI ACa 571/21, SSA Ksenia Sobolewska - Filcek) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 maja 2021 r. (XXV C 2145/17; SSO Krystyna Stawecka) co do ustalenia nieważności umowy zawartej z Bankiem BGŻ w marcu 2007 r. oraz zasądzonych kwot, jednak zmienił w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie, zasądzając je od 17 maja 2022 r. to jest od złożenia oświadczenia o zgodzie na nieważność umowy przez kredytobiorców przed Sądem Apelacyjnym. Dodatkowo zasądził na rzecz powodów koszty procesu II instancji w wysokości 8.100,00 zł. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw....

Wygrana z Bankiem Gospodarki Żywnościowej – umowa z kursem „negocjowanym” do wypłaty

W dniu 10 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Krekora; XXVIII C 1645/21/21), wydał wyrok. w którym: I. Ustalił, że umowa z października 2007 r. zawarta z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. jest nieważna II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 96.664,25 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (od dnia wezwania) II. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty zastępstwa procesowego w kwocie 11.834 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od uprawomocnienia się wyroku. W ocenie sądu umowa kredytu denominowanego jest sprzeczna z naturą zobowiązania tj. art. 353 (1) k.c. Dodatkowo klauzule przeliczeniowe również...

Umowa BGŻ nieważna

W dniu 13 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (SSO Krystyna Stawecka; XXV C 2145/17) wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa kredytu zawarta w marcu 2007 r. pomiędzy powodami a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. jest nieważna. II. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 467.629,24 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie III. Rozliczenie końcowe kosztów procesu pozostawia referendarzowi sądowemu, wskazując, że powodowie wygrali proces w 100%, a pozwany przegrał proces. Ustne motywy rozstrzygnięcia: Postanowienia spornej umowy mają charakter abuzywny. Umowa była zawarta na wzorze umownym, nienegocjowalnym. Umowa w sposób rażący narusza dobre obyczaje...

Wyrok prawomocny – umowa BGŻ nieważna

17 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Jacek Sadomski, SSA Tomasz Pałdyna, SSO del. Przemysław Feliga - sprawozdawca) oddalił apelację BNP Paribas i utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 maja 2019 r. (SSR del Kamil Gołaszewski, XXV C 2068/17), w który sąd ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego d. Banku BGŻ ze stycznia 2007 r. udzielonego na kwotę około 670 tys. PLN (wyrażoną w umowie jako ok. 290 tys. CHF). Kredytobiorcy nie składali apelacji w zakresie oddalonego roszczenia o zapłatę. Sąd I instancji zastosował tzw. teorię salda i uznał, że dopóki nie zapłacili więcej...

22 maja 2019 r., Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Kamil Gołaszewski, XXV C 2068/17)

Sąd ustalił, że umowa kredytu budowlanego w walucie wymienialnej Banku Gospodarki Żywnościowej (obecnie BNP Paribas Bank Polska) ze stycznia 2007 r. jest nieważna. Sąd jednocześnie oddalił roszczenie kredytobiorców o zwrot kwot płaconych na rzecz banku, gdyż uznał, że w sytuacji, w której kredytobiorcy zwrócili do tej pory bankowi niższą kwotę niż otrzymana, roszczenie o zapłatę nie przysługuje. Sąd uznał, że umowa jest nieważna gdyż jest sprzeczna z zasadą określoności zobowiązania. Umowa określa kwotę kredytu w CHF, jednak zobowiązanie banku do wypłaty określone jest w PLN, wg kursu wyznaczanego arbitralnie przez bank. Analogicznie, wysokość zobowiązania kredytobiorców do zwrotu jest arbitralnie określana...