Oddalenie powództwa PKO BP o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i waloryzację, zasądzenie kwoty kapitału.

Wyrokiem z 27 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Krzysztof Lisek, I C 3869/21) zasądził na rzecz PKO BP dochodzoną kwotę tytułem zwrotu kwoty wypłaconego kredytu oraz oddalił powództwo banku o dodatkowe wynagrodzenie za tzw. korzystanie z kapitału albo waloryzację wskaźnikiem inflacji. Zdaniem Sądu orzeczzenie TSUE w sprawie C-520/21 jasno przesądziło, że bankom nie należy się ani dodatkowe wynagrodzenie ani waloryzacja wskaźnikiem inflacji. Sąd wydał wyrok w sprawie z powództwa banku pomimo tego, że dalej się toczy sprawa z powództwa kredytobiorców przeciwko bankowi w I instancji przed Sądem Okręgowym w Warszawie, w trakcie której bank twierdzi, że umowa...

Oddalenie powództwa banku o dodatkowe wynagrodzenie albo waloryzację wskaźnikiem inflacji.

Dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Michał Maj; XXVIII C 944/22) oddalił powództwo Raiffeisen Bank International AG o zapłatę 346 tys. zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z kwoty kredytu w wysokości 400 tys. zł albo o zapłatę dodatkowej kwoty 133 tys. zł tytułem waloryzacji wypłaconej kwoty kredytu wskaźnikiem inflacji. Sąd uwzględnił natomiast roszczenie banku o zapłatę kwoty 110 tys. zł, która pozostała po potrąceniu spłat kredytobiorcy w wysokości 290 tys. zł z kwotą wypłaconego kredytu. Co ciekawe, pomimo złożonego oświadczenia o potrąceniu, bank nie cofnął powództwa w tym zakresie, co spowodowało jego oddalenie. Niestety Sąd nie uwzględnił wniosku...

Oddalone roszczenie mBanku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, ewentualnie waloryzację wskaźnikiem inflacji

Wyrokiem z 19 maja 2023 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga (II C 2093/21; SSO Małgorzata Dubinowicz-Motyk) oddalił powództwo mBank S.A. przeciwko kredytobiorcom o dodatkowe wynagrodzenie za tzw. korzystanie z kapitałui waloryzację wskaźnikiem inflacji. Jednocześnie Sąd zasądził część z dochodzonego kapitału na rzecz banku, mimo że kredytobiorcy w odpowiedzi na pozew złożyli oświadczenie o potrąceniu (pozostała część została zapłacona przez kredytobiorców na rzecz banku przelewem). W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że zarzut potrącenia był nieskuteczny, gdyż oświadczenie zostało złożone zanim jeszcze kredytobiorcy przed sądem w sprawie z ich powództwa wyrazili swoją „uświadomioną zgodę” na nieważność umowy kredytu, nie wyrażając zgody na...