Oddalenie powództwa PKO BP S.A. o kapitał, cofnięcie powództwa banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, uwzględnienie powództwa wzajemnego kredytobiorców o zwrot kolejnych rat kredytu

Wyrokiem z dnia 3 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny (SSO Krzysztof Lisek) oddalił żądanie główne banku o zapłatę wypłaconej kwoty kredytu, a także umorzył postępowanie w zakresie powództwa o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Jednocześnie Sąd uwzględnił powództwo wzajemne kredytobiorców o zapłatę roszczenia pozostałego kredytobiorcom po dokonanym potrąceniu wierzytelności.

Oddalenie żądania głównego o zwrot wypłaconej kwoty kredytu było skutkiem uwzględnionego przez Sąd zarzutu potrącenia. Po dokonanym potrąceniu po stronie kredytobiorców pozostała jeszcze nadwyżka odpowiadająca kilku ratom kredytu, o której zasądzenie kredytobiorcy wnieśli w ramach powództwa wzajemnego. Sąd umorzył postępowanie w zakresie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, ponieważ powód na rozprawie cofnął w tym zakresie powództwo ze zrzeczeniem się roszczenia.

Umowa kredytu zawarta między stronami została wcześniej prawomocnie uznana za nieważną wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który w głównej mierze podzielił stanowisko sądu I instancji (umowa nieważna, zasądzenie zwrotu rat na rzecz kredytobiorców), oddalając jednak powództwo o zasądzenie odsetek za okres poprzedzający pouczenie kredytobiorców przez sąd I instancji na rozprawie oraz uwzględniając podniesiony przez bank zarzut zatrzymania. Jeszcze przed prawomocnym zakończeniem sprawy z powództwa kredytobiorców, bank wezwał ich do zwrotu wypłaconej kwoty kredytu oraz do zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, a następnie złożył przeciwko nim pozew o zapłatę dochodzonych kwot. W odpowiedzi kredytobiorcy złożyli oświadczenie o potrąceniu, na skutek którego całe roszczenie banku o zapłatę kapitału umorzyło się, a po stronie kredytobiorców pozostała nadwyżka, o której zwrot bank został wezwany. Bank kwestionował skuteczność złożonego oświadczenia o potrąceniu i podniesionego zarzutu potrącenia, twierdząc, że były one przedwczesne.

Sąd rozpoznający sprawę z powództwa banku (i powództwa wzajemnego kredytobiorców) podzielił stanowisko pozwanych (powodów wzajemnych) o skuteczności podniesionego zarzutu potrącenia i w konsekwencji oddalił powództwo banku o zapłatę wynagrodzenia. Ponadto Sąd Okręgowy w Krakowie umorzył postępowanie w cofniętym przez bank zakresie (wynagrodzenie za korzystanie z kapitału) i obciążył bank kosztami postępowania. Jednocześnie Sąd zasądził od banku na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty, jaka przysługiwała kredytobiorcom po kompensacji roszczeń dokonanej przez kredytobiorców.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie trwało 10 miesięcy. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański i r. pr. Jakub Strojewski.