Prawomocna wygrana z Bankiem BPH S.A. w Gdańsku!

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 31 października 2023 r. (I ACa 128/23; SSA Karolina Sarzyńska):
I. oddalił apelację Banku BPH S.A.
II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 4.050 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania.

W prowadzonej sprawie Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 17 maja 2022 r. (I C 646/19; SSO Małgorzata Lemańczyk-Lis) ustalił, że umowa kredytu zawarta z dawnym GE Money Bank S.A. jest nieważna, zasądził na rzecz kredytobiorców dochodzoną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 lipca 2017 r. do dnia zapłaty oraz obciążył bank kosztami procesu.

Sąd Apelacyjny w ustnych motywach wyroku wyjaśnił, że w pełni podziela stanowisko Sądu Okręgowego, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są abuzywne.
Nie jest możliwe, wbrew twierdzeniom banku, pozostawienie w umowie kursu średniego NBP i wykreślenie samej marży jest niemożliwe. Sankcja bezskuteczności musi dotyczyć całego mechanizmu indeksacji.
Skutkiem usunięcia klauzul indeksacyjnych jest nieważność umowy, ponieważ klauzule te dotyczą głównych świadczeń stron.
Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może złożyć skargę kasacyjną.

Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka i adw. Fabian Orłowski z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.