Oddalenie roszczenia Banku PKO BP o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i waloryzację wskaźnikiem inflacji!

Wyrokiem z dnia 29 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej (SSO Artur Filas, sygn. akt I C 476/23) oddalił powództwo Banku PKO BP w zakresie żądania głównego i ewentualnego. Dodatkowo zasądził od strony powodowej na rzecz pozwanych kwotę 5434,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sąd w pełni podzielił argumenty pełnomocnika kredytobiorców wskazując, że bankowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, jak również roszczenie o waloryzację wskaźnikiem inflacji.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.