Oddalenie roszczenia Banku Millennium o zwrot kapitału i waloryzację wskaźnikiem inflacji!

Wyrokiem z dnia 19 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie (SSO Krystian Szeląg, sygn. akt I C 887/23) oddalił powództwo Banku Millennium dotyczące żądania głównego (zwrot kapitału) i jednego z roszczeń ewentualnych (waloryzacja).

Pozew banku pierwotnie obejmował również żądanie zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, ale na rozprawie pełnomocnik banku cofnął roszczenie w tym zakresie, co doprowadziło do umorzenia postępowania co do tego punktu pozwu.

Dodatkowo zasądził od strony powodowej na rzecz pozwanych kwotę 10.902,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz r.pr. Grzegorz Godzina.