Nieważność umowy mBanku

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Bitner, sygn. akt III C 3873/20): 

1. ustalił, że umowa kredytowa zawarta z BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.) jest nieważna; 

2. zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda kwoty 102.575,29 PLN i 65.497,82 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od każdej z tych kwot od dnia 28 grudnia 2023 r. do dnia zapłaty;

3. w pozostałej części oddalił powództwo

4. obciążył pozwany bank całością kosztów postępowania w sprawie – pozostawiając referendarzowi sądowemu ich szczegółowe wyliczenie

USTNE ZASADNICZE MOTYWY ROZSTRZYGNIĘCIA

Sąd zgodnie z żądaniem powoda dokonał analizy umowy kredytowej pod kątem jej ewentualnej abuzywności.

Celem kredytu był zakup i remont mieszkania – by zaspokoić własne potrzeby mieszkaniowe. Dla podważenia statusu konsumenta nie miało znaczenia zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez powoda w tymże mieszkaniu, a to z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym lokalu powód zamieszkuje – zdaniem Sądu był i jest to główny powód nabycia rzeczonego mieszkania. 

Umowa ubezpieczenia niskiego wkładu własnego była konieczna by powód mógł skutecznie zawrzeć umowę kredytu. W ocenie Sądu umowa ta miała charakter akcesoryjny, a zatem wobec ustalenia nieważności umowy kredytowej – upada również ta umowa. 

W ocenie Sądu umowa kredytowa nie może dalej obowiązywać (jest nieważna) z uwagi na fakt, iż na kanwie niniejszej sprawy nie zachodziły łącznie 3 przesłanki umożliwiające pozostawienie w mocy umowy kredytowej bez abuzywnych postanowień.

Oddalenie powództwa w części odnosi się do początkowego okresu naliczania odsetek.

W ocenie Sądu wezwanie nie było skuteczne. Roszczenie określone w tymże wezwaniu odnosiło się do bezwzględnej nieważności umowy. Abuzywność wskazana w przedmiotowym wezwaniu prowadziła do utrzymania umowy w mocy jako kredytu złotowego. W ocenie Sądu jest to zupełnie inne roszczenie od tego będącego podstawą wydanego orzeczenia. 

Finalnie Sąd uznał, na rozprawie 18 grudnia 2023 r., iż złożone wówczas oświadczenie powoda (konsumenta) było dostatecznie jasne i kategoryczne, a zatem spełniało wymogi przedsądowego wezwania do zapłaty. Dzień 28 grudnia 2023 r. jest dniem, od którego winny biec odsetki od ww. kwot.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.