Nieważność umowy zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. Sąd nie uwzględnia zarzutu zatrzymania.

W dniu 18 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Rafał Jasiński, sygn. III C 1720/22) wydał wyrok, w którym:

1) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta 18 stycznia 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias jest nieważna;

2) zasadził na rzecz jednego z powodów kwotę 217.085,12 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty;

3) zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych.

Sąd podzielił w całości argumentację strony powodowej co do abuzywności postanowień indeksacyjnych zawartych w umowie. Sąd wskazał, że co do zasady jest zdania, że zarzut zatrzymania jest w sprawach „frankowych” dopuszczalny, to z uwagi na argumenty pełnomocnika powodów w tej sprawie nie mógł on znaleźć zastosowania. Tylko jeden z powodów dokonywał spłat kredytu, stąd roszczenie pozwu obejmowało zwrot świadczeń wyłącznie na rzecz tego powoda.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 19 miesięcy.