Oddalenie powództwa Santander Consumer Bank o wynagrodzenie albo waloryzację na podstawie nieważnej umowy!

Wyrokiem z 20 marca 2024 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej (I C 13/23; SSR Katarzyna Jakubów-Trojszczak) oddalił w całości powództwo Santander Consumer Bank o zapłatę tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (żądana kwota 34 tys. zł), ewentualnie waloryzacji wypłaconej kwoty nominalnej wskaźnikiem inflacji (żądana kwota ok. 7 tys. zł). Wcześniej na rzecz kredytobiorcy został wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 8.4.2022 r. (I ACa 202/21) zasądzony zwrot dochodzonej przez kredytobiorcę kwoty ok. 92 tys. zł. stanowiącej nadwyżkę kwoty zapłaconej bankowi ponad kwotę wypłaconego kredytu indeksowanego kursem CHF w wysokości ok. 80 tys. zł (kredyt był przeznaczony na zakup samochodu i został w całości spłacony przed wytoczeniem powódzwa). W związku z tym, w niniejszej sprawie bank nie dochodził zwrotu kwoty wypłaconego kredytu, ale tylko sformułował roszczenie o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia.

Koszty postępowania w wysokości 3634 zł zostały zasądzone w całości na rzecz pozwanego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie trwało w I instancji 11 miesięcy.