Nieważność umowy Kredyt Banku

W dniu 20 marca 2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Adam Maciński;  I C 1254/19) wydał wyrok, w którym:

1. ustalił, że Umowa kredytu z maja 2007 r. zawarta przez powodów z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednikiem prawnym Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie) jest nieważna;

2. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

3. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 7.951,99 PLN tytułem kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Sąd nie miał wątpliwości, że umowa jest nieważna, gdyż zawierała ona klauzule abuzywne, które zgodnie z orzecznictwem TSUE nie mogą być uzupełnione przepisami prawa krajowego, jeżeli nie ma takiej woli kredytobiorców. Skutkiem eliminacji tych klauzul jest stwierdzenie nieważności całej umowy.

W punkcie 2 Sąd oddalił powództwo o zapłatę wobec złożenia przez pozwanego skutecznego zdaniem Sądu zarzutu potrącenia. 

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.