Umowa kredytu na 400 tys. zł zawarta z Bankiem Millennium w lipcu 2008 r. nieważna.

W dniu 25 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska; XXVIII C 3191/21), wydał wyrok, w którym:         I.            ustalił, że nie istnieje umowny stosunek prawny na podstawie umowy o kredyt hipoteczny nr (...) zawartej przez strony w dniu (...) lipca 2008 r.;       II.            zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 325.159,66 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty;     III.            oddalił powództwo w pozostałym zakresie w odniesieniu do żądania głównego;     IV.            zasądził od pozwanego na rzecz powódki tytułem zwrotu kosztów procesu kwotę 11.817,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do...

Umowa kredytu zawarta z Bankiem Millennium z czerwca 2006 r. zł jest nieważna

W dniu 12 stycznia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Katarzyna Polańska - Farion; I ACa 472/22), co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego z 28 stycznia 2022 r. (SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka, wcześniejsza sygnatura I C 2847/20). Sąd Apelacyjny potwierdził, że umowa jest nieważna. Sąd uznał jednak, że odsetki od dochodzonego roszczenia są należne od dnia złożenia oświadczenia kredytobiorcy Wyrok jest prawomocny. Bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sprawę prowadziła adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Prawomocna wygrana – umowa kredytu z Bankiem Millennium z grudnia 2006 r. jest nieważna

Prawomocna wygrana - umowa kredytu zawarta z Bankiem Millennium z grudnia 2006 r. na kwotę ok. 480 tys. zł jest nieważna. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Ewa Kaniok; V ACa 402/22) wydał 11 stycznia 2023 r. wyrok, w którym oddalił apelacje obu stron od wyroku Sądu Okręgowego z 28 stycznia 2022 r. (SSR del. Aleksandra Błażejewska-Leoniak; XXVIII 8/21, wcześniejsza sygnatura III C 1286/18), który stwierdził nieważność umowy i zasądził dochodzone kwoty z odsetkami od dnia oświadczenia kredytobiorców o zgodzie na nieważność na rozprawie w sierpniu 2020 r. Bank kwestionował rozstrzygnięcie w całości, kredytobiorcy co do zakresu zasądzonej kwoty odsetek, żądając ich...

Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millennium S.A. – umowa kredytu definitywnie nieważna

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2022 r. sygn. akt I CSK 2886/22 Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej banku od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2021 r. sygn. akt I ACa 594/21. W toku postępowania powództwo kredytobiorcy zostało uwzględnione w całości, tj. ustalono nieważność zawartej umowy kredytu oraz zasądzono na rzecz powódki kwotę ponad 14 tys. PLN oraz ponad 25 tys. CHF. Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański i adw. Fabian Orłowski.

Prawomocna nieważność umowy Millennium

W dniu 5 grudnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 433/22; SSA Anna Strączyńska) oddalił apelację banku Millennium od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 stycznia 2022 r. (XXIV C 733/20; Agnieszka Bedyńska-Abramczyk), który uznał, że umowa kredytu z września 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot rat z odsetkami od dnia złożenia oświadczenia o zgodzie na nieważność umowy w toku postępowania. Od wyroku apelację złożył tylko bank. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie trwało 31 miesięcy. To 216 prawomocny wyrok w sprawach kredytów powiązanych z kursem waluty obcej prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką...

Wyrok prawomocny. Umowa Millennium z 2007r. o kredyt indeksowany jest nieważna.

Dzisiaj tj. 02.12.2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 171/21; SSA Bernard Chazan) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.09.2021 r., sygn. akt IV C 75/20 ustalający nieważność umowy Millennium z 2007 r., a także zasądzający ponad 220 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest nieważna i zasądził zwrot rat kredytu. Bank podniósł zarzut zatrzymania w toku postępowaniu apelacyjnego, który został uznany za skuteczny. Odsetki od dochodzonego roszczenia byłyby należne od dnia oświadczenia kredytobiorcy, jednak wcześniej bank złożył oświadczenie o zatrzymaniu.Dodatkowo Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz powoda 8.100...

Prawomocnie oddalone powództwo Banku Millennium S.A. (umowa kredytu Euro Bank S.A.) przeciwko kredytobiorcom.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 29 listopada 2022 r. sygn. akt I ACa 417/22 (SSA Ryszard Iwankiewicz): I. oddalił apelację Banku Millennium S.A.II. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Sprawa została zainicjowana powództwem banku, który wypowiedział umowę kredytu indeksowanego do CHF kredytobiorcom, którzy przestali spłacać kredyt. W toku procesu bank twierdził, że umowa jest ważna, a bank prawidłowo naliczał raty kredytu i prawidłowo określił saldo zadłużenia. Powództwo zostało w całości oddalone przez Sąd Okręgowy w Koszalinie wyrokiem z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie I C 421/18. Sąd Okręgowy...

Umowa z Millennium nieważna

W dniu 23 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Grenda; XXVIII C 8994/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny z 2007 r., zawartej pomiędzy powodami a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie,II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę ponad 217 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 listopada 2022 r. do dnia zapłaty,III. w pozostałym zakresie powództwo główne oddalił,IV. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów w całości koszty postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku...

Nieważność umowy Banku Millennium

W dniu 15 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 1491/20; SSO Anna Tyrluk-Krajewska) wydał wyrok w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt konsolidacyjny zawarta z Bankiem Millennium z lipca 2008 r. jest nieważna,II. zasądził na rzecz powódki zwrot zapłaconych rat wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od wezwania przedsądowego (lipiec 2020 r.) do dnia zapłaty,III. zasądził od Bank Millennium S.A. na rzecz powódki zwrot kosztów zastępstwa procesowego. W ocenie sądu nie ma znaczenia, że powódka posiadała już wcześniej kredyt indeksowany. Bank wprowadził powódkę w błąd co do ryzyka związanego z kredytem indeksowanym. Pozwany nie przedstawił również...

Umowa z Millennium nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 09 listopada 2022 r. sygn. akt XV C 1180/19 (SSO Piotr Kowalski) w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Bank Millennium S.A.: I. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna;II. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 128.127,91 PLN oraz 34.528,97 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 listopada 2019 r. do dnia zapłaty;III. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 11.834 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. Z ustnych motywów wyroku wynika, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie stanowią klauzule abuzywne, a ich eliminacja...