Umowa Millennium nieważna

W dniu 19 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Niewiadomski; XXVIII C 1643/21), wydał wyrok, w którym: ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z lipca 2007 r. zawarta z Bankiem Millennium jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz powodów 66.349,26 PLN oraz 54.597,45 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 września 2022 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne a sama umowa po ich wyeliminowaniu nie może być dalej wykonywana. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi...

Umowa z Millennium nieważna

W dniu 9 września 2022 r. SO w Warszawie (sygn. I C 569/21, poprzednia sygnatura II C 908/20) w składzie SSR del. Anna Lipińska wydał wyrok, w którym: 1. ustalił, że umowa o kredyt konsolidacyjny z lipca 2008 roku zawarta z Bankiem Millennium jest nieważna,2. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 109.977,27 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 12.03.2020 r. (od dnia wynikającego z przedsądowego wezwania) do dnia zapłaty,3. zasądził na rzecz powoda całość kosztów postępowania. Zgodnie z argumentacją strony powodowej Sąd uznał, że po wyeliminowaniu abuzywnych klauzul indeksacyjnych, utrzymanie umowy nie jest możliwe. Wobec tego,...

Kolejna nieważność umowy Millennium!

W dniu 8 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak (sygn. akt XXVIII C 2765/21) wydał wyrok, w którym:1) ustalił nieważność umowy2) zasądził od Banku Millennium na rzecz powoda kwotę 100.166,32 PLN oraz kwotę 45.226,24 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 maja 2019 r. do dnia zapłaty,3) zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817 PLN tytułem zwrotu procesu. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Umowa z Millennium nieważna

W dniu 28 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny (sygn. akt II C 1322/20, SSO Marcin Polakowski) ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny nr z dnia 19 czerwca 2008 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. i zasądził od Banku na rzecz powodów kwoty 80.311,64 PLN oraz 39.178,07 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 maja 2020 r. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty postępowania pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi po uprawomocnieniu się wyroku. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios oraz r.pr. Grzegorz Godzina z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Umowa z Millennium nieważna

W dniu 23 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska) w sprawie o sygn. akt XXVIII C 2754/21 wydał wyrok, w którym uznał, że umowa zawarta z Bankiem Millennium w maju 2007 r. jest nieważna. Sąd zasądził od pozwanego Banku Millennium na rzecz powodów kwotę 122.970,61 PLN oraz 26.581,42 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Dodatkowo sąd zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Sąd podzielił stanowisko strony powodowej co do nieważności całej umowy kredytu. Sąd uznał, że zawarte w umowie postanowienia odnoszące się do przeliczeń walutowych stanowią klauzule abuzywne. W szczególności – bank zagwarantował...

Umowa z Millennium nieważna

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 20 czerwca 2022 r. (I ACa 34/21, SSA Roman Dziczek) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 października 2022 r. (XXVIII C 4122/21, SSO Piotr Bednarczyk) co do ustalenia nieważności umowy zawartej z Bankiem Millennium w czerwcu 2008 r. oraz zasądzonych kwot, jednak zmienił w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie, a także uwzględnił zarzut zatrzymania w zakresie kwoty faktycznie wpłaconego kredytu.Sąd utrzymał rozstrzygnięcie o przyznaniu na rzecz kredytobiorców podwójnej wysokości kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 22.633 zł za I instancję.Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów zastępstwa procesowego za II instancję...

Prawomocna nieważność umowy Millennium

Dnia 14 czerwca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 435/21; SSA Jacek Sadomski) na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie ( XXV C 554/20; SSO Tomasz Gal) zmienił zaskarżony wyrok z "odfrankowienia" na nieważność umowy kredytu zawarte z Bankiem Millennium w czerwcu 2007 r. na kwotę 540 tys. zł. i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorców zapłaconych rat kredytu z zastrzeżeniem zwrotu na rzecz banku kwoty wypłaconego kredytu. Odsetki za opóźnienie nie zostały zasądzone, gdyż bank podniósł zarzut zatrzymania niezwłocznie po złożeniu oświadczenia przez klienta o braku akceptacji umowy. Koszty procesu ponosi w całości bank....

Prawomocna nieważność umowy Banku Millennium

2 czerwca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Krzysztof Tucharz; VI ACa 238/20) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 listopada 2019 r. (SSR del. Ewa Suchecka-Bartnik; III C 611/17) co do nieważności umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z lipca 2008 r. zawartej na milion złotych z Bankiem Millennium i zasądzenia na rzecz kredytobiorców zwrotu kwoty zapłaconych na rzecz banku. Sąd oddalił roszczenie o odsetki, gdyż uznał, że odsetki od dochodzonej kwoty mogą być naliczane dopiero od dnia złożenia przez kredytobiorców oświadczenia o akceptacji upadku umowy w toku postępowania apelacyjnego. Sąd nie uznał również złożonego przez bank oświadczenia...

Wygrana przed Sądem Najwyższym

Kolejna wygrana przed SN! W dniu 18 maja 2022 r. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Banku Millennium od wyroku SA w Warszawie z 13.11.2019 r. (I ACa 674/18), który podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 27 lipca 2018 r. (XXIV C 241/17). Umowa kredytu indeksowanego Banku Millennium z lutego 2007 r. nieważna. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

Umowa Millennium ważna, ale pozbawiona indeksacji

W dniu 18 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie (Sędzia Ewa Oknińska, sygn. akt I C 834/20) stwierdził, że umowa Banku Millennium S.A. z lipca 2008 r. jest co prawda ważna, ale mechanizm indeksacji jest w całości bezskuteczny. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 163 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 18 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty jako zwrot nadpłaconych rat kredytu oraz ustalił, że postanowienia umowy odnoszące się do indeksacji są bezskuteczne. Zważywszy, że roszczenie powodów o ustalenie nieważności umowy zostało oddalone, sąd zniósł koszty procesu między stronami. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła...