Umowa Banku Millennium prawomocnie nieważna. Odfrankowienie zmienione na nieważność.

Wyrokiem z dnia 15 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku (I ACa 1140/22; Grażyna Wołosowicz, Jarosław Kamiński, Tomasz Sagała) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 18 maja 2022 r. (I C 834/20; Ewa Oknińska) i ustalił, że umowa z lipca 2008 r. zawarta z Bankiem Millennium jest nieważna. Sąd Okręgowy wcześniej przyjął, że indeksacja jest bezskuteczna, ale umowa może dalej być wykonywana (tzw. odfrankowienie). Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 323.735,96 PLN, jednakże pozbawił powodów odsetek w całości z uwagi na uwzględniony zarzut zatrzymania. Wyrok jest prawomocny, ale zarówno bank, jak i kredytobiorca mogą złożyć skargę kasacyjną....

Nieważność umowy kredytu Banku Millenium S.A.

W dniu 8 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz; XXV C 980/20) wydał wyrok, w którym: Ustalił, że umowa zwarta przez powodów z Bankiem Millenium w listopadzie 2006 r. jest nieważna; Zasądził od pozwanego Banku Millenium na rzecz powodów ponad 114 tys. PLN i ponad 63 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 marca 2023 r. do dnia zapłaty; Zasądził od pozwanego na rzecz powodów 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego. Zadaniem Sądu przedmiotowa umowa jest nieważna jako sprzeczna z art. 69 ust. 1 ustawy prawo...

Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millenium!

W dniu 23 sierpnia 2023 r. Sąd Najwyższy w składzie (SSN Krzysztof Wesołowski, sygn. I CSK 6820/22 wydał postanowienie, w którym odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millenium od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 r., sygn. I ACa 34/22. Wyrok ustalający nieważność jest zatem ostateczny! Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów 5.400 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Bank Millennium ponownie przegrywa

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Maciej Wójcicki; XXVIII C 3772/22) w dniu 9 sierpnia 2023 r. wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa z listopada 2006 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego - mBank S.A. na rzecz powodów zwrot zapłaconych kwot w łącznej wysokości prawie 500 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty, III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu w kwocie 11.834 PLN. Sąd w ustnych motywach wskazał, że umowa jest niezgodna z ustawą jako sprzeczna m.in. z...

Umowa Banku Millennium prawomocnie nieważna

9 sierpnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1095/22; referent Jolanta Pyźlak oraz Grażyna Kramarska i Małgorzata Kuracka) utrzymał co do zasady wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 kwietnia 2022 r. (III C 642/17; Aleksandra Błażejewska-Leoniak) uznając umowę kredytu indeksowanego do CHF zawartą z Bankiem Millennium w styczniu 2008 r. za nieważną i zasądzającą zwrot zapłaconych rat kredytu. Sąd Apelacyjny oddalił jednak powództwo o odsetki za opóźnienie za okres przed złożeniem przez kredytobiorców oświadczenia o akceptacji nieważności umowy, co nastąpiło pod koniec toku procesu w I instancji. Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą złożyć jeszcze skargę kasacyjną...

Wyrokiem z 25 lipca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie z przyczyn formalnych uchyla wyrok sądu I instancji i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie o sygn. V ACa 695/22 (Referent SSA Edyta Jefimko, SSA Edyta Mroczek, SSA Bogdan Świerczakowski) przeciwko Bankowi Millennium S.A., po rozpoznaniu apelacji pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 lutego022 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 4497/21 uchylił zaskarżony wyrok w całości, zniósł postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, pozostawiając sądowi I instancji rozstrzygnięcie o kosztach postępowania. W ustnych motywach Sąd Apelacyjny wskazał, że sprawa musi zostać ponownie rozpoznana przez Sąd I instancji z uwagi na nieważność...

Umowa Millenium uczciwa i zgodna z prawem

W dniu 25 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Eliza Kurkowska, II C 275/19) wydał wyrok, w którym: oddalił powództwo w całości; obciążył powodów w całości kosztami procesu, pozostawiając szczegółowe wyliczenie kosztów referendarzowi sądowemu. Sąd I instancji uznał, że umowa kredytu nie stoi w sprzeczności z przepisami Prawa bankowego, nie zawiera klauzul abuzywnych oraz nie narusza natury stosunku zobowiązaniowego. Ponadto Sąd I instancji wskazał, że powodowie zostali prawidłowo zapoznani z ryzykiem kursowym oraz od dnia zawarcia umowy mieli możliwość spłaty kredytu bezpośrednio w walucie indeksacji, co przemawia za ważnością umowy. Wyrok jest nieprawomocny. W dniu 8 września 2023...

Umowa kredytu indeksowanego Banku Millennium nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 24 lipca 2027 r. (XXIV C 1460/19; SSO Paweł Pyzio) Sąd: ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr KH... z (...) lipca 2007r. jest nieważna; zasądza od Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz (...) kwotę 1.502.924,44 zł. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie: od kwoty 1.271.049,02 zł. od dnia 8 lutego 2020r. do dnia zapłaty; od kwoty 231.875,42 zł. od dnia 16 października 2021r. do dnia zapłaty. 3. W pozostałym zakresie powództwo oddala. 4. Kosztami postępowania obciąża w całości pozwanego. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I...

Wygrana z Bankiem Millennium

Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie przeciwko Bank Millennium S. A. (XXVIII C 4886/21; SSO Joanna Karczewska) wydał wyrok, w którym:I. Ustala nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z października 2007 r..II. Zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 205.159,87 PLNwraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 lutego 2023 r. do dniazapłaty.III. Oddala powództwo w pozostałym zakresie odsetkowym.IV. Zasądza koszty postępowania w całości od pozwanego na rzecz powodów,szczegółowe rozliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu. Sędzia w motywach ustanych podkreśliła, że umowa jest nieważna na podstawie dwóchprzesłanek. Pierwsza to uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli,złożonego pod wpływem błędu. O błędzie...

„Odfrankowienie” umowy kredytu Banku Millennium

12 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tadeusz Bulanda; I C 1761/20) wydał wyrok, w którym uznał klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytu z sierpnia 2008 r. za bezskuteczne, przy pozostawieniu w mocy umowy w pozostałym zakresie, w tym z oprocentowaniem opartym na stawce LIBOR (tzw. odfrankowienie). W dalszej kolejności na rzecz kredytobiorcy została zasądzona kwota nadpłacona ponad raty należne bankowi w wysokości ponad 78 tys. zł. Oczywiście również i aktualne saldo zadłużenia będzie znacznie niższe niż twierdzi bank, bo nie odnoszone do aktualnego kursu CHF. Jest to pewien postęp, gdyż wcześniejsze orzecznictwo tego sędziego wskazywało na możliwość...

Prawomocna nieważność umowy Banku Millennium!

Wyrokiem z 30 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Ksenia Sobolewska-Filcek, SSA Tomasz Pałdyna i SSA Beata Waś) w sprawie o sygn. VI ACa 1091/22 podtrzymał co do zasady wyrok Sądu Okręgowego, sygn. XXVIII C 5377/21, ale oddalił część zasądzonych ustawowych odsetek za opóźnienie za okres od dnia doręczenia pozwu do dnia złożenia oświadczenia o świadomości skutków stwierdzenia nieważności oraz od dnia złożenia zarzutu zatrzymania do dnia zapłaty. Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania złożony na etapie II instancji, w sytuacji gdy roszczenie o zapłatę w pozwie przekraczało już kwotę udzielonego kredytu. Jednakże Przewodniczący zgodził się z argumentacją strony powodowej...

Prawomocna nieważność umowy Banku Millennium!

Wyrokiem z 30 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA  Ewa Klimowicz-Przygódzka, SSA Paulina Asłanowicz, SO del. Piotr Bednarczyk), w sprawie o sygn. V ACa 389/22 co o zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego, sygn. XXVIII C 3554/21 ustalający nieważność i zasądzający roszczenie zgodnie z teorią dwóch kondykcji, jednakże oddalił część zasądzonych ustawowych odsetek za opóźnienie i uznał, iż odsetki powinny zostać naliczane dopiero od złożenia przez kredytobiorców oświadczenia o skutkach nieważności umowy przed Sądem I instancji. Dodatkowo Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania złożony na etapie II instancji w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu. Postępowanie trwało 32 miesiące, z czego 18...

Umowa Banku Millennium prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 23 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 15/23; SSO del. Mariusz Metera (spr), SSA Ewa Klimowicz-Przygódzka, SSA Joanna Mrozek) utrzymali co do zasady wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 31 października 2022 r. (XXIV C 1277/17; SSO Joanna Szekowska-Krym), w którym umowa kredytu indeksowanego zawarta z Bankiem Millennium w kwietniu 2008 r. została uznana za nieważną a na rzecz kredytobiorców zasądzono zwrot kwot z odsetkami od dnia oświadczenia kredytobiorców o akceptacji upadku umowy w toku postępowania w I instancji. Apelację złożyły obie strony. Bank kwestionował rozstrzygnięcie co do zasady, a w toku postępowania apelacyjnego złożył również...

Umowa Banku Millennium prawomocnie nieważna.

Wyrokiem z 19 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 926/22; referent Agata Wolkenberg, Agata Zając, Grażyna Kramarska) utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 24 lutego 2022 r. (XXVIII C 5593/21; SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska) co do nieważności umowy kredytu zawartej w maju 2007 r. i zasądzenia dochodzonych przez kredytobiorców kwot. Sąd Apelacyjny zmienił jednak datę zasądzonych odsetek ustawowych za opóźnienie, uznając że pozwany bank pozostawał w opóźnieniu dopiero od momentu złożenia przez kredytobiorców oświadczenia o braku zgody na dalsze obowiązywanie umowy w listopadzie 2021 r. Sąd Apelacyjny nie uznał podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania uznając,...

Umowa Banku Millennium z 2007 r. nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 5617/23 (SSO Maciej Nawrocki) przeciwko Bankowi Millennium S.A.: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna, II. zasądził na rzecz powoda kwotę 337.974,48 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 czerwca 2023 r. do dnia zapłaty, III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania w wysokości 9.151,00 PLN, IV. oddalił powództwo w pozostałym zakresie (dot. części roszczenia o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie ze względu...

Umowa Banku Millennium nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 704/18; SSO Agnieszka Bedyńska-Abramczyk) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny nr KH(...)2008 zawarta w dniu (...) 2008 r. z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych rat z odsetkami za opóźnienie od momentu złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia o akceptacji nieważności umowy. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 60 miesięcy.

Umowa Banku Millennium nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 16 czerwca 2023 r. (III C 1914/20; SSO Rafał Schmidt):I. ustalił, że umowa kredytowa nr (...) zawarta w czerwcu 2008 r. przez powodów z pozwanym jest nieważna w całości,II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów do ich niepodzielnej ręki kwotę 684.012,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 maja 2022 r. do dnia zapłaty,III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania w całości, pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi sądowi. W ustnych motywach Sąd wskazał, że: kredytobiorcy mają interes prawny w żądaniu ustalenia, że umowa...

Umowa Banku Millennium nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Iwona Lizakowska-Bytof) wyrokiem z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 10239/21 przeciwko Bankowi Millennium S.A.: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w październiku 2008 r. pomiędzy powodami a pozwanym jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot zapłaconych kwot w wysokości 84.768,25 PLN oraz 45.105,34 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 czerwca 2023 r., III. w pozostałej części powództwo oddalił (odsetki za wcześniejszy okres liczony od daty wynikającej z przedsądowego wezwania do zapłaty). IV. kosztami procesu obciążył w całości...

Ustalenie nieważności umowy Millennium

Sąd Okręgowy Warszawie (SSO Katarzyna Dawid-Birska) w dniu 31 maja 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 916/21 wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa zawarta przez powoda z Bankiem Millennium w 2007 r. jest nieważna;II. zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 438.500,79 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 listopada 2022 r. do dnia zapłaty,III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,IV. zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 11.851,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.Sąd uznał, że umowa zawiera klauzule...

Nieważność umowy Millenium

W dniu 31 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Uchman; XXVIII C 15018/22), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w marcu 2008 r. przez powodów z Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 113.406,48 PLN oraz 69.980,54 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od: a) kwoty113.406,48 PLN oraz kwoty 49.002,25 dnia 27 marca 2018 r. do dnia zapłaty; b) kwoty 20.978,29 CHF od dnia 9 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. zasądził od pozwanego...