Wygrana z Millenium przekazana do ponownego rozpatrzenia

Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie o sygn.akt VI ACa 253/21 (SSA Teresa Mróz) uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2020 r., sygn. XXV C 2185/20 (SSO Kamil Gołaszewski) (wyrok ustalający nieważność wraz z zasądzeniem) i przekazał go do ponownego rozpoznania. Zdaniem Sądu Apelacyjnego umowa kredytu indeksowanego Banku Millennium może być wykonywana dalej z pominięciem klauzul przeliczeniowym w umowie (Sąd Apelacyjny opowiedział się za tzw. odfrankowieniem kredytu). Kancelaria wystosuje zażalenie do Sądu Najwyższego po wpływie uzasadnienia wyroku. Oczywiście samo „odfrankowienie” jest zgodne z Dyrektywą EWG 93/13, jednakże Sąd Apelacyjny...

Umowa Millennium nieważna

W dniu 21 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (w składzie SSO Monika Włodarczyk) w sprawie zarejestrowanej pod sygn. IV C 2950/20, wydał wyrok, w którym: 1. ustalił , że umowa kredytowa z dnia 11 września 2007 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna; 2. zasądził na rzecz powodów kwotę 413.236,51 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 października 2020 r. tj. od upływu terminu zakreślonego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty, 3. Sąd w całości obciążył pozwanego kosztami procesu i zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów w wysokości 11.834 PLN. Sąd wskazał, że powodowie posiadają...

Umowa z Millennium nieważna

W dniu 8 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (w składzie SSO Aleksandra Orzechowska, sygn. XXVIII C 5886/21) wydał wyrok w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A., w którym: - ustalił, że umowa kredytu z czerwca 2005 r. jest nieważna, - zasądził na rzecz powodów kwotę 110.944,99 PLN oraz 50.747,24 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 maja 2021 r. (upływu 14 dni od doręczenia wezwania) do dnia zapłaty oraz 1028,00 PLN z odsetkami od dnia 27 lipca 2022 r. (upływu 14 dni od doręczenia pozwu) do dnia zapłaty, - zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz...

Umowa Millennium nieważna

W dniu 28 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (w składzie SSO Aleksandra Orzechowska, sygn. XXVIII C 5377/21) wydał wyrok w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A., w którym: - ustalił, że umowa kredytu z czerwca 2008 r. jest nieważna. - zasądził na rzecz powoda kwotę 39.300,51 PLN oraz 52.261,39 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty. - zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz powoda kwotę 11.817,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty - tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd uznał,...

Umowa z Millennium nieważna

W dniu 11 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak; Sygn. akt: XXVIII C 570/21) wydał wyrok, w którym: 1. ustalił nieważność umowy kredytu z maja 2008 r. zawartej przez powodów z Bank Millennium S.A.; 2. zasądził od banku na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat kredytu w wysokości 303.609,77 PLN oraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 3. obciążył bank kosztami procesu. Sąd uznał, że pozwany nie wywiązał się z obowiązku informacyjnego odnośnie ryzyka kursowego. Pouczenia pozwanego nie były bowiem pełne, zrozumiałe i jednoznaczne dla konsumentów. Opierały się one tylko na Rekomendacji S, co Sąd uznał za niewystarczające....

Umowa z Millenium nieważna

W dniu 10.03.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział I Cywilny ( I C 2847/20) (SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka). 1. ustala nieważność umowy kredytu hipotecznego KH/3560/04/2006 indeksowanego do CHF zawartej pomiędzy powodami a pozwanym w dniu 22.06.2006 r. 2.zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 122.671,98 PLN oraz 38.017,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 6 października 2020 r. 3. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Ustne motywy: Sąd podzielił całkowicie stanowisko strony powodowej. Uznając,...

Umowa z Millennium nieważna

W dniu 9 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Duda; Sygn. akt: XXV C 702/20) wydał wyrok, w którym: 1. ustalił nieważność umowy kredytu z czerwca 2006 r. zawartej przez powodów z Bank Millennium S.A.; 2. zasądził od banku na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat kredytu w wysokości 148.832,65 PLN oraz 56.518,35 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 3. obciążył bank kosztami procesu. Sąd uznał, że ukształtowanie klauzul indeksacyjnych, które umożliwiały bankowi jednostronnego i arbitralnego ustalania wysokości świadczenia kredytobiorców, narusza istotę stosunku cywilnoprawnego wyrażoną w art. 353(1) kc, który powinien być oparty na zasadzie równości stron, w...

Umowa z Millennium nieważna

W dniu 24 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska w sprawie o sygn. XXVIII C 5593/21 przeciwko Bankowi Millennium S.A. wydał wyrok: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w maju 2007 r. jest w całości nieważna. II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty 55.863,61 PLN oraz 25.350,95 CHF wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 5 maja 2021 r. do dnia zapłaty (od wezwania). III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.902 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. W ocenie Sądu nieważności umowy kredytu należy upatrywać w przede wszystkim...

Umowa Banku Millennium prawomocnie nieważna

W dniu 18 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny (SSA Marzanna Góral; I ACa 627/21), częściowo zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2021 r. (SSO Ewy Jończyk III C 910/21). Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz powodów kwotę ponad 450 tys. zł. Sąd I instancji ustalił nieważność umowy, jednakże w zakresie roszczenia o zapłatę wskazał, że dostrzega wzbogacenie po stronie powodowej, a nie po stronie banku, z uwagi na to, że wartość kredytowanej nieruchomości wzrosła, a kredytobiorcy nie nadpłacili kwoty udzielonego kredytu. Zasądzenie żądanych kwot na rzecz kredytobiorców, zdaniem Sądu I instancji, nastąpiłoby...

Prawomocna wygrana z Millennium

Dnia 11 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 723/21; SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2021 r. (XXIV 897/17) co do nieważności umowy z sierpnia 2007 r. na kwotę ponad 700 tys PLN zawartej z Bankiem Millennium i oddalił apelację pozwanego banku. Sąd zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sąd Odwoławczy podziela ustalenia Sądu I Instancji co do ustalenia nieważności umowy kredytu. Zgodnie z utrwalony orzecznictwem sądów powszechnych strona powodowa miała interes prawny, aby wystąpić z takim żądaniem. Sąd...