Umowa z kwietnia 2006 r. zawarta z Millennium Bank S.A. nieważna.

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie wyrokiem z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie o sygn. I C 3419/23 (SSO Mariusz Matera) przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie: I. ustalił, że umowa kredytu z kwietnia 20006 r. jest w całości nieważna, II. zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 362.418,29 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 września 2023 r. do dnia zapłaty, III. zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 11.851,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 8 miesięcy. Sprawę prowadzi adw. Natalia Dobrowolska

Powództwo Banku Millennium oddalone. Oddalone powództwo wzajemne kredytobiorcy o waloryzację

15 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach (I C 1171/21; SSO Jarosław Klon) wydał wyrok, w którym: I. oddalił powództwo Banku Millennium o zwrot kwoty wypłaconego kredytu ze względu na fakt skutecznego dokonania potrącenia wzajemnych wierzytelności przez kredytobiorców (bank nie uznawał skuteczności tego potrącenia). II oddalił powództwo wzajemne kredytobiorców o waloryzację ich spłat wskaźnikiem inflacji. Sąd odrębnie zasądził koszty postępowania dla każdego z powództw, w rezultacie na rzecz kredytobiorców pozostaje kwota zwrotu ok. 5400 zł. Co do roszczenia kredytobiorców o waloryzację kwot zapłaconych przez kredytobiorców na rzecz banku, to sąd uznał, że tego typu roszczenie jest niezasadne, gdyż i...

Nieważność umowy Millennium

W dniu 11 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (SSO Jacek Tyszka, sygn. XXIV C 1298/21) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: 1) Ustalił nieważność umowy Millennium z listopada 2007 r.2) Zasądził od pozwanego na rzecz powodów ponad 340 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od stycznia 2018 r. do dnia zapłaty3) Oddalił powództwo w pozostałym zakresie (w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie za okres 7 dni)4) Ustalił, że pozwany ponosi koszty procesu w całości, a szczegółowe ich wyliczenie pozostawia referendarzowi sądowemu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej...

Oddalenie powództwa Banku Millennium – nieważna umowa kredytu rozliczona poprzez potrącenia

Wyrokiem z 10 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach (I C 1240/21; SSO Piotr Suchecki) oddalił powództwo Banku Millennium. Bank Millennium wytoczył sprawę kredytobiorcom po zapadnięciu prawomocnego wyroku w sprawie z powództwa kredytobiorców i ustaleniu nieważności umowy kredytu. Z niezrozumiałych względów bank domagał się zasądzenia całej kwoty kredytu w wysokości 300 tys. zł, pomimo dokonania potrącenia wierzytelności i dopłaceniu ok. 80 tys. zł różnicy przez kredytobiorców. Ponadto bank żądał zapłaty dodatkowego wynagrodzenia za tzw. korzystanie z kapitału. W toku postępowania bank cofnął częściowo powództwo o zwrot kapitału, ale z nieznanych powodów nie uznał potrącenia w zakresie kwoty ok. 77 tys....

Nieważność umowy kredytu z 2007 r. zawartej z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 16509/21 (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska) p-ko Bankowi Millennium S.A.: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę (...) PLN oraz (...) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) do dnia zapłaty; III. ustalił, że koszty procesu ponosi w całości pozwany, zaś szczegółowe ich wyliczenie polecił referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że sporna umowa kredytu jest nieważna z...

Apelacja Banku Millennium S.A. oddalona w całości!

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie zarejestrowanej pod sygn. I ACa 1989/22 (SSA Marzanna Góral) oddalił w całości apelację Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 września 2022 r. (sygn. I C 569/21, SSR del. Anna Lipińska) ustalającego nieważność umowy z kwietnia 2008 r. oraz zasądzającego od Banku Millennium S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 109.977,27 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia zapłaty. Ponadto, na rzecz kredytobiorcy została zasądzona kwota 4.050,00 PLN tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. W...

Prawomocna nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z Bankiem Millennium S.A.!

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie o sygn. V ACa 1915/22 (SSA Ewa Kaniok) przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie [po rozpoznaniu apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydziału Cywilnego (SSR del. Joanny Dalby-Sobczyńskiej) z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 200/21, ustalającego nieważność umowy kredytu z 2008 r. i zasądzającego od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN i kwotę (…) CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) 2021 r. do dnia zapłaty]: I. oddalił apelację pozwanego;...

Umowa Banku Millennium prawomocnie nieważna

14 czerwca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 2037/22; SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 września 2022 r. (XXIV C 1181/15; SSO Monika Dominiak) co do nieważności umowy kredytu indeksowanego Banku Millennium z 2006 r. na kwotę 250 tys. zł i zasądzenia zwotu kwot zapłaconych w wykonaniu tej umowy przez kredytobiorców, z tym że zmniejszył tę kwotę, uwzględniając fakt dokonania przez kredytobiorców w odpowiedzi na pozew banku potrącenia swojej wierzytelności z wierzytelnością banku o zwrot kwoty wypłaconego kredytu. To oświadczenie o potrąceniu przedłożył bank w toku postępowania apelacyjnego. Pomimo uwzględnienia potrącenia,...

Powództwo banku oddalone ze względu na potrącenie

Wyrokiem z 14 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie (I C 964/21; SSO Marek Ciszewski) oddalił powództwo banku Millennium o zwrot kwoty wypłaconego kredytu w wysokości 235 tys. zł, a to ze względu na dokonane przez kredytobiorców potrącenie, którego bank nie wiedzieć czemu nie uznawał. Z dochodzonej przez bank kwoty sąd zasądził tylko 45 złotych oraz odsetki za opóźnienie za 24 dni. Prawomocny wyrok w sprawie z powództwa kredytobiorców ustalający nieważność umowy zapadł 4 kwietnia 2023 r., a Sąd zasądził odsetki na rzecz banku od następnego dnia do 28 kwietnia 2023 r., kiedy wskutek oświadczenia kredytobiorców nastąpiło potrącenie wzajemnych...

Umowa Banku Millennium prawomocnie nieważna

27 maja 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Joanna Wisniewska-Sadomska; I ACa 1682/22) wydał wyrok, w którym zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 9 sierpnia 2022 r. (III C 64/20) i zasądził na rzecz kredytobiorcy dalsze odsetki ustawowe za opóźnienie od dochodzonych kwot za okres od 3 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.  Sąd Okręgowy ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej we wrześniu 2006 r. i zasądził na rzecz kredytobiorcy dochodzone kwoty z odsetkami od dnia złożenia oświadczenia o zgodzie na nieważnośc umowy. Przyjęta przez Sąd Apelacyjny data od której zasądzono kredytobiorcy odsetki za opóźnienie, to...

Umowa kredytu powiązanego z walutą uznana za ważną i uczciwą.

W dniu 21 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Eliza Kurkowska, sygn. II C 1121/20) wydał wyrok, w którym oddalił powództwo w całości i obciążył powodów kosztami procesu, pozostawiając szczegółowe rozliczenie kosztów referendarzowi sądowemu. W ocenie Sądu umowa kredytu zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest umową ważną i spełniającą wymogi art. 69 Prawa bankowego. Nie narusza ona zasady swobody umów oraz zasad współżycia społecznego. Zdaniem Sądu umowa jednoznacznie wskazywała po jakim kursie nastąpi indeksacja. W ocenie Sądu nie można przyjąć, że powodowie nie zostali pouczeni, gdyż takie pouczenie wynika z Informacji dla Wnioskodawców przedłożonej przez pozwany bank. Sąd...

Umowa Banku Millennium nieważna

20 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Iwona Golda-Pauszek, XXVIII C 3575/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił nieważność umowy kredytowej; II. umorzył postępowanie co do roszczenia o zapłatę kwoty 140 tys. zł. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia zapłaty; III. w pozostałym zakresie powództwo oddalił; IV. koszty procesu wzajemnie zniósł. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał że: Umowa została uznana za nieważną wskutek zawarcia w niej niedozwolonych postanowień indeksacyjnych. Co do roszczenia o zapłatę - Sąd doszedł do przekonania, że potrącenie dokonane przez kredytobiorcę w odpowiedzi na pozew...

Prawomocna nieważność umowy Millennium, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony

W dniu 15 maja 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny (SSA Anna Strączyńska, sygn. I ACa 10/23) utrzymał w całości wyrok I instancji ustalający nieważność umowy Banku Millennium S.A. z marca 2008 r. i zasądzający od pozwanego na rzecz powodów ponad 120 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od listopada 2017 r. do dnia zapłaty oraz ponad 24 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od czerwca 2019 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd Apelacyjny zasądził od pozwanego na rzecz powodów 6.750 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Zdaniem Sądu umowa...

Nieważność umowy Millennium

W dniu 23 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krzysztof Świderski, XXVIII C 2752/23) wydał wyrok, w którym: 1. umorzył postępowanie w części, w której został cofnięty pozew; 2. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z  września 2007 r. zawarta przez powodów z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; 3. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; 4. ustalił, że koszty procesu ponosi w całości pozwany Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie a szczegółowe ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu. W ocenie Sądu powództwo było zasadne niemal w całości. Roszczenie o zapłatę zostało oddalone z uwagi na podniesiony skutecznie...

Roszczenie Banku Millennium S.A. o zwrot udostępnionego kapitału oddalone!

W dniu 16 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (I C 1855/22; SSO Igor Zduński) w sprawie z powództwa Banku Millennium S.A. przeciwko kredytobiorcom wydał wyrok, w którym: I. umorzył postępowanie co do kwoty 193.404,32 PLN, tj. co do roszczenia o zwrot tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, II. oddalił powództwo w pozostałym zakresie, czyli co do zwrotu kwoty 304 tys. zł. wypłaconej w wykonaniu umowy kredytu, ze względu na dokonane przez kredytobiorcę potrącenie wzajemnych wierzytelności. III. zniósł koszty postępowania pomiędzy stronami. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 16 miesięcy.

Nieważność umowy Millennium

W dniu 12 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Uchman; XXVIII C 14980/22), wydał wyrok, w którym: I. ustalił nieważność umowy kredytowej; II. zasądził od pozwanego Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów w częściach równych po 1/2 na rzecz każdego z powodów kwoty 153.011,28 PLN oraz 28.193,53 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 sierpnia 2018 r. do dnia zapłaty; III. w pozostałym zakresie powództwo główne oddalił; IV. zasądził od pozwanego Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów koszty procesu, w tym koszty zastępstwa...

Sąd Najwyższy przyjmuje do rozpoznania skargę kasacyjną w zakresie oddalonych odsetek!

W dniu 9 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy (SSN Marcin Łochowski, sygn. I CSK 462/24) przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną skierowaną w imieniu naszych Klientów od oddalonego roszczenia odsetkowego. Sprawa dotyczy wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 września 2024 r., sygn. I ACa 1140/22. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Decyzja w zakresie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania zapadła po 7 tygodniach od wpływu skargi do Sądu. Skarga kasacyjna dotyczyła wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku (I ACa 1140/22; Grażyna Wołosowicz, Jarosław Kamiński, Tomasz Sagała), który zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 18 maja 2022 r. (I C...

Nieważność umowy Millennium

W dniu 9 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Grenda; XXVIII C15423/22), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny sporządzona w dniu 6 października 2006 r. i zawarta pomiędzy powodami, a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 74.011,45 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 listopada 2023 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo główne w pozostałym zakresie; IV. koszty postępowania wzajemnie zniósł między stronami. Sąd uznał, że z uwagi na postanowienia niedozwolone zawarte w spornej umowie kredytu umowa jest nieważna. Sąd przyjął w tym zakresie...

Kolejne dobre wiadomości z Sądu Najwyższego! Sąd Najwyższy nie przyjął do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millennium!

Postanowieniem z 26 marca 2024 r. (I CSK 6794/22; SSN Krzysztof Grzesiowski) nie przyjął do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millennium od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 lutego 2022 r. (I ACa 627/21). Sprawa jest ostatecznie zakończona. Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki. Skarga kasacyjna wpłynęła do Sądu Najwyższego w grudniu 2022 r. a całe postępowanie trwało 57 miesięcy. Skarga kasacyjna banku dotyczyła wyroku wydanego w dniu 18 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny (SSA Marzanna Góral; I ACa 627/21), który częściowo zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2021 r. (SSO Ewy...

Nieważność umowy kredytowej z 2007 r. zawartej z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 25 marca 2024 r. (SSO Łukasz Wilkowski) w sprawie o sygn. I C 2153/23 przeciwko Bankowi Millennium S.A.: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę (…) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) 2023 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się...