Nieważność umowy kredytu z 2007 r. zawartej z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 26 lutego 2024 r. (SSO Edyta Sornat-Unisk) w sprawie o sygn. XXVIII C 14002/23 przeciwko Bankowi Millennium S.A.: I. ustalił, że umowa kredytu z 2007 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę (...) PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia (...) do dnia zapłaty, zastrzegając, że zapłata przez pozwanego zasądzonej kwoty nastąpi za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów zapłaty kwoty (...) PLN; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu...

Umowa Banku Millennium nieważna

Wyrokiem z dnia 21 lutego 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Uchman, sygn. akt XXVIII C 14860/22) I. ustalił, że umowa kredytowa o kredyt hipoteczny z (... ) października 2007 r. na kwotę ok. 1,5 mln. zł zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna; II. zasądził od pozwanego Millennium S.A. na rzecz powodów (...) do ich majątku wspólnego kwotę 893.536,73 PLN oraz kwotę 55.533,15 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 października 2017 r. do dnia zapłaty; III. w pozostałym zakresie oddalił powództwo co do roszczenia głównego; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu, w tym koszty...

Nieważność umowy Millennium

W dniu 15 lutego 20204 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Dorota Stokowska-Komorowska, sygn. XXVIII C 15758/23) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: Ustalił nieważność umowy kredytu Millennium S.A. z 2006 r. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów ponad 33 tys. PLN oraz 35 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty; Ustalił zasadę ponoszenia kosztów postępowania w ten sposób, że całość kosztów poniesie pozwany, szczegółowe wyliczenie kosztów pozostawiające referendarzowi sądowemu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Prawomocna nieważność umowy Millennium, odsetki od wezwania, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony!

Wyrokiem z dnia 1 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Ewa Kaniok, SSA Edyta Jefimko, SSA Bernard Chazan, sygn. akt V ACa 1291/22):  Oddalił w całości apelację banku Millenium, Zasądził od pozwanego na rzecz powodów 8.100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. Apelacja wywiedziona przez bank dotyczyła wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny, (sygn. akt IV C 2950/20, SSO Monika Włodarczyk), w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do kursu CHF z września 2007 r. i zasądził od pozwanego na rzecz powodów 413.236,51 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 października 2020...

Oddalenie roszczenia Banku Millennium o zwrot kapitału i waloryzację wskaźnikiem inflacji!

Wyrokiem z dnia 19 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie (SSO Krystian Szeląg, sygn. akt I C 887/23) oddalił powództwo Banku Millennium dotyczące żądania głównego (zwrot kapitału) i jednego z roszczeń ewentualnych (waloryzacja). Pozew banku pierwotnie obejmował również żądanie zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, ale na rozprawie pełnomocnik banku cofnął roszczenie w tym zakresie, co doprowadziło do umorzenia postępowania co do tego punktu pozwu. Dodatkowo zasądził od strony powodowej na rzecz pozwanych kwotę 10.902,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi...

Prawomocna przegrana Banku Millennium

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 11 stycznia 2024 r. (I ACa 411/23; SSO del. Adam Jaworski) przeciwko Bankowi Millennium S.A.: - oddalił apelację pozwanego w całości, - zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8.100,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Apelacja banku została złożona od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 grudnia 2022 r. (XXV C 2615/19; Adam Mitkiewicz), w którym sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej w kwietniu 2007 r. i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego. Jednocześnie SO uwzględnił złożony przez bank...

Prawomocna nieważność umowy kredytu Banku Millennium

Wyrokiem z 11 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy (V Ca 2637/22; Wiesława Śmich) oddalił apelację banku Millennium od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 2 grudnia 2021 r. (I C 2863/17; Aleksandra Koman - Rykowska), w którym to wyroku sąd przesłankowo ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego z czerwca 2007 r. i zasądził zwrot dochodzonej kwoty z odsetkami od daty wniesienia powództwa to jest od sierpnia 2017 r. Sąd odwoławczy nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania, wskazując, że stanowi on nadużycie prawa i nie przysługuje w sytuacji, w której kredytobiorca zapłacił więcej na rzecz banku...

Wygrana w sprawie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XVI Wydział Cywilny (SSR Urszula Żółtak, sygn. XVI C 2635/20) wydał wyrok, w którym: Zasądził od pozwanego Banku Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 32.278,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 września 2020 r. do dnia zapłaty; Oddalił powództwo w pozostałym zakresie; Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.617,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ocenie sądu postanowienia dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego stanowią klauzule abuzywne, z wyjątkiem pierwszej opłaty (3.263,00 PLN), gdyż wysokość tej opłaty była kredytobiorcy znana już od początku. Dlatego też Sąd...

Umowa Banku Millennium uznana za ważną.

W dniu 4 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Edyta Bryzgalska, XXV 2034/20) wydał wyrok oddalający powództwo kredytobiorcy. Rozstrzygnięcie nie budzi zaskoczenia z uwagi na skład, w którym został wydany. Sędzia konsekwentnie oddala powództwa wskazując, że umowy kredytów powiązanych z walutami obcymi są uczciwe i spełniają wszystkie wymogi prawa. Sędzia w ustnych motywach wskazała, że umowa nie narusza zasady swobody umów oraz zasad współżycia społecznego. Dopuszczalność zawierania tego typu umów została przesądzona w judykaturze i w doktrynie. Jeśli chodzi o klauzule ryzyka to pouczenie, które zostało udzielone powodowi, było pouczeniem właściwym, zgodnym z ówczesną Rekomendacją S. Jeśli chodzi...

Nieważność umowy kredytu z 2007 r. zawartej z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 28 grudnia 2023 r. (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak) w sprawie o sygn. XXVIII C 13705/21 przeciwko Bankowi Millennium S.A.: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. zawarta przez powodów z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty po (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) 2021 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałej części; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty (…) PLN, tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia...

Umowa Banku Millennium nieważna

18 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Kubczak, IV C 1136/20) wydał wyrok, w którym:1. ustalił, że Umowa kredytu z (...) września 2008 r. zawarta przez powodów z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie  jest nieważna; 2. zasądził od banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwoty po: a) 67.839,42 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty, b) 556,81 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty, c) 2.011,50 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 stycznia 2021 r. do dnia zapłaty;3. oddalił...

Oddalenie powództwa Banku Millennium S.A. oraz ustalenie nieważności Umowy z 2008 r.

W dniu 18 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (sygn. XXVIII C 5613/23, SSO Maciej Nawrocki) wydał wyrok w sprawie wytoczonej przez Bank Millennium S.A. przeciwko kredytobiorcy w związku z wypowiedzianą umową kredytu (pozwany kredytobiorca w odpowiedzi na pozew wniósł powództwo wzajemne): I. w sprawie z powództwa głównego: oddalił powództwo Banku Millennium S.A., zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 10.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. II. w sprawie z powództwa wzajemnego: ustalił, że Umowa kredytu hipotecznego nr KH/7978/06/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. jest nieważna, zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz...

Prawomocna nieważność umowy Millennium!

W dniu 15 grudnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Jolanta Pyźlak; VI ACa 1827/22), wydał wyrok, w którym: 1. zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 2 w ten tylko sposób, że zastrzega, że zapłata kwoty zasądzonej w tym punkcie nastąpi za jednoczesnym zaofiarowaniem pozwanemu przez powoda zwrotu pozostałej kwoty kapitału kredytu tj. kwoty 230.567,49 PLN lub zabezpieczeniem roszczenia o jej zwrot; 2.  oddalił apelację w pozostałej części; 3. zasądził od pozwanego Banku Millennium S.A. na rzecz powoda kwotę 8.100,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o kosztach do dnia zapłaty. Sąd Apelacyjny uznał...

Nieważność umowy Millennium

W dniu 12 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Krzysztof Świderski) w sprawie o sygn. akt XXVIII C 2756/23 wydał wyrok, w którym: 1. ustalił, że umowa kredytowa z grudnia 2006 r., zawarta między powodem, a Bankiem Millennium S.A. jest w całości nieważna; 2. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 118.640,94 zł oraz kwotę 18.900,11 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od każdej z tych kwot od dnia 4 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty; 3. oddalił powództwo w pozostałej części; 4. ustalił, że koszty procesu ponosi w całości pozwany Bank, pozostawiając ich...

Umowa Banku Millennium S.A. z 2008 r. nieważna

W dniu 30 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII Wydział Cywilny, SSO Edyta Sornat-Unisk) wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny nr KH/0814/04/2008 z dna 6 czerwca 2008 r. jest nieważna, II. zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 64.169,69 PLN oraz 38.209,92 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 5 października 2021 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie, IV. zasądził od banku na rzecz powoda koszty procesu, pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański oraz adw. Natalia Dobrowolska. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie...

Nieważność umowy Millennium

W dniu 29 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII Wydział Cywilny, SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak) wydał wyrok, w którym: 1. Ustalił, iż umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy powodami, a pozwanym Bankiem Millennium jest nieważna w całości. 2. Zasądza od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 78 696,13 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 września 2020 r. do dnia zapłaty. 3. Zasądza od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 50 396,91 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 września 2020 r. do dnia zapłaty. 4. W pozostałym zakresie powództwo oddala.  5. Zasądza od...

Umowa Banku Millennium nieważna

27 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 55/21 ; SSO Ewa Suchecka- Bartnik) wydał wyrok, w którym orzekł, że: 1. umowa o kredyt indeksowany zawarta z Bankiem Millennium w styczniu 2008 r. jest nieważna; 2. zasądził na rzecz powódki kwoty 106.110,78 PLN z odsetkami od 4.12.2020 oraz 44.190,18 CHF z odsetkami od dnia 12.05.2021; 3. powództwo w pozostałym zakresie oddalił; 4. koszty zasądził na rzecz powódki, ich szczegółowe wyliczenie pozostawiono referendarzowi; Z ustnych motywów rozstrzygnięcia: - istnieje interes prawny powódki w ustaleniu nieważności, - umowa musiała zostać uznana za nieważną z powodu zawartych w niej klauzul abuzywnych obejmujących...

Umowa Banku Millennium nieważna

24 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 628/21; SSO Aleksandra Różalska-Danilczuk) wydał wyrok, w którym: ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny nr (...) zawarta dnia (...) października2005 r. pomiędzy (...) i (...) a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie – jest nieważna; zasądza od pozwanego na rzecz powódki (...) kwotę 41.869,88 zł wraz zustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 20 listopada 2023 r. do dniazapłaty; oddala powództwo w pozostałym zakresie; zasądza od pozwanego rzecz powódki (...) 6.917,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz zustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszegowyroku do dnia...

Umowa zawarta z Bankiem Millennium uznana za nieważną.

W dniu 22 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Błażejewska Leoniak, sygn. XXVIII C 13871/21) wydał wyrok, w którym: 1) ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt hipoteczny zawartej 26 września 2006 r.; 2) zasadził na rzecz jednego z powodów kwotę 331.646,81 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty; 3) oddalił roszczenie odsetkowe za okres od upływu terminu z przedsądowego wezwania do 14 dnia od doręczenia pozwanemu pozwu. 4) zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w tym koszty zastępstwa...

Nieważność umowy Millennium

W dniu 26 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Pawłowska, sygn. XXVIII C 21277/22) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym Ustalił, że umowa z grudnia 2005 r. zawarta przez powodów z bankiem Millennium jest nieważna Zasądził od pozwanego Banku Millennium na rzecz powodów łącznie kwotę 233.499,29 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 października 2022 r. do dnia zapłaty Umarza postępowanie co do kwoty 191,86 złotych wobec cofnięcia powództwa w tym zakresie; Zasądza od pozwanego Banku Millennium S.A. na rzecz powodów kwotę 11.868,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Wyrok...