Sąd Najwyższy przyjmuje do rozpoznania skargę kasacyjną w zakresie oddalonych odsetek!

W dniu 9 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy (SSN Marcin Łochowski, sygn. I CSK 462/24) przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną skierowaną w imieniu naszych Klientów od oddalonego roszczenia odsetkowego. Sprawa dotyczy wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 września 2024 r., sygn. I ACa 1140/22. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Decyzja w zakresie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania zapadła po 7 tygodniach od wpływu skargi do Sądu. Skarga kasacyjna dotyczyła wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku (I ACa 1140/22; Grażyna Wołosowicz, Jarosław Kamiński, Tomasz Sagała), który zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 18 maja 2022 r. (I C...

Kolejne dobre wiadomości z Sądu Najwyższego! Sąd Najwyższy nie przyjął do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millennium!

Postanowieniem z 26 marca 2024 r. (I CSK 6794/22; SSN Krzysztof Grzesiowski) nie przyjął do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millennium od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 lutego 2022 r. (I ACa 627/21). Sprawa jest ostatecznie zakończona. Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki. Skarga kasacyjna wpłynęła do Sądu Najwyższego w grudniu 2022 r. a całe postępowanie trwało 57 miesięcy. Skarga kasacyjna banku dotyczyła wyroku wydanego w dniu 18 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny (SSA Marzanna Góral; I ACa 627/21), który częściowo zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2021 r. (SSO Ewy...

Sąd Najwyższy oddala skargę kasacyjną mBanku!

W dniu 9 lutego 2024 r. Sąd Najwyższy (SSN Władysław Pawlak, SSN Paweł Grzegorczyk, SS Agnieszka Piotrowska, sygn. II CSKP 13/23) oddalił skargę kasacyjną mBanku od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2021 r., sygn. akt V ACa 427/20 ustalającego nieważność umowy kredytu! Wyrok jest ostateczny. Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A. Poniżej informacja na temat wyroku Sądu Apelacyjnego: 26 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Marta Szerel; V ACa 427/20) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2020...

Tydzień pod znakiem umów d. Fortis Banku. Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej banku, wyrok jest ostateczny!

W dniu 20 grudnia 2023 r. Sąd Najwyższy (SSN Mariusz Załucki, sygn. I CSK 2349/23) odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej banku BNP Paribas Bank Polska S.A. od korzystnego dla kredytobiorców wyroku ustalającego nieważność umowy d. Fortis Banku (VI ACa 166/22 wyrok z dnia 20 grudnia 2022 r.; SSA Małgorzata Kuracka). Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A. Postępowanie we wszystkich instancjach do czasu odmowy przyjęcia skargi trwało 33 miesiące. Skarga kasacyjna wpłynęła do Sądu Najwyższego w czerwcu 2023 r.

Niekorzystny wyrok Sądu Najwyższego

Wyrokiem z 19.09.2023 r. (II CSKP 1627/22) Sąd Najwyższy w składzie Dariusz Pawłyszcze, Romuald Dalewski i Jarosław Sobutka (sprawozdawca) (sędziowie rekomendowani przez nową KRS) uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23.07.2020 r. (VI ACa 768/19) ustalający nieważność umowy d. Polbanku z marca 2008 r. W ustnym uzasadnieniu wyroku, sędzia sprawozdawca stwiedził, że orzecznictwo SN w sprawach "frankowych" nie jest jednolite, nie została wydana uchwała całego składu Izby, w związku z tym każda sprawa jest odrębna. Zdaniem sędziego nie ma powodu, aby umowy miały być uznawane za nieważne po tylu latach, zwłaszcza że nie były sprzeczne z prawem a przedsiębiorcy...

Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millenium!

W dniu 23 sierpnia 2023 r. Sąd Najwyższy w składzie (SSN Krzysztof Wesołowski, sygn. I CSK 6820/22 wydał postanowienie, w którym odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millenium od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 r., sygn. I ACa 34/22. Wyrok ustalający nieważność jest zatem ostateczny! Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów 5.400 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej przez mBank S.A.!

Sąd Najwyższy (I CSK 5840/22; SSN Krzysztof Wesołowski) postanowieniem z dnia 6 lipca 2023 r. odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej przez mBank S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2022 r. (V ACa 839/21; SSA Ewa Kaniok), oddalającego w całości apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 lipca 2021 r. (XXVIII C 1791/21; Tomasz Niewiadomski) ustalającego, że umowa o kredyt hipoteczny „mPlan” waloryzowany kursem CHF z 2007 r. jest nieważna i zasądzającego na rzecz strony powodowej dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty wynikającej z przedsądowego...

Sąd Najwyższy uchyla prawomocny nakaz zapłaty z 2016 r. i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania!

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie o sygn. akt II NSNc 69/23 (w składzie: SSN Tomasz Przesławski, SSN Tomasz Demendecki i ławnik SN Marek Józef Totleben) uchylił zaskarżony nakaz zapłaty z 2016 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Orzeczenie to zapadło na skutek skargi nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego, złożonej na wniosek r. pr. Grzegorza Godziny z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p. Sprawa dotyczy umowy kredytu hipotecznego indeksowanego kursem franka szwajcarskiego, zawartej z d. Euro Bank S.A. w 2008 r., w której z uwagi na brak terminowych spłat kredytu, bank wypowiedział umowę, wytoczył...

Wygrana w przedsądzie SN

Sąd Najwyższy (I CSK 4565/22; SSN Maciej Kowalski) w dniu 28 marca 2023 r. odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millennium od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28.12.2021 r. (I ACa 659/21; SSA Dorota Markiewicz), który ustalił nieważność umowy kredytu, zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych rat kredytu z zastrzeżeniem prawa zatrzymania do czasu zwrotu przez kredytobiorcę kwoty kredytu i oddalił roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie. Kredytobiorca nie składał skargi kasacyjnej. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty z sierpnia 2016 na ponad 750 tys PLN

Do Kancelarii zgłosili się klienci z prawomocnym nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w dniu 31 sierpnia 2016 r., sygn. akt I Nc 197/16 na rzez Banku BPH (umowa d. Ge Money Banku z 2008 r.). Sąd zasądził na rzecz banku ponad 750 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 2016 r. do dnia zapłaty. Niestety w czasie, kiedy bank pozwał kredytobiorców (po wypowiedzeniu umowy) sądy nie weryfikowały z urzędu, czy umowa zawiera nieuczciwe zapisy umowne, czy też nie. Kredytobiorcy próbowali samodzielnie zaskarżyć nakaz zapłaty, jednakże ze względu na niewłaściwą ilość odpisów złożonego przez nich...

Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millennium S.A. – umowa kredytu definitywnie nieważna

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2022 r. sygn. akt I CSK 2886/22 Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej banku od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2021 r. sygn. akt I ACa 594/21. W toku postępowania powództwo kredytobiorcy zostało uwzględnione w całości, tj. ustalono nieważność zawartej umowy kredytu oraz zasądzono na rzecz powódki kwotę ponad 14 tys. PLN oraz ponad 25 tys. CHF. Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański i adw. Fabian Orłowski.

Kolejna ostatecznie wygrana sprawa w Sądzie Najwyższym

Postanowieniem z 29 listopada 2022 r. SN w składzie SSN Ewa Stefańska (I CSK 3945/22) odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej mBanku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, V wydział cywilny odwoławczy z 4 marca 2022 r. (V Ca 2981/18; SSO Dorota Walczyk), w którym Sąd uznał przesłankowo umowę kredytu za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot rat z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego. Ponieważ jednak mBank wytoczył sprawę o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia, to do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze ta kwestia. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański i adw. Anna Wolna-Sroka.

Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej Getin Noble Banku do rozpoznania

Postanowieniem z 19 października 2022 r. SSN Tomasz Szanciłło (I CSK 4982/22) odmawia przyjęcia skargi banku od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10 marca 2022 r. (VI ACa 7/21), w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu, ale oddalił roszczenie o zapłatę wskutek skutecznie dokonanego potrącenia roszczenia kredytobiorców z roszczeniem banku o zwrot kwoty wypłaconej w wykonaniu nieważnej umowy kredytu. W ten sposób sprawa jest ostatecznie zakończona. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millennium!

Kolejna wygrana przed SN! Postanowieniem dnia 12 października 2022 r., w sprawie o sygn. akt I CSK 3784/22, Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millennium od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 lutego 2022 r., sygn. akt I ACa 529/21. Dodatkowo bank został obciążony kosztami zastępstwa procesowego postępowania kasacyjnego. Umowa kredytu indeksowanego Banku Millennium z kwietnia 2007 r. została ostatecznie uznana za nieważną! Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Kolejna dobra wiadomość z Sądu Najwyższego!

W dniu 22 września 2022 r. Sąd Najwyższy w sprawie I CSK 4279/22 odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez mBank S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2021 r. I ACa 179/21 (SSA Katarzyna Jakubowska - Pogorzelska), w którym to wyroku Sąd podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 3 września 2020 r. (SSR del. Ewa Wiśniewska-Wiecha; I C 530/17), w którym Sąd ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do kursu CHF z czerwca 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 160.867,28 PLN oraz 61.867,28 CHF zł wraz z odsetkami ustawowymi za...

Kolejny korzystny wyrok Sądu Najwyższego!

18 sierpnia 2022 r. Sąd Najwyższy (II CSKP 387/22; Prezes SN Joanna Misztal-Konecka, przewodniczący, sprawozdawca; ‎SSN Marcin Krajewski; SSN Mariusz Załucki) oddalił skargę Banku Raiffeisen (d. Polbank EFG) od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 listopada 2019 r. (SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska; SA Beata Kozłowska (spr.); SO del. Agnieszka Wachowicz-Mazur), w którym to wyroku Sąd zasądził zwrot rat kredytu ze względu na nieważność umowy kredytu indeksowanego z sierpnia 2007 r. (wraz z odsetkami od wezwania przedsądowego). Sąd Okręgowy wyrokiem z 20 grudnia 2017 r. (I C 265/16; SSO Andrzej Kuryłek) oddalił roszczenie kredytobiorców w całości. Pięć lat później kredytobiorcy ostatecznie...

Wygrana przed Sądem Najwyższym!

Kolejna wygrana przed Sądem Najwyższym! 14 lipca 2022 r. Sąd Najwyższy w sprawie I CSK 2454/22 odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej mBank S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5 października 2021 r. (I ACa 396/21 ; SSO del. Anna Strączyńska) - w tym wyroku Sąd uznał umowę za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot rat wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia wezwania przedsądowego. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

Kolejny sukces w Sądzie Najwyższym

19 maja 2022 r. w sprawie (II CSKP 398/22 (wcześniej I CSKP 309/21; I CSK 239/20) SN uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30.12.2019 r. (I ACa 598/18; spr. SSA Roman Dziczek). W tym wyroku Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 czerwca 2018 r. (I C 353/17; SSR del. Tadeusz Bulanda) i oddalił powództwo kredytobiorcy bazując na teorii salda, a ponadto uznał, że konieczne byłoby i tak sformułowanie powództwa o "unieważnienie" umowy. Ponieważ zaś w uzasadnieniu wyroku kwestia ważności / nieważności umowy nie została jasno przesądzona, to należało złożyć skargę kasacyjną. Po uchyleniu wyroku Sąd...

Wygrana przed Sądem Najwyższym

Kolejna wygrana przed SN! W dniu 18 maja 2022 r. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Banku Millennium od wyroku SA w Warszawie z 13.11.2019 r. (I ACa 674/18), który podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 27 lipca 2018 r. (XXIV C 241/17). Umowa kredytu indeksowanego Banku Millennium z lutego 2007 r. nieważna. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

Umowa mBanku nieważna

Skarga kasacyjna banku odrzucona, umowa mBanku nieważna, sprawa ostatecznie zakończona. Na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 maja 2022 r. Sąd Najwyższy odrzucił ze względów formalnych skargę mBanku w sprawie II CSKP 413/22, którą wcześniej przyjął do rozpoznania w dniu 20 listopada 2020 r. (I CSK 259/20; SSN Waldemar Pawlak). Wyrokiem z 25 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 359/17; SSO Ewa Ligoń-Krawczyk) nie dopatrzył się nieuczciwości umowy i oddalił powództwo kredytobiorcy o zapłatę, w tym na podstawie tego, że umowa jest nieważna. W sprawie nie było formulowane odrębne roszczenie o ustalenie, gdyż w tamtym czasie sądy uznawały...