Kolejny korzystny wyrok Sądu Najwyższego!

18 sierpnia 2022 r. Sąd Najwyższy (II CSKP 387/22; Prezes SN Joanna Misztal-Konecka, przewodniczący, sprawozdawca; ‎SSN Marcin Krajewski; SSN Mariusz Załucki) oddalił skargę Banku Raiffeisen (d. Polbank EFG) od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 listopada 2019 r. (SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska; SA Beata Kozłowska (spr.); SO del. Agnieszka Wachowicz-Mazur), w którym to wyroku Sąd zasądził zwrot rat kredytu ze względu na nieważność umowy kredytu indeksowanego z sierpnia 2007 r. (wraz z odsetkami od wezwania przedsądowego). Sąd Okręgowy wyrokiem z 20 grudnia 2017 r. (I C 265/16; SSO Andrzej Kuryłek) oddalił roszczenie kredytobiorców w całości. Pięć lat później kredytobiorcy ostatecznie...

Wygrana przed Sądem Najwyższym!

Kolejna wygrana przed Sądem Najwyższym! 14 lipca 2022 r. Sąd Najwyższy w sprawie I CSK 2454/22 odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej mBank S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5 października 2021 r. (I ACa 396/21 ; SSO del. Anna Strączyńska) - w tym wyroku Sąd uznał umowę za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot rat wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia wezwania przedsądowego. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

Kolejny sukces w Sądzie Najwyższym

19 maja 2022 r. w sprawie (II CSKP 398/22 (wcześniej I CSKP 309/21; I CSK 239/20) SN uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30.12.2019 r. (I ACa 598/18; spr. SSA Roman Dziczek). W tym wyroku Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 czerwca 2018 r. (I C 353/17; SSR del. Tadeusz Bulanda) i oddalił powództwo kredytobiorcy bazując na teorii salda, a ponadto uznał, że konieczne byłoby i tak sformułowanie powództwa o "unieważnienie" umowy. Ponieważ zaś w uzasadnieniu wyroku kwestia ważności / nieważności umowy nie została jasno przesądzona, to należało złożyć skargę kasacyjną. Po uchyleniu wyroku Sąd...

Wygrana przed Sądem Najwyższym

Kolejna wygrana przed SN! W dniu 18 maja 2022 r. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Banku Millennium od wyroku SA w Warszawie z 13.11.2019 r. (I ACa 674/18), który podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 27 lipca 2018 r. (XXIV C 241/17). Umowa kredytu indeksowanego Banku Millennium z lutego 2007 r. nieważna. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

Umowa mBanku nieważna

Skarga kasacyjna banku odrzucona, umowa mBanku nieważna, sprawa ostatecznie zakończona. Na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 maja 2022 r. Sąd Najwyższy odrzucił ze względów formalnych skargę mBanku w sprawie II CSKP 413/22, którą wcześniej przyjął do rozpoznania w dniu 20 listopada 2020 r. (I CSK 259/20; SSN Waldemar Pawlak). Wyrokiem z 25 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 359/17; SSO Ewa Ligoń-Krawczyk) nie dopatrzył się nieuczciwości umowy i oddalił powództwo kredytobiorcy o zapłatę, w tym na podstawie tego, że umowa jest nieważna. W sprawie nie było formulowane odrębne roszczenie o ustalenie, gdyż w tamtym czasie sądy uznawały...

Wygrana przed Sądem Najwyższym!

SN potwierdza nieważność umowy. Wyrokiem z 3 lutego 2022 r. Sąd Najwyższy (II CSKP 975/22; SSN Małgorzata Manowska (spr.); SSN Marcin Łochowski; SSN Tomasz Szanciło) oddalił skargę kasacyjną Raiffeisen Bank International AG od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19 sierpnia 2020 r. (VI ACa 345/19), którym Sąd uznał umowę kredytu d. Polbank EFG z 2008 r. za nieważną. Sąd Najwyższy stwierdził, że: - sporne klauzule indeksacyjne nie zostały wyrażone jasnym językiem, ponieważ nie pozwoliły powódce na oszacowanie konsekwencji ekonomicznych płynących z umowy. - klauzule indeksacyjne odnoszą się do głównego świadczenia stron, ale mogą być badane pod kątem uczciwości, ze...

Sąd Najwyższy za nieważnością umowy kredytu indeksowanego do CHF

Opublikowano uzasadnienie wyroku SN z 11 grudnia 2019 r. (V CSK 382/18), w składzie: Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) Roman Trzaskowski (sprawozdawca) i Katarzyna Tyczka-Rote. Wyrok jest istotny, gdyż po raz pierwszy Sąd Najwyższy stwierdził, że wadliwy mechanizm indeksacji w umowie kredytu prowadzi do nieważności całej umowy. Do tej pory SN konsekwentnie twierdził, że umowy można wykonywać bez indeksacji, ale z pozostawieniem stawki LIBOR, co miało nie tylko eliminować ryzyko kredytobiorcy, ale również zapewniać efekt prewencyjny poprzez zniechęcanie przedsiębiorców od narzucania nieuczciwych umów. SN podkreślił, że przy nieważnej umowie każdej ze stron przysługuje własne roszczenie o zwrot nienależnie zapłaconych kwot (tzw. teoria...