Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millennium S.A. – umowa kredytu definitywnie nieważna

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2022 r. sygn. akt I CSK 2886/22 Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej banku od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2021 r. sygn. akt I ACa 594/21. W toku postępowania powództwo kredytobiorcy zostało uwzględnione w całości, tj. ustalono nieważność zawartej umowy kredytu oraz zasądzono na rzecz powódki kwotę ponad 14 tys. PLN oraz ponad 25 tys. CHF. Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański i adw. Fabian Orłowski.

Kolejna ostatecznie wygrana sprawa w Sądzie Najwyższym

Postanowieniem z 29 listopada 2022 r. SN w składzie SSN Ewa Stefańska (I CSK 3945/22) odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej mBanku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, V wydział cywilny odwoławczy z 4 marca 2022 r. (V Ca 2981/18; SSO Dorota Walczyk), w którym Sąd uznał przesłankowo umowę kredytu za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot rat z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego. Ponieważ jednak mBank wytoczył sprawę o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia, to do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze ta kwestia. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański i adw. Anna Wolna-Sroka.

Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej Getin Noble Banku do rozpoznania

Postanowieniem z 19 października 2022 r. SSN Tomasz Szanciłło (I CSK 4982/22) odmawia przyjęcia skargi banku od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10 marca 2022 r. (VI ACa 7/21), w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu, ale oddalił roszczenie o zapłatę wskutek skutecznie dokonanego potrącenia roszczenia kredytobiorców z roszczeniem banku o zwrot kwoty wypłaconej w wykonaniu nieważnej umowy kredytu. W ten sposób sprawa jest ostatecznie zakończona. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millennium!

Kolejna wygrana przed SN! Postanowieniem dnia 12 października 2022 r., w sprawie o sygn. akt I CSK 3784/22, Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millennium od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 lutego 2022 r., sygn. akt I ACa 529/21. Dodatkowo bank został obciążony kosztami zastępstwa procesowego postępowania kasacyjnego. Umowa kredytu indeksowanego Banku Millennium z kwietnia 2007 r. została ostatecznie uznana za nieważną! Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Kolejna dobra wiadomość z Sądu Najwyższego!

W dniu 22 września 2022 r. Sąd Najwyższy w sprawie I CSK 4279/22 odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez mBank S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2021 r. I ACa 179/21 (SSA Katarzyna Jakubowska - Pogorzelska), w którym to wyroku Sąd podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 3 września 2020 r. (SSR del. Ewa Wiśniewska-Wiecha; I C 530/17), w którym Sąd ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do kursu CHF z czerwca 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 160.867,28 PLN oraz 61.867,28 CHF zł wraz z odsetkami ustawowymi za...

Kolejny korzystny wyrok Sądu Najwyższego!

18 sierpnia 2022 r. Sąd Najwyższy (II CSKP 387/22; Prezes SN Joanna Misztal-Konecka, przewodniczący, sprawozdawca; ‎SSN Marcin Krajewski; SSN Mariusz Załucki) oddalił skargę Banku Raiffeisen (d. Polbank EFG) od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 listopada 2019 r. (SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska; SA Beata Kozłowska (spr.); SO del. Agnieszka Wachowicz-Mazur), w którym to wyroku Sąd zasądził zwrot rat kredytu ze względu na nieważność umowy kredytu indeksowanego z sierpnia 2007 r. (wraz z odsetkami od wezwania przedsądowego). Sąd Okręgowy wyrokiem z 20 grudnia 2017 r. (I C 265/16; SSO Andrzej Kuryłek) oddalił roszczenie kredytobiorców w całości. Pięć lat później kredytobiorcy ostatecznie...

Wygrana przed Sądem Najwyższym!

Kolejna wygrana przed Sądem Najwyższym! 14 lipca 2022 r. Sąd Najwyższy w sprawie I CSK 2454/22 odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej mBank S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5 października 2021 r. (I ACa 396/21 ; SSO del. Anna Strączyńska) - w tym wyroku Sąd uznał umowę za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot rat wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia wezwania przedsądowego. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

Kolejny sukces w Sądzie Najwyższym

19 maja 2022 r. w sprawie (II CSKP 398/22 (wcześniej I CSKP 309/21; I CSK 239/20) SN uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30.12.2019 r. (I ACa 598/18; spr. SSA Roman Dziczek). W tym wyroku Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 czerwca 2018 r. (I C 353/17; SSR del. Tadeusz Bulanda) i oddalił powództwo kredytobiorcy bazując na teorii salda, a ponadto uznał, że konieczne byłoby i tak sformułowanie powództwa o "unieważnienie" umowy. Ponieważ zaś w uzasadnieniu wyroku kwestia ważności / nieważności umowy nie została jasno przesądzona, to należało złożyć skargę kasacyjną. Po uchyleniu wyroku Sąd...

Wygrana przed Sądem Najwyższym

Kolejna wygrana przed SN! W dniu 18 maja 2022 r. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Banku Millennium od wyroku SA w Warszawie z 13.11.2019 r. (I ACa 674/18), który podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 27 lipca 2018 r. (XXIV C 241/17). Umowa kredytu indeksowanego Banku Millennium z lutego 2007 r. nieważna. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

Umowa mBanku nieważna

Skarga kasacyjna banku odrzucona, umowa mBanku nieważna, sprawa ostatecznie zakończona. Na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 maja 2022 r. Sąd Najwyższy odrzucił ze względów formalnych skargę mBanku w sprawie II CSKP 413/22, którą wcześniej przyjął do rozpoznania w dniu 20 listopada 2020 r. (I CSK 259/20; SSN Waldemar Pawlak). Wyrokiem z 25 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 359/17; SSO Ewa Ligoń-Krawczyk) nie dopatrzył się nieuczciwości umowy i oddalił powództwo kredytobiorcy o zapłatę, w tym na podstawie tego, że umowa jest nieważna. W sprawie nie było formulowane odrębne roszczenie o ustalenie, gdyż w tamtym czasie sądy uznawały...