Nieważność umowy Getin Noble Bank indeksowanej do kursu jena japońskiego!

W dniu 5 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Pogorzelska) w sprawie o sygn. akt XXV C 414/23 (poprzednia sygn. XXV C 2017/18) wydał wyrok częściowy, w którym: 1. Sąd ustalił, iż umowa kredytowa łącząca powoda z pozwanym bankiem (d. Noble Bankiem umowa z 2008 indeksowana do kursu JPY) jest nieważna. 2. O kosztach procesu Sąd ustali w orzeczeniu kończącym sprawę. W ustnych zasadniczych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż wobec ogłoszenia upadłości banku - postępowanie w zakresie ustalenia winno się jak najbardziej toczyć. Stanowisko przeciwne byłoby działaniem z pokrzywdzeniem interesu konsumenta - gdyż byłby on pozbawiony obrony...

Umowa Getin Noble Banku nieważna!

W dniu 12.07.2023 r. w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Getin Noble Bank S.A., toczącej się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, sygn. akt XXVIII C 4268/20, został ogłoszony wyrok, w którym Sąd: 1.        ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF z września 2008 r. jest nieważna; 2.        zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 230.351,73 zł oraz 2.322,80 CHF  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 października 2020 r. do dnia zapłaty; 3.        oddalił powództwo w pozostałym zakresie; 4.       zasądził od pozwanego na rzecz powoda zwrot koszty procesu w wysokości 11.817 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, pozostawiając szczegółowe wyliczenie...

Umowa kredytu „Inwestor” d. Noble Banku nieważna

12 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 33/17; SSO Anna Ogińska-Łągiewska) uznał przesłankowo umowę kredytu "Inwestor" z listopada 2007 r. d. Noble Bank, oddział specjalistyczny Metrobank na kwotę 1 miliona złotych za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot kwot zapłaconych z odsetkami od wezwania przedsądowego. Sąd jednocześnie zastrzegł, że spełnienie powyższego świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zwrotem przez kredytobiorcę na rzecz banku kwoty wypłaconego kredytu. Sąd podzielił argumenty przemawiające za nieważnością umowy. Przeliczenie waluty odbywało się za pomocą tabel kursowych banku, a zasady te nie były znane. Powodowie nie zostali należycie poinformowani o ryzyku kursowym. W...

Przesłankowa nieważność umowy d. Noble Bank S.A.

Wyrokiem z dnia 23 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Orzechowska) w sprawie o sygn. XXVIII C 4876/21 zasądził od Getin Noble Bank S.A. łącznie na rzecz powodów kwotę ponad 1 mln PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 października 2021 r. do dnia zapłaty oraz zasądził od banku na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania. W sprawie tej kredytobiorcy dokonali całkowitej spłaty kredytu, w związku z czym powództwo było ograniczone do roszczenia o zapłatę, wskutek uznania za nieważną umowy kredytu z 2007 r. zawartej z d. Noble Bank S.A. Sąd, uznając...

Kolejny wyrok oddalający powództwo banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

W dniu 18 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Sylwia Urbańska), sygn. II C 661/19 wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym oddalił powództwo Getin Noble Banku w zakresie wypowiedzianej umowy kredytu. Dodatkowo Sąd oddalił roszczenie banku o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, a także o waloryzację wskaźnikiem inflacji. W związku z nieważną umową sąd zasądził na rzecz banku jedynie brakującą kwotę do zwrotu kapitału wypłaconego przez bank, ponieważ kredytobiorca w spłatach nie przekroczył jeszcze kwoty faktycznie wypłaconego kredytu. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p

Nieważność umowy z d. Noble Bankiem

27 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Jolanta Pyźlak; VI ACa 10/20) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 listopada 2019 r. (XXV C 85/18; SSO Tomasz Gal) z "odfrankowienia" na nieważność umowy zawartej z d. Noble Bankiem na kwotę ok. 2 mln zł. w listopadzie 2009 r. Jednocześnie Sąd uznał, że bank skutecznie złożył w postępowaniu apelacyjnym zarzut potrącenia roszczenia kredytobiorców z roszczeniem banku o zwrot kwoty wypłaconego kapitału, wskutek czego powództwo o zapłatę zostało oddalone. Niestety Sąd obciął odsetki od dochodzonego roszczenia przez kredytobiorców, uznając że należą się dopiero od dnia złożenia oświadczenia o zgodzie...

Ustalenie nieważności umowy spłaconego kredytu!

W dniu 16.09.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Tomasz Leszczyński, sygn. XXVIII C 818/21) ustalił nieważność dwóch umów kredytów indeksowanych Getin Noble Bank S.A. (d. Getin Bank S.A.) i zasądził na rzecz powodów niemal 500 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty.Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 11.851,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd doszedł do przekonania, że zawarte przez strony umowy są nieważne, ze względu na zawarcie w ich treści zapisów abuzywnych, które uniemożliwiały wykonywanie tych umów.Kwestionowane zapisy abuzywne dotyczyły wykorzystywania przez Bank własnych Tabel kursowych,...

Prawomocna nieważność umowy d. Noble Bank S.A.

Zmiana wyroku z tzw. „odfrankowienia” na „ustalenie nieważności”. Sąd nie uwzględnił zarzutu potrącenia podniesionego przez bank! Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 8 sierpnia 2022 r. (VI ACa 423/20; SSA Krzysztof Tucharz) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 lutego 2020 r. (XXV C 257/18) ustalający, że konkretne klauzule indeksacyjne nie wiążą kredytobiorców na przyszłość (tzw. odfrankowienie) i ustalił, że umowa kredytu d. Noble Bank S.A. z marca 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców ponad 309 tys. PLN i 2.088,93 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 kwietnia 2022 r. do...

Umowa Noble Bank S.A. nieważna

W dniu 30 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska) w sprawie o sygn. akt XXVIII C 2780/21 (poprzednia sygn. III C 1618/20) wydał wyrok, w którym uznał, że umowa zawarta z Noble Bank S.A. w sierpniu 2008 r. jest nieważna. Sąd zasądził od pozwanego Getin Noble Bank na rzecz powoda kwotę 291.589,47 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 sierpnia 2020 r. do dnia 5 czerwca 2022 r. (doręczenie oświadczenia z zarzutem zatrzymania). Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu. Dodatkowo sąd zasądził na rzecz powoda zwrot kosztów zastępstwa procesowego....

Umowa Noble Bank S.A. nieważna

Wyrokiem z 13 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Zalewska; XXIV C 2449/20) ustalił, że umowa kredytu Noble Bank S.A. z 2006 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot rat z odsetkami.

Prawomocny wyrok – umowa d. Noble Banku nieważna.

Wyrokiem z 31 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1058/20; SSA Jolanta Pyźlak) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 23 październka 2020 r. (XXV C 827/18; SSO Monika Włodarczyk) co do ustalenia nieważności umowy kredytu z kwietnia 2008 r. na kwotę 1,4 mln zł. SA zmienił wyrok i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot rat kredytu z uwzględnieniem jednak zarzutu zatrzymania zgłoszonego przez bank. Odsetki zostały naliczone od dnia złożenia oświadczenia o akceptacji nieważności umowy przez kredytobiorcę przed Sądem Okręgowym do podniesienia przez bank zarzutu zatrzymania. Sąd Apelacyjny zasądził także na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów procesu za...

Umowa z Noble Bank S.A. nieważna.

Dnia 22 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Pogorzelska; XXV C 1095/18), wydał wyrok. w którym: I. ustalił, że Umowa kredytu hipotecznego z czerwca 2008 r. na kwotę 3 mln zł. zawarta z dawnym Noble Bank S.A. jest nieważna w całości, II. zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów zwrot w łącznej wysokości kwoty 1.462.694,95 PLN oraz 13.094,52 CHF jako zwrotu świadczeń nienależnych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 maja 2018 r. III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu. Sąd w motywach rozstrzygnięcia wskazał, że przedmiotowa umowa kredytu zawierała abuzywne postanowienia...

Umowa Noble Bank S.A. jest nieważna

W dniu 17 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSR del. Piotr Grenda) w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. (XXVIII C 2230/21): I. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta w marcu 2007 r. z Noble Bank S.A. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę ponad 677 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 23 lutego 2021 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo główne w pozostałym zakresie; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania; W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że powództwo...

Roszczenie Getin Noble Banku o zwrot kwoty kredytu przedawnione, zarzut potrącenia nieuwzględniony.

Prawomocny wyrok: roszczenie Getin Noble Banku o zwrot kwoty kredytu przedawnione, zarzut potrącenia nieuwzgledniony. Wyrokiem z 19 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 549/20; SSA Ksenia Sobolewska-Filcek) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 lutego 2020 r. (XXV C 195/16; SSR del. Michał Jakubowski). Sąd Okręgowy uznał, że umowa może być wykonywana dalej bez indeksacji kursem CHF. Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dochodzonych rat z odsetkami od wniesienia pozwu (luty 2016 r.). Jednocześnie Sąd Apelacyjny uznał, że zarzut potrącenia podniesiony przez bank jest nieskuteczny. Bank w lipcu 2021...

Umowa z Noble Bank nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Włodarczyk; IV C 2340/20, wcześniejsza sygnatura XXV C 555/18) Sąd: 1. ustala, że umowa kredytu hipotecznego nr DK/KR-HIP/(...)/08 indeksowanego do CHF zawarta w (...) marcu 2008 r. z Noble Bank S.A. – Oddział Specjalistyczny Metrobank, którego następcą prawnym jest Getin Noble Bank S.A., jest nieważna; 2. zasądza od Getin Noble Banku S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz (...) kwotę 98 157,28 zł i176 166,02 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie przy czym wykonanie tego świadczenia będzie uzależnione od jednoczesnej zapłaty przez...

Umowa d. Noble Bank nieważna

Nieważność umowy przy całkowitej spłacie kredytu, nieuznanie zarzutu zatrzymania złożonego przez bank. Wyrokiem z dnia 25 sierpnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie XXV C 2353/17 (SSO Monika Włodarczyk): I. zasądził przesłankowo tytułem nieważności umowy Noble Bank S.A. z maja 2007 r. od pozwanego na rzecz powodów kwotę 1.426.632,30 PLN oraz 1.916,57 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od listopada 2017 r. do dnia zapłaty II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w kwocie 13.768 PLN Sąd podzielił stanowisko powodów niemal w całości, uznając że umowa jest sprzeczna z prawem, głównie poprzez możliwość dowolnego kształtowania wysokości...

Umowa kredytu na 13,5 mln zł. zawarta z Noble Bank nieważna!

Wyrokiem z 20 sierpnia 2021 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Derejczyk, IV C 223/20, ale sprawa toczy się od 2017 r.) wydał wyrok w sprawie przeciwko Getin Noble Bank SA, w którym uznał umowę kredytu indeksowanego z maja 2007 r. za nieważną. Umowa kredytu opiewała na 13,5 mln. zł., później aneksami podwyższona do 15,5 mln. zł, a zabezpieczeniem kredytu były działki pod Warszawą o wartości blisko 200 mln. zł. Bank jednocześnie wymógł na kredytobiorcy podpisanie pełnomocnictwa do sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia za 40% wartości w przypadku braku spłaty kredytu, a na zawarcie umowy w takim...

Umowa indeksowana kursem EUR z 2010 r. ważna i uczciwa

30 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 2524/18; SSR del. Edyta Bryzgalska) wydał wyrok w sprawie kredytu indeksowanego kursem EUR udzielonego w 2010 r. przez Getin Noble Bank. Sąd oddalił powództwo i zasądził od kredytobiorców na rzecz banku zwrot kosztów procesu w wysokości 10.817 zł. Głównymi motywami rozstrzygnięcia było: 1. umowa kredytu indeksowanego jest dopuszczalna prawem; 2. kredytobiorcy byli właściwie poinformowani o ryzyku (oświadczenie do umowy), a ponadto musieli zdawać sobie z niego sprawę (wcześniej zaciągnęli kredyt indeksowany kursem CHF; kredyt był z 2010 r., czyli po gwałtownym wzroście kursu CHF i kiedy w mediach zaczęło się...

Umowa d. Noble Bank uczciwa

25 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Edyta Bryzgalska, XXV C 641/19) oddalił powództwo kredytobiorcy p-ko Getin Noble Bank w sprawie umowy kredytu indeksowanego z 2007 r. d. Noble Bank S.A. Zdaniem Sądu umowa jest ważna, ponieważ określa kwotę kredytu, bank nie ustalał w sposób dowolny tabeli kursów walut, a poza tym ustawy dopuszczają takie formy kredytów. Co do elementu ryzyka, to zdaniem Sądu bank nie mógł przewidzieć gwałtownego osłabienia złotówki, jakie nastąpiło później, ale z drugiej strony kredytobiorca zaciągając zobowiązanie na 30 lat musiał się z tym ryzykiem liczyć. Zdaniem Sądu kredytobiorcy zostali w sposób właściwy...

Nieważność umowy, zabezpieczenie roszczenia i nieformalne uznanie długu przez bank

29 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Kamil Gołaszewski, sygn. XXV C 3073/18) w sprawie z powództwa kredytobiorcy przeciwko Getin Noble Bank S.A. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 821.101,06 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od listopada 2018 r. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego banku na rzecz powoda koszty zastępstwa procesowego w wysokości 10.697 zł. Sprawa jest o tyle ciekawa, że w dniu 1 marca 2021 r. w tej samej sprawie zapadł wyrok częściowy w zakresie ustalenia nieważności umowy (d. Noble Bank S.A. z czerwca 2006 r.), a klient otrzymał zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie...