Umowa Noble Bank S.A. nieważna

Wyrokiem z 13 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Zalewska; XXIV C 2449/20) ustalił, że umowa kredytu Noble Bank S.A. z 2006 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot rat z odsetkami.

Prawomocny wyrok – umowa d. Noble Banku nieważna.

Wyrokiem z 31 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1058/20; SSA Jolanta Pyźlak) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 23 październka 2020 r. (XXV C 827/18; SSO Monika Włodarczyk) co do ustalenia nieważności umowy kredytu z kwietnia 2008 r. na kwotę 1,4 mln zł. SA zmienił wyrok i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot rat kredytu z uwzględnieniem jednak zarzutu zatrzymania zgłoszonego przez bank. Odsetki zostały naliczone od dnia złożenia oświadczenia o akceptacji nieważności umowy przez kredytobiorcę przed Sądem Okręgowym do podniesienia przez bank zarzutu zatrzymania. Sąd Apelacyjny zasądził także na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów procesu za...

Umowa z Noble Bank S.A. nieważna.

Dnia 22 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Pogorzelska; XXV C 1095/18), wydał wyrok. w którym: I. ustalił, że Umowa kredytu hipotecznego z czerwca 2008 r. na kwotę 3 mln zł. zawarta z dawnym Noble Bank S.A. jest nieważna w całości, II. zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów zwrot w łącznej wysokości kwoty 1.462.694,95 PLN oraz 13.094,52 CHF jako zwrotu świadczeń nienależnych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 maja 2018 r. III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu. Sąd w motywach rozstrzygnięcia wskazał, że przedmiotowa umowa kredytu zawierała abuzywne postanowienia...

Umowa Noble Bank S.A. jest nieważna

W dniu 17 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSR del. Piotr Grenda) w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. (XXVIII C 2230/21): I. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta w marcu 2007 r. z Noble Bank S.A. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę ponad 677 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 23 lutego 2021 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo główne w pozostałym zakresie; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania; W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że powództwo...

Roszczenie Getin Noble Banku o zwrot kwoty kredytu przedawnione, zarzut potrącenia nieuwzględniony.

Prawomocny wyrok: roszczenie Getin Noble Banku o zwrot kwoty kredytu przedawnione, zarzut potrącenia nieuwzgledniony. Wyrokiem z 19 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 549/20; SSA Ksenia Sobolewska-Filcek) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 lutego 2020 r. (XXV C 195/16; SSR del. Michał Jakubowski). Sąd Okręgowy uznał, że umowa może być wykonywana dalej bez indeksacji kursem CHF. Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dochodzonych rat z odsetkami od wniesienia pozwu (luty 2016 r.). Jednocześnie Sąd Apelacyjny uznał, że zarzut potrącenia podniesiony przez bank jest nieskuteczny. Bank w lipcu 2021...

Umowa z Noble Bank nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Włodarczyk; IV C 2340/20, wcześniejsza sygnatura XXV C 555/18) Sąd: 1. ustala, że umowa kredytu hipotecznego nr DK/KR-HIP/(...)/08 indeksowanego do CHF zawarta w (...) marcu 2008 r. z Noble Bank S.A. – Oddział Specjalistyczny Metrobank, którego następcą prawnym jest Getin Noble Bank S.A., jest nieważna; 2. zasądza od Getin Noble Banku S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz (...) kwotę 98 157,28 zł i176 166,02 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie przy czym wykonanie tego świadczenia będzie uzależnione od jednoczesnej zapłaty przez...

Umowa d. Noble Bank nieważna

Nieważność umowy przy całkowitej spłacie kredytu, nieuznanie zarzutu zatrzymania złożonego przez bank. Wyrokiem z dnia 25 sierpnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie XXV C 2353/17 (SSO Monika Włodarczyk): I. zasądził przesłankowo tytułem nieważności umowy Noble Bank S.A. z maja 2007 r. od pozwanego na rzecz powodów kwotę 1.426.632,30 PLN oraz 1.916,57 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od listopada 2017 r. do dnia zapłaty II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w kwocie 13.768 PLN Sąd podzielił stanowisko powodów niemal w całości, uznając że umowa jest sprzeczna z prawem, głównie poprzez możliwość dowolnego kształtowania wysokości...

Umowa kredytu na 13,5 mln zł. zawarta z Noble Bank nieważna!

Wyrokiem z 20 sierpnia 2021 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Derejczyk, IV C 223/20, ale sprawa toczy się od 2017 r.) wydał wyrok w sprawie przeciwko Getin Noble Bank SA, w którym uznał umowę kredytu indeksowanego z maja 2007 r. za nieważną. Umowa kredytu opiewała na 13,5 mln. zł., później aneksami podwyższona do 15,5 mln. zł, a zabezpieczeniem kredytu były działki pod Warszawą o wartości blisko 200 mln. zł. Bank jednocześnie wymógł na kredytobiorcy podpisanie pełnomocnictwa do sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia za 40% wartości w przypadku braku spłaty kredytu, a na zawarcie umowy w takim...

Umowa indeksowana kursem EUR z 2010 r. ważna i uczciwa

30 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 2524/18; SSR del. Edyta Bryzgalska) wydał wyrok w sprawie kredytu indeksowanego kursem EUR udzielonego w 2010 r. przez Getin Noble Bank. Sąd oddalił powództwo i zasądził od kredytobiorców na rzecz banku zwrot kosztów procesu w wysokości 10.817 zł. Głównymi motywami rozstrzygnięcia było: 1. umowa kredytu indeksowanego jest dopuszczalna prawem; 2. kredytobiorcy byli właściwie poinformowani o ryzyku (oświadczenie do umowy), a ponadto musieli zdawać sobie z niego sprawę (wcześniej zaciągnęli kredyt indeksowany kursem CHF; kredyt był z 2010 r., czyli po gwałtownym wzroście kursu CHF i kiedy w mediach zaczęło się...

Umowa d. Noble Bank uczciwa

25 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Edyta Bryzgalska, XXV C 641/19) oddalił powództwo kredytobiorcy p-ko Getin Noble Bank w sprawie umowy kredytu indeksowanego z 2007 r. d. Noble Bank S.A. Zdaniem Sądu umowa jest ważna, ponieważ określa kwotę kredytu, bank nie ustalał w sposób dowolny tabeli kursów walut, a poza tym ustawy dopuszczają takie formy kredytów. Co do elementu ryzyka, to zdaniem Sądu bank nie mógł przewidzieć gwałtownego osłabienia złotówki, jakie nastąpiło później, ale z drugiej strony kredytobiorca zaciągając zobowiązanie na 30 lat musiał się z tym ryzykiem liczyć. Zdaniem Sądu kredytobiorcy zostali w sposób właściwy...