Niekorzystny wyrok I instancji: umowa d. Polbanku nieuczciwa, ale tylko w pewnym zakresie

W dniu 26 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tadeusz Bulanda; I C 1638/19), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że powodowie nie są związani postanowieniami zawartymi w § 7 ust. 4, § 9 ust. 2, § 13 ust. 7 Regulaminu, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy kredytowej nr (...) z dnia (...) kwietnia 2008 r. jedynie w zakresie odesłania do kursów kupna i sprzedaży CHF z tabeli kursowej obowiązującej w banku. II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 15.422,21 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty. III. oddalił powództwo...

Umowa kredytu indeksowanego na 600 tys. zł. zawarta z d. Polbank EFG nieważna

W dniu 25 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Ogińska-Łągiewka; XXV C 2737/18), wydał wyrok, w którym:         I.            ustalił, że umowa nr (...) zawarta pomiędzy powodami a pozwanym jest nieważna;       II.            zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 207 tys. PLN oraz 23 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 listopada 2017 r. do dnia zapłaty z zastrzeżeniem, że zapłata tej kwoty nastąpi pod warunkiem zaoferowania pozwanemu zwrotu kwoty 600 tys. zł.;     III.            zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu, uznając że wygrali proces w całości i pozostawiając wyliczenie referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia...

Umowa kredytu na 400 tys. zł zawarta z Bankiem Millennium w lipcu 2008 r. nieważna.

W dniu 25 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska; XXVIII C 3191/21), wydał wyrok, w którym:         I.            ustalił, że nie istnieje umowny stosunek prawny na podstawie umowy o kredyt hipoteczny nr (...) zawartej przez strony w dniu (...) lipca 2008 r.;       II.            zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 325.159,66 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty;     III.            oddalił powództwo w pozostałym zakresie w odniesieniu do żądania głównego;     IV.            zasądził od pozwanego na rzecz powódki tytułem zwrotu kosztów procesu kwotę 11.817,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do...

Umowa kredytu zawarta z Bankiem mBankiem z października 2006 r. jest nieważna

W dniu 12 stycznia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Alicja Fronczyk; V ACa 186/22), co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego z 28 stycznia 2022 r. (SSR del. Anna Kiełek, wcześniejsza sygnatura II C 3200/20). Sąd Apelacyjny potwierdził, że umowa jest nieważna. Sąd uznał jednak, że odsetki od dochodzonego roszczenia są należne od dnia złożenia oświadczenia kredytobiorcy Wyrok jest prawomocny. Bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sprawę prowadziła adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Umowa kredytu zawarta z Bankiem Millennium z czerwca 2006 r. zł jest nieważna

W dniu 12 stycznia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Katarzyna Polańska - Farion; I ACa 472/22), co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego z 28 stycznia 2022 r. (SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka, wcześniejsza sygnatura I C 2847/20). Sąd Apelacyjny potwierdził, że umowa jest nieważna. Sąd uznał jednak, że odsetki od dochodzonego roszczenia są należne od dnia złożenia oświadczenia kredytobiorcy Wyrok jest prawomocny. Bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sprawę prowadziła adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Wyrok prawomocny: Umowa nieważna, ale rozliczenia według teorii salda

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie akceptuje zasady prawnej ustanowionej przez SN co do rozliczeń strony umowy według dwóch kondykcji. Wyrokiem z 12 stycznia 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 849/22; SSA Dariusz Kłodnicki) utrzymał wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 15 marca 2022 r. (I C 1156/17; SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska) co do nieważności umowy Euro Bank z maja 2008 r., ale w zakresie rozliczeń między stronami wyrok uchylił i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd w ustnym uzasadnieniu wskazał, że podziela stanowisko SO co do ustalenia nieważności umowy. Sąd Apelacyjny w tym zakresie podziela orzecznictwo TSUE...

Prawomocna wygrana – umowa kredytu z Bankiem Millennium z grudnia 2006 r. jest nieważna

Prawomocna wygrana - umowa kredytu zawarta z Bankiem Millennium z grudnia 2006 r. na kwotę ok. 480 tys. zł jest nieważna. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Ewa Kaniok; V ACa 402/22) wydał 11 stycznia 2023 r. wyrok, w którym oddalił apelacje obu stron od wyroku Sądu Okręgowego z 28 stycznia 2022 r. (SSR del. Aleksandra Błażejewska-Leoniak; XXVIII 8/21, wcześniejsza sygnatura III C 1286/18), który stwierdził nieważność umowy i zasądził dochodzone kwoty z odsetkami od dnia oświadczenia kredytobiorców o zgodzie na nieważność na rozprawie w sierpniu 2020 r. Bank kwestionował rozstrzygnięcie w całości, kredytobiorcy co do zakresu zasądzonej kwoty odsetek, żądając ich...

Umowa z d. Nordea Bank S.A. nieważna

W dniu 28 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (SSO Dorota Stokowska-Komorowska) w sprawie o sygn. akt XXIV C 1221/17 wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy (zawarta z d. Nordea Bank S.A.) z października 2007 r. jest nieważna i zasądził od PKO BP na rzecz kredytobiorców ponad 315 tys. PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od marca 2018 r. do dnia zapłaty. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Prawomocna wygrana z Santander Consumer Bank S.A. w 16 miesięcy od złożenia pozwu!

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 28 grudnia 2022 r. (SSA Małgorzata Idasiak-Grodzińska) I ACa 1167/22: 1. oddalił apelację banku;2. zasądził od Santander Consumer Bank S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. W prowadzonej sprawie pozew został złożony w sierpniu 2021 r. Wyrokiem z 8 czerwca 2022 r. (I C 544/21) Sąd Okręgowy w Elblągu: 1. ustalił nieważność zawartej umowy;2. zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę ponad 250 tys. zł;3. zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku Sąd Apelacyjny w pełni podzielił argumentację sądu pierwszej instancji wskazującą, że...

Prawomocna nieważność umowy dawnego Fortis Banku

20.12.2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 166/22; SSA Małgorzata Kuracka), co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 listopada 2021 r., (sygn. akt XXVIII C 128/21) ustalający nieważność umowy kredytu budowlano-hipotecznego z lipca 2008 r., a także zasądzający kwotę prawie 520.000,00 PLN. Sąd Apelacyjny potwierdził, że umowa jest nieważna. Sąd uznał jednak, że odsetki od dochodzonego roszczenia są należne od dnia złożenia oświadczenia kredytobiorcy, tj. od 25 listopada 2021 r. do dnia zapłaty.Dodatkowo Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz powoda 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym. Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki.Postępowanie w...