Umowa GeMoney Banku z 2009 r. nieważna

W dniu 23.09.2022 r. Sad Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Bartłomiej Biegański), w sprawie o sygn. akt XXVIII C 16927/21 wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz powodów kwotę 40.902,00 PLN oraz 115.689,33 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 maja 2022 r. do dnia zapłaty.Sąd stwierdził przesłankowo nieważność umowy kredytu d. GE Money Banku z 2009 r. i zasądził na rzecz powodów nadwyżkę ponad kwotę kapitału (zgodnie z roszczeniem powodów).Sąd zgodził się z argumentacją powodów, że nie ma możliwości usunięcia jedynie marży z umowy i pozostawienia kurs średniego NBP. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw....

Umowa BGŻ nieważna

W dniu 19 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 5784/21; SSO Aleksandra Orzechowska) wydał wyrok w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A., w którym: I. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z października 2007 r., zawarta z poprzednikiem prawnym pozwanego, tj. Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A., jest nieważna,II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę ponad 116 tys. PLN oraz ponad 73 tys. CHF,III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku sąd wskazał, że umowę kredytu (w tym przypadku denominowanego) należało uznać za...

Umowa Millennium nieważna

W dniu 19 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Niewiadomski; XXVIII C 1643/21), wydał wyrok, w którym: ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z lipca 2007 r. zawarta z Bankiem Millennium jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz powodów 66.349,26 PLN oraz 54.597,45 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 września 2022 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne a sama umowa po ich wyeliminowaniu nie może być dalej wykonywana. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi...

Prawomocna nieważność umowy ING!

W dniu 16 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (SSA Anna Bohdziewicz, I ACa 371/21) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 15 grudnia 2020 r. (I C 195/19, SSO Agata Młynarczyk – Śmieja) ustalający nieważność umowy ING Bank Śląski S.A. i zasądzający na rzecz powodów raty kapitałowo-odsetkowe zgodnie z teorią dwóch kondykcji.Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne Sądu I instancji oraz ocenę prawną umowy kredytu, w szczególności zgodził się z faktem, że umowa zawiera klauzule abuzywne, a sama umowa po ich wyeliminowaniu nie może być dalej wykonywana. Wyrok jest prawomocny.Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna - Sroka...

Ustalenie nieważności umowy spłaconego kredytu!

W dniu 16.09.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Tomasz Leszczyński, sygn. XXVIII C 818/21) ustalił nieważność dwóch umów kredytów indeksowanych Getin Noble Bank S.A. (d. Getin Bank S.A.) i zasądził na rzecz powodów niemal 500 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty.Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 11.851,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd doszedł do przekonania, że zawarte przez strony umowy są nieważne, ze względu na zawarcie w ich treści zapisów abuzywnych, które uniemożliwiały wykonywanie tych umów.Kwestionowane zapisy abuzywne dotyczyły wykorzystywania przez Bank własnych Tabel kursowych,...

Nieważność umowy mBanku

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 16 września 2022 r. sygn. akt XV C 1645/21 (SSO Wojciech Włosiński) w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko mBank S.A.:1. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta między stronami jest nieważna;2. zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 95.112,72 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 lipca 2021 r. do dnia zapłaty;3. zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. W sprawie cieszy przede wszystkim czas postępowania, wyrok wydany po 13 miesiącach od złożenia pozwu i przeprowadzonej 1 rozprawy. W ustnych motywach wyroku...

Nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias S.A.

W dniu 14 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (SSO Paweł Duda, sygn. XXV C 1994/20),I. ustalił, że umowa kredytu zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. w grudniu 2008 r. jest nieważna.II. zasądził od Raiffeisen Bank International AG na rzecz powodów kwoty 216.587,68 PLN oraz 47.715,48 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 29 maja 2020 r. do dnia 9 czerwca 2022 r. (data złożenia zarzutu zatrzymania) z zastrzeżeniem, że spełnienie powyższych świadczeń powinno nastąpić za jednoczesną zapłatą przez powodów kwoty wypłaconego kredytu.IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości. W...

Nieważność umowy dawnego GE Money Bank S.A. w sądzie w Gdańsku.

Wyrokiem z dnia 14 września 2022 r. sygn. akt I C 250/18 ((SSO Małgorzata Janicka) Sąd Okręgowy w Gdańsku:I. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę ponad 113.000 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 30 marca 2018 r. do dnia zapłaty;II. w całości obciążył Bank BPH S.A. kosztami procesu, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach wyroku sąd krótko wyjaśnił, że w jego ocenie klauzule indeksacyjne odsyłające do tabeli kursowej banku są abuzywne, ponieważ przyznają dowolność bankowi w wyznaczaniu wysokości tych kursów. Dodatkowo sąd stwierdził, że powódka nie została prawidłowo pouczona o...

Umowa mBanku nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Edyta Sornat-Unisk; XXVIII C 9855/21): 1. ustalił, że umowa kredytu z lipca 2008 roku jest nieważna w całości;2. zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 174.401,96 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia zapłaty;3. zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów koszty procesu w całości. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie znamy motywów rozstrzygnięcia. Z treści orzeczenia wynika jednak, że powództwo zostało uwzględnione w 100%. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna...

Umowa d. EFG Eurobank Ergasias nieważna

Kolejna nieważność umowy kredytu! Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania! Dnia 9 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska; XXVIII C 4617/21) ustalił, że umowa d. EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen Bank International AG) ze stycznia 2007 r. jest nieważna. Sąd zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 390.650,67 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 20 marca 2021 r. do dnia zapłaty. Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez Bank zarzut zatrzymania. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W ocenie Sądu należało stwierdzić nieważność umowy z uwagi na występujące w...