Nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z GE Money Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2024 r. (SSO Katarzyna Kazaniecka-Kapała) w sprawie o sygn. XV C 574/21 przeciwko Bankowi BPH S.A.: I. ustalił, że Umowa kredytu z 2006 r. zawarta z GE Money Bank S.A. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) 2021 r. do dnia zapłaty; III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania waz z odsetkami ustawowymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. W przedmiotowej sprawie Sąd uznał, że...