Umowa d. Kredyt Banku według kursu średniego NBP

22 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (I C 1028/18; SSO Iwona Wysocka) uznał roszczenie kredytobiorców wyłącznie do kwoty 7,5 tys. zł. Zdaniem Sądu umowa zawarta z d. Kredyt Bankiem w lipcu 2008 r. jest ważna, natomiast mechanizm indeksacji w umowie nie jest nieuczciwy, a wyłącznie tylko klauzula kursowa jest abuzywna, bo narusza prawa i interesy kredytobiorców pozwalając bankowi na ustalania kursu według nieznanych kryteriów. Abuzywność klauzuli skutkuje tym, że klauzula kursowa nie została w umowie określona. W tej sytuacji Sąd ma prawo zastosować przepis dyspozytywny aby uzupełnić umowę. Skoro polskie prawo przewiduje możliwość świadczenia według kursu średniego NBP...

Umowa Deutsche Bank nieważna

Kolejna wygrana kancelarii przeciwko Deutsche Bank! W dniu 22 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (sygn. XXVIII C 1679/21, SSO Paweł Krekora) ustalił nieważność umowy ze stycznia 2009 r. i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 407.502,23 PLN oraz 20.839,00 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 lutego 2021 r. (upływ terminu z przedsądowego wezwania) do dnia zapłaty. Koszty postępowania w całości ponosi bank. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Umowa Raiffeisen nieważna

W dniu 22 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (sygn. XXVIII C, 18185/21, SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak) ustalił nieważność umowy Raiffeisen International A.G. (d. EFG Eurobank Ergasias) z sierpnia 2007 r. i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 111.037,03 PLN oraz 21.791,72 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od marca 2017 r. do dnia 30 maja 2022 r. Sąd uwzględnił bowiem zarzut zatrzymania w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu.Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Nieważność umowy PKO BP

Nieważność umowy PKO BP z grudnia 2010 r., spłata bezpośrednio w CHF od początku zawarcia umowy! W dniu 21 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny (sygn. II C 3886/20, SSO Marcin Polakowski) ustalił nieważność umowy PKO BP (d. Nordea) z grudnia 2010 r. i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 84.281,09 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty postępowania pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi po uprawomocnieniu się wyroku. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej...

Umowa z mBankiem nieważna

Wyrokiem z dnia 15 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 567/20; SSO Agnieszka Rafałko) ustalił, że umowa d. BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.) z maja 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot ponad 168 tys. PLN oraz ponad 18 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 15 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania w wysokości 11.817 zł. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Umowa Getin Noble Bank S.A. nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Cywilny (XXVIII C 3737/21; SSO Agnieszka Kossowska) ustalił, że umowa d. Getin Bank S.A. z października 2007 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 258 tys. PLN oraz 54 tys. CHF, z tym, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów kwoty 507 tys. PLN. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Umowa kredytu zawarta z Santander Consumer Bank S.A. nieważna

Wyrokiem z dnia 08 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Elblągu w sprawie I C 544/21 (SSO Tomasz Weiert):1. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF z sierpnia 2008 r. zawarta z Santander Consumer Bank S.A. jest nieważna;2. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 257.123,15 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 21 sierpnia 2021 r. do dnia zapłaty;3. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. W krótkich ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że konstrukcja umowy oparta o indeksację dwoma kursami wyznaczanymi przez bank narusza art. 353(1) k.c. oraz...

Umowa z Kredyt Bankiem nieważna

W dniu 26 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Edyta Sornat-Unisk, sygn. akt XXVIII C 1171/21 ustalił, że umowa kredytu z grudnia 2007 roku zawarta z Kredyt Bank S.A. jest nieważna w całości oraz zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. na rzecz powodów 135 791,93 PLN oraz kwotę 80 037,28 CHF tytułem zapłaty wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 30 kwietnia 2021 r. do dnia 24 czerwca 2021 r., z tym że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów pozwanemu kwoty 520.000,00 PLN tytułem spłaty kapitału albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę...

Wyrok w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału – roszczenie banku oddalone!

Umowa kredytu z maja 2003 r. – nieważna! Wyrokiem z dnia 26 maja 2022 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny (sygn. IIII C 234/18; SSO Rafał Jasiński): 1. Oddalił roszczenie główne Banku BPH S.A. (z tytułu wypowiedzianej umowy)2. Oddalił roszczenie ewentualne Banku BPH S.A. (o zwrot kapitału i wynagrodzenie za korzystanie z kapitału)3. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego. Sprawa została wszczęta pozwem Banku BPH z 2017 r., w którym bank dochodził swoich roszczeń w związku z wypowiedzeniem umowy kredytu denominowanego kursem CHF z maja 2003 r....

Umowa z ING nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 maja 2022 r. sygn. akt I C 1518/18 (SSO Ewa Karwowska):1. ustalił, że umowa kredytu zawarta z ING Bank Śląski S.A. indeksowana do CHF jest nieważna;2. zasądził od ING Bank Śląski S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 165.925,16 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 6 listopada 2018 r. do dnia zapłaty;3. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 13.317,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania;4. nakazał ściągnąć od pozwanego banku kwotę 1.726,32 PLN na rzecz Skarbu Państwa. Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie znamy motywów...