Nieważność umowy mBank

W dniu 21 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Rafał Schmidt; III C 1655/20), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z kwietnia 2006 r. zawarta pomiędzy powodem a BRE Bank S.A. w Warszawie Oddziałem Bankowości Detalicznej mBank jest nieważna w całości,II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 303.406,37 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 maja 2022 r. do dnia zapłaty,III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,IV. Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd w umowie zawartej pomiędzy pozwanym a powodem upatruje dwie...

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 20 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 3748/21; SSO Jowita Cieślik) wydał wyrok w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. jest nieważna w całości;II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę ponad 770 tys. PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 12 lutego 2020 r. do dnia zapłaty;III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot wszystkich kosztów procesu; W ustnych motywach wyroku sąd wskazał, że: 1. powództwo uwzględniono w całości zarówno w zakresie roszczenia o ustalenie, jak i o zapłatę, w tym także...

Nieważność umowy Raiffeisen Bank International A.G.

W dniu 20 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Henryk Walczewski, XXVIII C 4701/21) w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International A.G., wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowy kredytu z listopada 2006 r. oraz z września 2007 r. nie są dla powodów wiążące, a zatem są nieważne w następujących postanowieniach: zapisanych w umowie, tj. w § 2 ust. 1 oraz zapisanych w regulaminie stanowiącym część tej umowy, tj. w § 7 ust. 4, § 9 ust. 2, § 13 ust. 7 oraz § 21 ust. 3;II. ustalił, że w zw. z nieważnością w/w postanowień, umowy stały...

Umowa z Bankiem BPH nieważna

W dniu 18 października 2022 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie (SSO Emil Lewandowski; II C 301/20), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 21 listopada 2006 r. zawarta pomiędzy Bankiem BPH S.A. w Gdańsku a powodami jest nieważna;II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 177.655,13 PLN oraz kwotę 75.967,21 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty.III. zasądził na rzecz powodów całość kosztów procesu i kosztów sądowych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Sąd podzielił argumentację...

Nieważność umowy d. Getin Banku

Wyrokiem z 17 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 4576/21; SSO Piotr Bednarczyk) ponownie uznał umowę zawartą z d. Getin Bankiem w sierpniu 2008 r. za nieważną. Ponownie, gdyż w 2018 r. Sąd wyrokiem z 29 października 2018 r. (XXV C 590/17; SSO Piotr Bednarczyk) unieważnił umowę na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ale wyrok został 16 czerwca 2020 r. uchylony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 162/19). Tym razem Sąd stwierdził, że kredytobiorca nie zawarł umowy jako konsument (odmiennie niż za pierwszym razem). Okoliczności były takie, że kredytobiorca będący marynarzem najpierw zaciągnął kredyt...

Nieważność umowy PKO BP

W dniu 17 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 233/17; SSO Agnieszka Bedyńska-Abramczyk) w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny zawarta w lipcu 2007 r. pomiędzy powodami a pozwanym jest nieważna.II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat w wysokości ok. 160 tys. zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 17 września 2020 r. do dnia zapłaty.III. w pozostałej części powództwo oddalił (wyłącznie w zakresie żądania zasądzenia odsetek za wcześniejszy okres).IV. kosztami procesu obciążył w całości pozwanego....

Bezwzględna nieważność i odsetki od wezwania!

W dniu 14 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Marcin Polakowski; II C 774/19), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z marca 2008 r. zawarte pomiędzy Bankiem Millenium S.A. a powodami jest nieważna;II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 120.272,48 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od następujących kwot:a) 63.614,27 PLN od 23 listopada 2017 r. do dnia zapłatyb) 56.658,21 PLN od 19 czerwca 2019 r. do dnia zapłatyIII. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 24.656,88 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od następujących kwot:a) 17.757,18 CHF od...

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 14 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Krekora; XXVIII C 4228/21), wydał wyrok. w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z maja 2007 r., jest nieważnaII. zasądził od Raiffeisen Bank na rzecz powoda kwotę 83.209,35 PLN oraz 45.850,03 CHF., za jednoczesnym zaoferowaniem lub zabezpieczeniem zwrotu przez powoda na rzecz pozwanego kwoty wypłaconego kapitału;III. w całości obciążył Bank kosztami procesu W ocenie Sądu klauzule indeksacyjne stosowane przez Bank są klauzulami abuzywnymi, a ich eliminacja musi prowadzić do nieważności umowy.Sąd uznał zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania w ten sposób, że zwrot zapłaconych rat kredytu ma...

Oddalenie powództwa w sprawie przeciwko Raiffeisen

W dniu 14 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Michał Chojnacki; II C 957/20), wydał wyrok, w którym: I. Oddalił powództwo w całości;II. Zasądził od powodów w częściach równych na rzecz Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu kwotę 10.817,00 PLN tytułem kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, w tym kwotę 10.800,00 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że w sprawie doszło do zawarcia umowy kredytu hipotecznego, a powodowie działali jako konsumenci. Jeżeli chodzi o ustalenie nieważności umowy,...

Umowa z GE Money Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 12 października 2022 r. sygn. akt XV C 1910/20 (SSO Wojciech Włosiński) w sprawie przeciwko Bank BPH S.A.:1. ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z dawnym GE Money Bank S.A.2. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 220.587,01 PLN oraz 1.502,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 22 listopada 2020 r. do dnia zapłaty;3. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że powództwo zasługuje na uwzględnienie, ponieważ umowa zawiera klauzule indeksacyjne do CHF, które należy uznać za abuzywne.Po...