Umowa Getin Noble Bank uznana za nieważną!

W dniu 30 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krystyna Stawecka; XXV C 1371/20) , wydał wyrok, w którym: I. zasądził od pozwanego Getin Noble Bank S.A. w Warszawie w restrukturyzacji na rzecz powodów łącznie kwotę 354.605,31 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. W ocenie Sądu, pomimo spłacenia przez powodów kredytu w całości, zwrot nienależnego świadczenia musi się opierać na analizie prawnej umowy, która wiązała strony pod kątem czy była to umowa ważna czy nieważna. Zdaniem Sądu...

Umowa d. BRE Bank S.A. nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (XXVIII C 18138/21, SSR del. Maciej Wójcicki) wyrokiem z dnia 23 marca 2023 r.: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF z października 2006 r. jest nieważna; II. zasądził na rzecz powodów kwotę (...) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) listopada 2021 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty; W ocenie sądu umowa jest nieważna,...

Uchylenie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego

22 marca 2023 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga (SSO Anna Nisiobędzka; III C 325/22) wydał wyrok, w którym pozbawił w całości wykonalność bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez Santander Consumer Bank w 2013 r. w oparciu o umowę kredytu hipotecznego z lutego 2008 r. Klient zgłosił się do Kancelarii dopiero na etapie trwającej egzekucji komorniczej. Pozew przeciwegzekucyjny został złozony przez Kancelarię w 2017 r. wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania komorniczego. Postępowanie komornicze zostało zawieszone, a następnie długo czekaliśmy na rozstrzygnięcie sprawy. Ostatecznie sąd uznał, że umowa jest nieważna, a BTE zostało uchylone. Na rzecz kredytobiorcy zasądził zwrot kosztów procesu...

Umowa d. Getin Banku nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 22 marca 2023 r. (XXVIII C 7810/21; SSO Bartłomiej Biegański) ustalił nieważność umowy kredytu d. Getin Banku z lipca 2006 r. na kwotę ok. 200 tys. PLN. Sąd zasądził dochodzoną kwotę zwrotu rat spłat kredytu wraz z odsetkami za czas procesu. Sąd nie uwzględnił zarzutu potrącenia podniesionego przez bank, uznając go za spóźniony. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa od 2005 roku toczyła się w sądzie rejonowym, potem wskutek modyfikacji powództwa przeszła do sądu okręgowego. Łączny czas trwania postępowania w I instancji wyniósł 94 miesiące. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański a wcześniej adw. Jakub Ryzlak...

Umowa d. Polbank EFG nieważna

Wyrokiem z 21 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz; XXV C 1501/19) ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w grudniu 2007 r. z d. Polbank EFG jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot rat kredytu z odsetkami za opóźnienie od dnia wezwania przedsądowego z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata nastąpi za jednoczesnym zaoferowaniem przez kredytobiorców zwrotu kwoty kredytu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 65 miesięcy.

Długo wyczekiwany wyrok Sądu w składzie SSO Radosława Tukaja.

W dniu 21 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Radosław Tukaj, IV C 1343/20) wydał wyrok, w którym: 1. ustalił, że Umowa kredytu z lipca 2008 r. jest nieważna; 2. zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz powodów kwoty ponad 82 tys. PLN oraz ponad 45 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi od 15 października 2021 r.  do dnia zapłaty; 3. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości. Sąd podzielił stanowisko strony powodowej i wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne. Zdaniem Sądu umowa po eliminacji klauzul przeliczeniowych nie pozwala na jej utrzymanie. W związku...

Wyrok w sprawie Millennium

W dniu 20 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tadeusz Bulanda; I C 923/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że powódka nie jest związana postanowieniami zawartymi w § 2 ust. 2 i §  7 ust. 1 umowy o kredyt hipoteczny zawartej z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 13  lutego 2008 r. jedynie w zakresie odesłania do kursu kupna i sprzedaży CHF z tabeli banku; II. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; III. zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę 2.717,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu i nie obciążył powódki kosztami procesu w pozostałym zakresie....

Umowa mBanku nieważna

W dniu 16 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krzysztof Świderski; XXVIII C 8355/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawarta w dniu 16 marca 2006 r. przez powódkę z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Oddziałem Bankowości Detalicznej w Łodzi, będącym poprzednikiem prawnym pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; II. zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 526.340,49 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w...

Umowa d. Fortis Banku uczciwa?

15 marca 2023 r. został wydany wyrok Sądu Okręgowego (XXV C 883/18; Anna Ogińska-Łągiewka), w którym:- oddalił powództwo w całości;- zasądził od powoda na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 5.417,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że w jego ocenie zarówno roszczenie główne jak i roszczenie ewentualne nie zasługiwały na uwzględnienie. Przeprowadzone postępowanie dowodowe, zarówno z dokumentów jak i ze źródeł osobowych nie dały podstaw, aby uznać zawartą przez strony umowę kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na jej sprzeczność z ustawą, zasadami współżycia społecznego czy nieważną w związku...

Umowa Getin Banku z marca 2008 r. nieważna

W dniu 15 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Dalba - Sobczyńska; XXVIII C 4640/21), wydał wyrok, w którym: 1.       Ustalił, że Umowa kredytu hipotecznego nr (...) indeksowanego do CHF z dnia (...) marca 2008 r. zawarta pomiędzy powodami, a pozwanym jest w całości nieważna. 2.       Oddalił w całości powództwo o zapłatę. 3.       Zniósł pomiędzy stronami koszty postępowania w sprawie. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd ocenił, że powodowie posiadali status konsumentów w momencie zawierania umowy, wobec czego można oceniać skuteczność umowy z abuzywności, a abuzywność zdaniem Sądu wynika z nienależytego poinformowania powodów o skali ryzyka kursowego i niepowiadomienia ich o...

Umowa Kredyt Banku S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) nieważna

Wyrokiem z dnia 10 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (XXVIII C 13274/21; SSO Piotr Grenda): I. ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z czerwca 2008 r. zawarta z Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) jest nieważna;II. zasądził na rzecz strony powodowej kwotę (...) PLN z zastrzeżeniem, że zapłata tej kwoty nastąpi po zaoferowaniu zwrotu świadczenia wzajemnego w kwocie (...) PLN;III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie (odsetek ustawowych za opóźnienie);IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu, pozostawiając wyliczenie tych kosztów referendarzowi sądowemu; W ustnym uzasadnieniu sąd wskazał, że umowa...

Dwie umowy PKO BP (dawniej Nordea) z 2008 i 2009 nieważne!

9 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 4427/21; SSO Iwona Lizakowska-Bytof) w sprawie przeciwko PKO BP: I. ustala, że umowa Nordea Habitat z 2009 r. jest nieważna, II. zasądza od pozwanego na rzecz powodów ponad 1 milion PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 9 marca 2023 r. do dnia zapłaty przestankowo tytułem nieważności umowy kredytu z 2008 r., jak również w związku z ustaleniem nieważności umowy z 2009 r. III. w pozostałej części powództwo oddala (co dotyczy żądania zasądzenia odsetek od dnia wezwania przedsądowego). IV. zasądza od pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztów procesu, przy...

Umowa Millennium nieważna

8 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 4435/21; SSO Iwona Lizakowska-Bytof) w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A: I. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w czerwcu 2008 r. pomiędzy powodem a pozwanym jest nieważna. II. zasądza od pozwanego na rzecz powoda zwrot zapłaconych rat w wysokości 102.769,55 PLN oraz 17.233,92 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 marca 2023 r. (dzień o pouczeniu sądu o skutkach nieważności umowy) III. w pozostałej części powództwo oddala (co dotyczy żądania zasądzenia odsetek od dnia wezwania przedsądowego). IV. zasądza od pozwanego na rzecz powoda 11.868 PLN tytułem zwrotu...

Ustalenie nieważności umowy mBanku

W dniu 2 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Dominiak; XXIV C 97/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny zawarta w dniu 15 kwietnia 2009 r. przez powodów z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; II. zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie solidarnie rzecz powodów kwotę 103.874,66 PLN oraz 127.963,46 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 lutego 2023 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. uznał, że pozwany ponosi koszty postępowania w całości a ich szczegółowe wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu. W...

Piąty wyrok w jednej sprawie

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem wydany na posiedzeniu niejawnym 1 marca 2023 r. (I C 269/21; SSO Dominika Romanowska): 1. ustalił nieważność umowy kredytu Ekstralokum zawartej we wrześniu 2008 r. z Kredyt Bankiem; 2. oddalił roszczenie o zapłatę (ze względu na podniesiony przez pozwanego zarzut potrącenia); 3. zniósł pomiędzy stronami koszty postępowania. To już 5 wyrok w tej sprawie! Pozew o zapłatę został wniesiony do Sądu Okręgowego we Wrocławiu w maju 2016 r. (1) Wyrokiem z 24 maja 2017 r. Sąd oddalił powództwo (I C 905/16; SSO Robert Rydzewski) nie dopatrując się żadnych wad w umowie. Złożona przez powódkę apelacja została...

Roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w całości oddalone!

W dniu 01 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Suwałkach (SSR del. Beata Sieczkowska, sygn. I C 10/22) wydał wyrok, w który oddalił roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i waloryzację wskaźnikiem inflacji. Sąd zasądził jedynie na rzecz banku kwotę 41 tys. PLN stanowiącą pozostałą do zwrotu kwotę kapitału, która została nierozliczona po dokonaniu oświadczenia o potrąceniu. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powoda zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 10.834 zł. Sąd oddalił w całości roszczenie o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Zdaniem Sądu roszczenie banku jest sprzeczne z odstraszającym celem dyrektywy EWG 93/13. Przedsiębiorca ma bowiem...

Umowa mBanku ważna i uczciwa wg sędziego Andrzeja Kuryłka

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Andrzej Kuryłek; I C 793/17) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 28 lutego 2023 r., po sześciu latach deliberowania uznał ostatecznie, że umowa mBanku z sierpnia 2007 r. jest jednak ważna i uczciwa i oddalił powództwo kredytobiorców. Aczkolwiek wyrok jest niekorzystny, to dobrze, że wreszcie zapadł, bo w ten sposób sprawa trafi wreszcie do sądu apelacyjnego. Jak dotychczas wszystkie wyroki sędziego Kuryłka w sprawach frankowych, w sprawach prowadzonych przez Kancelarię, były zmieniane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, więc w tej sprawie również jesteśmy dobrej myśli. Wyrok jest nieprawomcny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański. Postępowanie w I...

Umowa Banku Millennium S.A. nieważna

W dniu 28 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (SSR del. Adam Mitkiewicz, XXV C 2788/20) wydał wyrok, w którym: ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 13 lutego 2008 r. zawarta w Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna, zasądził od pozwanego banku łącznie na rzecz powodów kwotę 149.272,23 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty, oddalił powództwo w pozostałym zakresie, zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów kwotę 6.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od...

Przesłankowa nieważność umowy d. Noble Bank S.A.

Wyrokiem z dnia 23 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Orzechowska) w sprawie o sygn. XXVIII C 4876/21 zasądził od Getin Noble Bank S.A. łącznie na rzecz powodów kwotę ponad 1 mln PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 października 2021 r. do dnia zapłaty oraz zasądził od banku na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania. W sprawie tej kredytobiorcy dokonali całkowitej spłaty kredytu, w związku z czym powództwo było ograniczone do roszczenia o zapłatę, wskutek uznania za nieważną umowy kredytu z 2007 r. zawartej z d. Noble Bank S.A. Sąd, uznając...

Zdaniem sędziego umowa d. Kredyt Banku jest ważna i uczciwa

W dniu 22 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Andrzej Kuryłek; I C 364/20), wydał wyrok, w którym: I.                    oddalił powództwo. II.                 zasądził od powodów na rzecz pozwanych kwotę 10 817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że źródłem konfliktu pomiędzy stronami nie były zapisy umowy kredytu zawartej przez d. Kredyt Bank z października 2008 r., tylko okoliczności poza umową, które zaistniały później, tj. nieoczekiwany wzrost kursu CHF. Sąd wskazał, że to, co stanowi egzemplifikację Dyrektywy 93/13 do polskiego porządku prawnego to badanie autentycznej abuzywności umowy i służy do tego, żeby przywrócić równowagę kontaktową stron. Zdaniem Sądu,...