Umowa kredytu Nordea-Habitat z 2009 r. jest nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 717/21 (SSR del. Michał Maj) p-ko Bankowi PKO BP S.A.: I. ustalił, że Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2009 r. jest nieważna; II. zasądził na rzecz powodów kwotę (…) PLN oraz (…) CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty; III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że...

Umowa Banku Millennium nieważna

20 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Iwona Golda-Pauszek, XXVIII C 3575/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił nieważność umowy kredytowej; II. umorzył postępowanie co do roszczenia o zapłatę kwoty 140 tys. zł. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia zapłaty; III. w pozostałym zakresie powództwo oddalił; IV. koszty procesu wzajemnie zniósł. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał że: Umowa została uznana za nieważną wskutek zawarcia w niej niedozwolonych postanowień indeksacyjnych. Co do roszczenia o zapłatę - Sąd doszedł do przekonania, że potrącenie dokonane przez kredytobiorcę w odpowiedzi na pozew...

mBank S.A. przegrywa kolejny proces.

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Maciej Wójcicki; XXVIII C 18269/22) w dniu 16 maja 2024 r. wydał wyrok. w którym: I. ustalił, że Umowa z kwietnia 2007 r. zawarta z dawnym BRE Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego - mBank S.A. na rzecz powodów zwrot zapłaconych kwot w łącznej wysokości ok. 560 tys. złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty, III. oddalił roszczenie z tytułu składek uiszczonych w związku z ubezpieczeniem na życie oraz od nieruchomości. III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu, z uwagi...

Nieważność umowy mBanku

W dniu 16 maja 2024 r. Są Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (SSO Krzysztof Tarapata) wydał wyrok, w którym: Ustalił nieważność umowy mBanku z kwietnia 2007 r. Zasądził od pozwanego na rzez powoda 275.751,02 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 listopada 2020 r. do dnia zapłaty Oddalił powództwo w pozostałym zakresie Ustalił, że pozwany ponosi koszty procesu w całości, przy czym szczegółowe ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu. Sąd uznał, że powód posiadał status konsumenta. Klauzule przeliczeniowe zawarte w umowie kredytu stanowią klauzule abuzywne, które prowadzą do nieważności umowy. Dodatkowo umowa jest również nieważna jako sprzeczna...

Nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Kredyt Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 12396/21 (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska) p-ko Santander Bank Polska S.A.: I. ustalił, że Umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z 2007 r. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę (….) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. obciążył pozwanego całością kosztów procesu, pozostawiając szczegółowe wyliczenia referendarzowi. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że w całości podzielił argumentację strony powodowej w zakresie nieważności umowy i zasądził na...

Nieważność umowy Santander Bank Polska

W dniu 16 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Dorota Stokowska-Komorowska, sygn. akt XXVIII C 15730/23) na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym: Ustala, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawarta w sierpniu 2008 r. z poprzednikiem prawnym pozwanego – Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna Zasądza od pozwanego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów ponad 200 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 kwietnia 2024 r. do dnia zapłaty Umarza postępowanie w pozostałym zakresie Ustala zasadę ponoszenia kosztów w ten sposób,...

Umowa Banku Handlowego nieważna

16 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 2692/23 (I C 371/21; SSO Krzysztof Świderski) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z Bankiem Handlowym we wrześniu 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami za czas postępowania. Ciekawostką w sprawie był fakt, że kredytobiorca pracował w Komisji Nadzoru Finansowego, aczkolwiek nie zajmował się sektorem bankowym. Nie miało to jednak znaczenia dla Sądu, który uznał, że umowa została zawarta z konsumentem na wzorcu umownym, bank nie udzielił właściwych informacji o ryzyku a umowa zawiera nieuczciwe postanowienia umowne, co...

Chytry dwa razy traci

Kolejne powództwo banku oddalone - tym razem Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z 15 maja 2024 r. (I C 1779/21, SSO Katarzyna Zadora) oddalił roszczenie mBanku, który domagał się odsetek za opóźnienie w spełnieniu roszczenia banku o zwrot kwoty wypłaconego kredytu. Kredytobiorcy dokonali potrącenia już przy odpowiedzi na pozew, ale bank twierdził, że takie odsetki są mu należne, aż do zawarcia z nim porozumienia kompensacyjnego, które zostało zawarte po wygranej kredytobiorców w sprawie przeciwko bankowi. Po zawarciu tego porozumienia bank cofnął powództwo o zwrot kwoty kredytu, ale podtrzymał roszczenie o zasądzenie odsetek za opóźnienie. Sąd to pozostałe roszczenie oddalił w...

mBank przegrywa swoje powództwo

Wyrokiem z 15 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Rybniku (I C 30/22; SSO Sławomir Łabuz) oddalił powództwo mBanku i obciążył bank kosztami postępowania. Sąd uznał, że dochodzona przez bank wierzytelność tytułem zwrotu kwoty wypłaconego kredytu wygasła wskutek złożonego przez kredytobiorcę oświadczenia o potrąceniu, a waloryzacja wskaźnikiem inflacji jest niezasadna. Trudno powiedzieć czemu mBank nie uznaje oświadczeń o potrąceniu, składanych przez kredytobiorców, ale efektem takiego działania są kolejne przegrane przez bank sprawy sądowe. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański i adw. Dominika Helios. Postępowanie w I instancji trwało 27 miesięcy.

Nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z Nordea Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie o sygn. I C 934/23 (SSO Katarzyna Mazurek) p-ko Bankowi PKO BP S.A.: I. ustalił, że Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2006 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (...) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) do dnia zapłaty; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (...) PLN tytułem zwrotu całości kosztów procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 8 miesięcy. Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.

Nieważność umowy kredytu z 2009 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 6783/22 (SSR del. Robert Masznicz) p-ko mBank S.A.: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawarta w 2009 r. jest nieważna; II. zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) do dnia zapłaty; III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd...

Nieważność umowy mBanku

W dniu 9 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, (SSO Dorota Stokowska-Komorowska, sygn. XXVIII C 15733/23) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: Ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawarta w grudniu 2006 r. jest nieważna Zasądził od pozwanego mBanku na rzecz powódki kwotę 264.233,08 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 7 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty Ustalił zasadę ponoszenia kosztów postępowania w ten sposób, że całość kosztów poniesie pozwany szczegółowe wyliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej...

Oddalenie powództwa mBanku przeciwko kredytobiorcom

Sąd Okręgowy w Koszalinie (I C 982/21; SSO Iwona Szkudłapska-Ćwik) wyrokiem z 8 maja 2024 r. oddalił roszczenie banku o zapłatę kwoty wypłaconej w wykonaniu nieważnej umowy kredytu, pomimo tego, że kredytobiorcy dokonali potrącenia (roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie zostało ostatecznie przez bank cofnięte) w całości i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów postępowania w wysokości 10.834 zł. W sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko bankowi wyrok prawomocny ustalający nieważność umowy i zasadząjący odpowiednią kwotę zapadł w lipcu 2022 r. Postępowanie w sprawie z powództwa banku trwało 26 miesięcy. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

Nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z Deutsche Bank PBC S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 14158/21 (SSO Joanna Dalba-Sobczyńska) p-ko Deutsche Bank Polska S.A.: I. ustalił, że Umowa kredytu z 2006 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN oraz (...) CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) 2021 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. W...

Deutsche Bank Polska S.A. przegrywa we Wrocławiu

W dniu 29 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSR del. Agnieszka Mękal, sygn. XII C 3247/23) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa zawarta w 2007 r. jest nieważna, zasądził od pozwanego Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz powoda 155 tys. PLN oraz 106 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od upływu terminu z wezwania do zapłaty oraz zasądził na rzecz powoda koszty procesu w wysokości 11.817 PLN. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podzielając w pełni z argumentacją strony powodowej. W ocenie Sądu sporna umowa kredytu jest nieważna, ponieważ zawiera postanowienia niedozwolone, odsyłające do tabel kursowych...

Nieważność umowy PKO BP

W dniu 29 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Antosiewicz, II C 315/21), wydał wyrok, w którym:I. ustalił nieważność umowy kredytowej PKO BP; II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 96.843,38 CHF - przy czym wykonanie świadczenia jest uzależnione od zapłaty przez powodów na rzec pozwanego kwoty podniesionej przez pozwanego w zarzucie zatrzymania, który to przez Sąd został uwzględniony;III. w pozostałym zakresie powództwo główne oddalił (roszczenie odsetkowe od 3.01.24 do dnia zapłaty) IV. umorzył postępowanie w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie naliczanych od kwoty wskazanej w pkt I wyroku od dnia 28 listopada 2020 r. do...

Nieważność umowy mBanku

Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Edyta Sornat-Unisk, sygn. akt XXVIII C 16888/21):I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z października 2008 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna w całości;  II. zasądził od pozwanego mBank S.A. łącznie na rzecz powodów kwotę 222.552,38 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 lipca 2021 r. do dnia zapłaty;III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;IV. zasądził od pozwanego mBank S.A. łącznie na rzecz powodów koszty procesu w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się...

Nieważność umowy Deutsche Banku z 2009 r.

W dniu 25 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Maciej Nawrocki; XXVIII C 13561/21), wydał wyrok, w którym:I. ustalił nieważność umowy kredytowej Deutsche Banku z lipca 2009 r.;II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 54.938,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty;III.  zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 138.967,50 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 września 2021 r. do dnia zapłaty;IV. w pozostałym zakresie powództwo oddalił;V. zasądził od pozwanego na rzecz powodów 11.834 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia...

Nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z GE Money Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2024 r. (SSO Katarzyna Kazaniecka-Kapała) w sprawie o sygn. XV C 574/21 przeciwko Bankowi BPH S.A.: I. ustalił, że Umowa kredytu z 2006 r. zawarta z GE Money Bank S.A. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) 2021 r. do dnia zapłaty; III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania waz z odsetkami ustawowymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. W przedmiotowej sprawie Sąd uznał, że...

Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Agnieszka Kossowska) wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2024 r. (wydanym na posiedzeniu niejawnym) w sprawie przeciwko mBank S.A. (sygn. akt: XXVIII C 2846/21): I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z 2008 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę (…) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) 2021 r. do dnia zapłaty; III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia...