Umowa Banku Millennium nieważna

27 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 55/21 ; SSO Ewa Suchecka- Bartnik) wydał wyrok, w którym orzekł, że: 1. umowa o kredyt indeksowany zawarta z Bankiem Millennium w styczniu 2008 r. jest nieważna; 2. zasądził na rzecz powódki kwoty 106.110,78 PLN z odsetkami od 4.12.2020 oraz 44.190,18 CHF z odsetkami od dnia 12.05.2021; 3. powództwo w pozostałym zakresie oddalił; 4. koszty zasądził na rzecz powódki, ich szczegółowe wyliczenie pozostawiono referendarzowi; Z ustnych motywów rozstrzygnięcia: - istnieje interes prawny powódki w ustaleniu nieważności, - umowa musiała zostać uznana za nieważną z powodu zawartych w niej klauzul abuzywnych obejmujących...

Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 24 listopada 2023 r. (SSO Agnieszka Tulczyńska-Ożga) w sprawie o sygn. III C 743/23 przeciwko Raiffeisen Bank International AG: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. zawarta przez powodów z EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz (...) kwotę (...) PLN oraz na rzecz (...) kwotę (...) PLN oraz na rzecz powodów łącznie kwotę (...) PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia (...) 2023 r. do dnia zapłaty, z zastrzeżeniem, że spełnienie ww. świadczenia nastąpi za jednoczesnym zaofiarowaniem pozwanemu zwrotu kwoty...

Umowa Banku Millennium nieważna

24 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 628/21; SSO Aleksandra Różalska-Danilczuk) wydał wyrok, w którym: ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny nr (...) zawarta dnia (...) października2005 r. pomiędzy (...) i (...) a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie – jest nieważna; zasądza od pozwanego na rzecz powódki (...) kwotę 41.869,88 zł wraz zustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 20 listopada 2023 r. do dniazapłaty; oddala powództwo w pozostałym zakresie; zasądza od pozwanego rzecz powódki (...) 6.917,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz zustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszegowyroku do dnia...

Nieważność umowy Raiffeisen!

W dniu 21 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Radzyńska-Głowacka, sygn. IV C 833/22) wydał wyrok, w którym: 1. Ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej z EFG Eurobank Ergasias; 2. Zasądził do banku na rzecz powodów 199 568,12 PLN oraz 142 251,50 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty; 3. Oddalił powództwo w pozostałym zakresie; (data początkowa naliczania odsetek)  4. Tytułem zwrotu kosztów procesu - zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 12 068 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do...

Umowa d. Kredyt Banku nieważna

20 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (I C 1626/17; SSO Adam Maciński) wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM zawartej z d. Kredyt Bankiem we wrześniu 2007 r., ale oddalił dalej idące roszczenie o zwrot kwot zapłaconych w wykonaniu tejże umowy, gdyż uwzględnił podniesiony przez bank zarzut potrącenia tej wierzytelności z roszczeniem banku o zwrot kwoty wypłaconego kredytu. Koszty postępowania zostały zniesione pomiędzy stronami. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła r.pr. Kamila Puńko oraz adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 75 miesięcy.

Bank Millennium ponownie przegrywa

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 17 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Anna Strzebinczyk–Stembalska; I C 571/23) rozpoznawał ponownie sprawę o zapłatę po tym, jak Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z 12 stycznia 2023 r. (I ACa 849/22; SSA Dariusz Kłodnicki) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 15 marca 2022 r. (I C 1156/17; Anna Strzebinczyk–Stembalska) co do ustalenia, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w maju 2008 r. z d. Euro Bankiem jest nieważna, ale cofnął sprawę do ponownego rozpoznania w zakresie roszczenia o zapłatę, twierdząc, że nie można kierować się teorią dwóch kondykcji, lecz należy badać...

Nieważność umowy PKO B.P. (d. Nordea) z listopada 2010 r.

W dniu 16 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Maciej Wójcicki) wydał wyrok w sprawie o sygn. XXVIII C 4781/21, w którym: I. ustalił, że Umowa nr LKM-CHF-OKRA1-10-000059 o kredyt mieszkaniowy Nordea – Habitat z dnia 3 listopada 2010 r. jest nieważna,II. zasądził od Banku na rzecz powoda kwotę 107.909,25 PLN oraz 31.595,93 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty: 107.909,25 PLN oraz 25.629,17 CHF od dnia 3 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty, 5.966,76 CHF od dnia 26 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty. III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,IV. zasądził od Banku...

16 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ( III C 1212/20; SSO Rafał Schmidt) wydał wyrok, w którym: 1. uznał umowę zawartą z Deutsche Bankiem we wrześniu 2008 r. za w całości nieważną 2. zasądził na rzecz powódki kwoty dochodzone pozwem wraz z odsetkami od dnia złożenia oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy, co nastąpiło w toku postepowania w 2022 r. 3. kosztami procesu obciążył w całości bank. Z motywów ustnych: - Sąd wskazał, że istnieje interes prawny powódki w ustaleniu nieważności, gdyż umowa wciąż wiąże i samo zasądzenie nie eliminuje stanu niepewności na przyszłość - podzielił argumentację strony...

Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z d. EFG Eurobank Ergasias

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 15 listopada 2023 r. (SSO Anna Ogińska-Łągiewka) w sprawie o sygn. XXV C 2778/18 przeciwko Raiffeisen Bank International AG: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę (...) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) 2023 r. do (...) 2023 r., z zastrzeżeniem, że zapłata tej kwoty nastąpi po zaofiarowaniu przez powodów zwrotu kwoty (...) PLN lub po zabezpieczeniu roszczenia o jej zwrot;...

Nieważność umowy kredytu PKO BP bez klauzul przeliczeniowych!

Wyrokiem z dnia 13 listopada 2023 r. (wydanym na posiedzeniu niejawnym) Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Rafał Schmidt, sygn. III C 655/18) ustalił nieważność umowy kredytu własny kąt hipoteczny zawartej z PKO BP we wrześniu 2008 r. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców roszczenie zgodnie z teorią dwóch kondycji i uwzględnił zarzut zatrzymania. Koszty zastępstwa procesowego zostały oczywiście zasądzone na rzecz klientów. Sprawa jest o tyle ciekawa, że dotyczy wzorca umownego z kwotą w CHF wskazaną w umowie, jednak umowa kredytu pozbawiona jest jakichkolwiek klauzul przeliczeniowych (zarówno dotyczących wypłaty, jak i spłaty kredytu)! Bank oczywiście wypłacił złotówki, a kredytobiorcy również...

Oddalenie powództwa PKO BP S.A. o kapitał, cofnięcie powództwa banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, uwzględnienie powództwa wzajemnego kredytobiorców o zwrot kolejnych rat kredytu

Wyrokiem z dnia 3 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny (SSO Krzysztof Lisek) oddalił żądanie główne banku o zapłatę wypłaconej kwoty kredytu, a także umorzył postępowanie w zakresie powództwa o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Jednocześnie Sąd uwzględnił powództwo wzajemne kredytobiorców o zapłatę roszczenia pozostałego kredytobiorcom po dokonanym potrąceniu wierzytelności. Oddalenie żądania głównego o zwrot wypłaconej kwoty kredytu było skutkiem uwzględnionego przez Sąd zarzutu potrącenia. Po dokonanym potrąceniu po stronie kredytobiorców pozostała jeszcze nadwyżka odpowiadająca kilku ratom kredytu, o której zasądzenie kredytobiorcy wnieśli w ramach powództwa wzajemnego. Sąd umorzył postępowanie w zakresie wynagrodzenia za korzystanie...

Umowa d. Nordea Banku „odfrankowiona”

Wyrokiem z 9 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tadeusz Bulanda;  I C 1386/20) wydał wyrok, w którym Sąd nie uwzględnił roszczenia głównego o ustalenie nieważności umowy zawartej z d. Nordea Bankiem w czerwcu 2008 r. (obecnie PKO BP) natomiast uwzględnił roszczenie ewentualne, to jest uznał, że klauzule przeliczeniowe są nieuczciwe i bezskuteczne wobec kredytobiorcy, a w związku z tym należności powinny być wyliczane inaczej, to jest na podstawie oprocentowania określonego w umowie, ale bez powiązania z kursem waluty obcej (tzw. "odfrankowienie") i zasądził na rzecz kredytobiorcy odpowiednią kwotę nadpłaty (wskazaną w pozwie, a później wyliczoną przez biegłego)....

Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z d. GE Money Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 9 listopada 2023 r. (SSO Ewa Suchecka - Bartnik) w sprawie o sygn. III C 149/20 przeciwko Bankowi BPH S.A.: ustalił, że umowa kredytu nr 76015701 z 23 czerwca 2008 r. jest nieważna, zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku solidarnie na rzecz powodów kwotę 202.183,94 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty, oddalił powództwo w pozostałym zakresie, zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powodów solidarnie koszty procesu i nakazał pobrać od...

Umowa d. Nordea Banku ważna i uczciwa

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 9 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 1576/19; SSO Eliza Kurkowska) oddalił powództwo kredytobiorców o ustalenie nieważności umowy zawartej z d. Nordea Bankiem w kwietniu 2009 r. i roszczenie o zapłatę. Ze względu na wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym przyczyny oddalenia powództwa nie są na razie znane, ale wiadomo, że sędzia Kurkowska jak do tej pory zawsze oddala powództwa kredytobiorców, a Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienia później te orzeczenia. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 56 miesięcy.

Nieważność umowy kredytu z 2007 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Wyrokiem z dnia 7 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie o sygn. III C 1959/23 (SSR Agnieszka Perehubka) przeciwko mBank S.A.: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawarta w 2007 r. z BRE Bank S.A. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę (…) PLN oraz (…) CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia następującego po wydaniu wyroku, tj. od dnia 8 listopada 2023 r. do dnia zapłaty, III. oddalił powództwo w pozostałej części (tj. w zakresie części roszczenia odsetkowego), IV. zasądził od pozwanego na rzecz strony...

Oddalenie powództwa nabywcy wierzytelności przeciwko pozwanym kredytobiorcom z uwagi na nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z Euro Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny (SSO Piotr Guzy) wyrokiem z dnia 30 października 2023 r. w sprawie o sygn. akt I C 522/23 (poprzednie sygnatury: I Nc 43/16 oraz I Nc 22/23) z powództwa AGIO WIERZYTELNOŚCI PLUS 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z siedzibą w Warszawie: I. oddalił powództwo w całości; II. zasądził od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę (...) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że powództwo dochodzone przez powoda podlegało oddaleniu w całości, ponieważ umowa kredytu z 2008 r. indeksowanego do CHF, zawarta przez pozwanych z Euro...

Nieważność umowy kredytu z 2007 r. zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 27 października 2023 r. (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak) w sprawie o sygn. XXVIII C 13699/21 przeciwko Raiffeisen Bank International AG: I. ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z Umowy o kredyt hipoteczny zawartej w 2007 r. przez powodów z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, II. zasądził od pozwanego:a) łącznie na rzecz powodów kwotę (...) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) listopada 2021 r. do dnia zapłaty,b) na rzecz powoda kwotę (...) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) listopada 2021 r....

Nieważność umowy Millennium

W dniu 26 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Pawłowska, sygn. XXVIII C 21277/22) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym Ustalił, że umowa z grudnia 2005 r. zawarta przez powodów z bankiem Millennium jest nieważna Zasądził od pozwanego Banku Millennium na rzecz powodów łącznie kwotę 233.499,29 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 października 2022 r. do dnia zapłaty Umarza postępowanie co do kwoty 191,86 złotych wobec cofnięcia powództwa w tym zakresie; Zasądza od pozwanego Banku Millennium S.A. na rzecz powodów kwotę 11.868,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Wyrok...

Nieważność umowy Santander Bank Polska (d. Kredyt Bank)

W dniu 25 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVII Wydział Cywilny (SSR del. Maciej Wójcicki, XXVIII C 11860/21) wydał wyrok, w którym: 1) ustalił nieważność umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z lipca 2007 r. Santander Bank Polska S.A. (d. Kredyt Bank); 2)  zasądził od pozwanego na rzecz powodów 457.931,709 PLN oraz 227.532,90 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 sierpnia 2020 r. do 7 października 2022 r. z jednoczesnym zatrzymaniem tej kwoty do czasu rozliczenia się do kwoty faktycznie wypłaconego kredytu w wysokości1.883.500 zł  3) oddalił powództwo w pozostałej części; 4) zasądził od pozwanego...

Nieważność umowy Raiffeisen Bank

W dniu 23 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Maciej Nawrocki; XXVIII C 18171/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 5 lipca 2007 r. zawarta pomiędzy powodem EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (poprzednikiem prawnym pozwanego) jest nieważna; II zasądził od pozwanego na rzecz powoda łącznie kwotę 135.664,89 PLN oraz 73.320,75 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 10 października 2023 r. do dnia zapłaty III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 15.817,00 PLN tytułem zwrotu...