Umowa mBank nieważna

Wyrokiem z dnia 12 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w sprawie o sygn. XXVIII C 360/21 (SSR Maciej Wójcicki): I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF z 2007 r. jest nieważna, II. zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powoda kwotę (...) tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17.03.2021 r. do dnia zapłaty. Zdaniem Sądu umowa kredytu, jako sprzeczna z ustawą, jest nieważna w oparciu o regulację przepisu art. 58 § 1 k.c., w zw. z przepisem art. 69 ust. 1 i 2 Ustawy...

Wygrana w sprawie spłaconego kredytu dawnego Kredyt Banku

5 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (Sędzia Barbara Pyz-Kędzierska; II C 320/21) w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydał wyrok, w którym: I. zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę 373.116,72 PLN oraz 32.646,18 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie odpowiednio od dnia doręczenia pozwu i modyfikacji do dnia zapłaty; II. oddalił powództwo w pozostałym zakresie tj. co do odsetek od dnia wezwania do zapłaty. III. zasądził kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Kredyt został spłacony w całości w 2017 r. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 24 miesiące. Wyrok nie...

Umowa z d. Nordea Bank S.A. nieważna

W dniu 28 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (SSO Dorota Stokowska-Komorowska) w sprawie o sygn. akt XXIV C 1221/17 wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy (zawarta z d. Nordea Bank S.A.) z października 2007 r. jest nieważna i zasądził od PKO BP na rzecz kredytobiorców ponad 315 tys. PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od marca 2018 r. do dnia zapłaty. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Nieważność umowy z Deutsche Bank

W dniu 6 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak, XXVIII C 2135/21) wydał wyrok, w którym: 1. ustalił, że Umowa kredytu z czerwca 2007 r. jest nieważna;2. zasądził od Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz powodów kwoty 241.121,83 PLN oraz 217.691,07 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od 15 dnia od doręczenia pozwanemu odpowiednio pozwu i modyfikacji powództwa;3. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;4. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości. Sąd podzielił stanowisko strony powodowej, wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne. Zdaniem Sądu umowa po eliminacji klauzul przeliczeniowych nie może być wykonywana. W...

Umowa Svenska Handelsbanken nieważna! W treści umowy sformułowanie o „wynegocjowanym kursie” do wypłaty kredytu.

W dniu 2 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSR del. Tomasz Leszczyński) w sprawie o sygn. akt XXVIII C 6836/21 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z lutego 2007 r. zawarta przez kredytobiorców ze Svenska Handelsbanken jest nieważna. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców 461.224,29 PLN oraz 104.273,10 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od sierpnia 2021 r. do dnia zapłaty, a także zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Umowa jest o tyle niestandardowa, że w jej treści znalazło się sformułowanie, że „transze kredytu (…) zostaną przeliczone na walutę „złoty” przy zastosowaniu kursu waluty frank szwajcarski...

Umowa z Millennium nieważna

W dniu 23 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Grenda; XXVIII C 8994/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny z 2007 r., zawartej pomiędzy powodami a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie,II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę ponad 217 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 listopada 2022 r. do dnia zapłaty,III. w pozostałym zakresie powództwo główne oddalił,IV. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów w całości koszty postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku...

Nieważność umowy d. EFG Eurobank Ergasias

Przełomowy wyrok!Ustalenie w sentencji wyroku, że bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału W dniu 21 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (SSO Kamil Gołaszewski), w sprawie o sygn. akt XXV C 3679/20 wydał wyrok, w którym: 1) Ustalił, że umowa z czerwca 2008 r. d. EFG Eurobank Ergasias (obecnie Raiffeisen Bank International A.G.) jest nieważna;2) Zasądził na rzecz kredytobiorcy ponad 234 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od października 2020 r. do dnia zapłaty z jednoczesnym zatrzymaniem tych środków do czasu rozliczenia się co do kwoty faktycznie wypłaconego kredytu;3) Ustalił, że nie...

Umowa d. Kredyt Bank nieważna

Ustalenie nieważności umowy w sprawie dotyczącej pracownika departamentu skarbu jednego z banków. Z punktu widzenia abuzywności nie ma znaczenia doświadczenie zawodowe danego kredytobiorcy. Bank nie jest zwolniony z obowiązku informacyjnego wobec osoby, która może posiadać większą wiedzę niż przeciętny konsument. W dniu 21 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Antosiewicz; II C 377/20), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w listopadzie 2006 r. pomiędzy powodem a Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, którego następcą prawnym Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna w całości,II. zasądził od pozwanego...

Kolejny wyrok oddalający powództwo banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

W dniu 18 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Sylwia Urbańska), sygn. II C 661/19 wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym oddalił powództwo Getin Noble Banku w zakresie wypowiedzianej umowy kredytu. Dodatkowo Sąd oddalił roszczenie banku o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, a także o waloryzację wskaźnikiem inflacji. W związku z nieważną umową sąd zasądził na rzecz banku jedynie brakującą kwotę do zwrotu kapitału wypłaconego przez bank, ponieważ kredytobiorca w spłatach nie przekroczył jeszcze kwoty faktycznie wypłaconego kredytu. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p

Nieważność umowy BNP Paribas (d. BGŻ), odsetki za opóźnienie od wezwania przedsądowego!

W dniu 16 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Uchman; XXVIII C 14254/22), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z kwietnia 2007 r. pomiędzy powodami a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie, którego następcą prawnym jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna w całości,II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 353.845,69 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty,III. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd uznał,...